Analysen tar utgangspunkt i permitteringsbølgene som oppsto i forbindelse med de tre store rundene med innstrammingstiltak under pandemien, og gir svar på hvor mange som fremdeles er permittert.

Statistikksjef Ulf Andersen i NAV

På det meste var over 270 000 personer permittert under den første bølgen i mars og april i fjor. Bølge to i november gav et langt mindre utslag i arbeidsmarkedet, mens det ble en betydelig vekst i antall permitteringer under den tredje bølgen fra januar til mars i år (se infografikk).

Hele fire av fem av dagens 77 400 permitterte har vært sammenhengende permittert siden en av de tre store innstrammingsrundene. Det utgjør nær 62 000 personer.

– Mer enn hver tredje av dagens permitterte stammer fra den siste runden med innstramninger, og mange var fra varehandelen. Når butikker og kjøpesentre nå åpner igjen i Viken og Oslo, kan vi forvente en nedgang særlig blant de som ble rammet av den siste permitteringsbølgen, sier statistikksjef Ulf Andersen i NAV.

Mange har vært permittert både to og tre ganger i løpet av det siste året.

NAVs ledighetstall //

Ved utgangen av april var det totalt 202 600 arbeidssøkere.

Tallet består av

  • 113 300 helt ledige
  • 71 100 delvis ledige
  • 18 200 arbeidssøkere på tiltak.

39 000 av de helt ledige er permitterte, mens det samme gjelder for 38 300 av de delvis ledige. Totalt var antall permitterte 77 400.

– Innstrammingene har rammet mange av de samme bransjene og virksomhetene flere ganger. Mange har derfor vært gjennom flere runder med permitteringer, selv om de tidvis har vært tilbake i arbeid, sier Ulf Andersen.

Om lag 10 prosent av de som ble permittert i den første bølgen i fjor, har vært sammenhengende permittert siden den gang. Det betyr imidlertid ikke nødvendigvis at 90 prosent nå er tilbake i jobb:

– I tillegg til at mange har vært gjennom flere permitteringsrunder, har et krevende arbeidsmarked også ført til at flere har valgt å ta utdanning fremfor arbeidsledighet. Vi ser dessuten en vekst i bruken av helserelaterte ytelser, slik som arbeidsavklaringspenger og uføretrygd, sier Ulf Andersen.

Av de 15 600 (20 %) blant dagens permitterte som ikke stammer direkte fra noen av de tre bølgene, har 6 500 vært sammenhengende permittert fra perioden mellom bølge én og bølge to (mai – oktober). 1 400 har personer vært sammenhengende permittert helt siden perioden før den store nedstengningen 12. mars 2020.