I kjølvannet av EØS-saken har tillit til forvaltningen og myndigheter blitt diskutert.  På NAV-konferansen "La oss snakke om tillit" løfter NAV sentrale spørsmål som hva som skaper tillit, og hva som kan rive den ned, og hvordan den digitale utviklingen kan påvirke tilliten. Dette er problemstillinger som også skal forskes på framover når NAV lyser årlig ut forskningsmidler. Midlene som lyses ut 1. desember skal gi mer kunnskap om området pålitelig forvaltning og tillit, særlig rettet mot rettssikkerhet og digital velferdsforvaltning i NAV.

– Rettssikkerhet og tillit til myndighetene henger sammen. For NAV betyr det blant annet at saksbehandlingen skal bidra til å skape tillit.  Vi trenger mer kunnskap om i hvor stor grad NAV lykkes i å sikre brukernes rettssikkerhet, og hva som er viktig for å bygge tillit mellom NAV og brukerne, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte

Skjønnsutøvelse, fortolkning og praktisering av regelverk

Hvert år behandler NAV rundt fire millioner søknader om ulike ytelser og hjelpemidler som har betydning for den enkelte persons økonomi og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. NAV trenger mer kunnskap om skjønnsutøvelsen og hvordan lover og regelverk fortolkes, anvendes og kommuniseres. Klarspråk er åpenbart en dimensjon i dette.

– Folk skal være trygge på at de får det de har rett til, og vi trenger å vite mer om hvordan vi kan kommunisere godt om plikter og rettigheter, sier Holte.

Regelverk og digitale brukere

Digital teknologi bidrar til å løse stadig flere oppgaver. NAV har de siste årene automatisert saksbehandlingen for flere av ytelsene, opprettet selvbetjeningsløsninger og nye digitale kanaler for dialog med brukere. Samtidig er regelverket laget for saksbehandling og forvaltning i en "før-digital" tid.

–  Vi ser uløste utfordringer i forholdet mellom rettslig regulering og digitalisering, og mange av dem er ikke utforsket. Digitalisering og automatisering kan gi mer effektiv saksbehandling, men også øke risikoen for systematiske feil som svekker rettssikkerheten og brukernes tillit, sier Holte.

Ifølge digitaliseringsstrategien for offentlig sektor skal digitalisering gi en enklere hverdag for folk flest, næringsliv og frivillig sektor gjennom forbedring av tjenestene og effektivisering av offentlige virksomheter. Digitaliseringen skal foregå på en inkluderende og tillitvekkende måte, og økt digitalisering skal ivareta innbyggernes rettssikkerhet og personvern.

Inviterer inn forskningsmiljøer

I utlysningen inviteres forskningsmiljøer til å foreslå prosjekter som belyser relevante problemstillinger innen rettssikkerhet og digital velferdsforvaltning. Inntil 30 millioner kroner er satt av. Tildelingen kommer i 2022.

– Disse prosjektene skal gi verdifulle bidrag til kunnskapsgrunnlaget for tjeneste- og politikkutvikling. Det er viktig både for enkeltpersoner, for oss i NAV og for hele velferdssamfunnet, sier Holte.

 

Graf som viser utvikling i tillit - respekt og tilfredshet med NAV
Brukerundersøkelsene fra NAV viser at de fleste personbrukere er tilfredse med NAV og opplever å bli møtt med respekt. Færre av disse har tillit til NAV. Størst nedgang var det under koronapandemien.

Mange er tilfredse, men likevel lav tillit

Forskning på samhandling med brukerne og brukeropplevelser er ikke del av denne utlysningen. Det finnes allerede en del kunnskap om dette. NAV gjør årlige undersøkelser for å få kunnskap om hva personbrukere og arbeidsgivere synes. De som deltar i undersøkelsen, blir spurt om de totalt sett er tilfredse med NAV, om de blir møtt med respekt, og om de har tillit til NAV. I 2020 falt nivået, men er i år tilbake på samme nivå som koronapandemien. I 2021 oppga 76 prosent oppga at de er tilfredse med NAV, og 79 prosent opplever å bli møtt med respekt. Kun 71 prosent av de samme brukerne har tillit til NAV.

– Brukerundersøkelsene gir viktig kunnskap. Vi er glade for at årsresultatene er vesentlig bedre enn fjorårets, selv om vi fortsatt har mye å strekke oss etter, sier Holte.

NAV-konferansen begynner klokka 10 mandag 22. november og kan følges digitalt.