I Norge er det omkring 3.250.000 personer i alderen 20-66 år. Av disse står 700.000 utenfor arbeidsliv og utdanning, som i NAVs analyser kalles utenforskap. Dette utgjør en andel på 21,5 prosent, som er de to blå kategoriene i diagrammet under:

Du kan også laste ned grafikken som PNG-fil.

Man kan også dele inn de som står utenfor arbeidsliv og utdanning i tre grupper, basert på forventet varighet:

  • I underkant av 100.000 vil ifølge NAVs anslag være i et kortvarig utenforskap og får seg jobb i løpet av et halvt år.
  • Over 200.000 personer står midlertidig utenfor fordi de blir langtidsledige, har nedsatt arbeidsevne eller midlertidig velger utenforskapet, slik som for eksempel hjemmeværende.
  • Nesten 400.000 personer vil statistisk sett bli værende i et langvarig utenforskap. Av disse er omkring 330.000 uføretrygdet, mens omkring 70.000 er verken registrert med jobb eller utdanning og har som regel heller ingen ytelse fra NAV.

Nær 15.000 25-åringer står utenfor

Ved utgangen av 2017 var omkring 120.000 personer i alderen 20-29 år i utenforskap. Drøyt 50.000 fikk en trygd fra NAV som erstatning for inntekt, og ytterligere 70.000 var uten arbeid eller utdanning og mottok ingen ytelse fra NAV.

Profilbilde av Ulf Andersen
Ulf Andersen, statistikksjef i NAV.

Hvis vi ser på de som fylte 25 år i 2017, var i overkant av 20 prosent verken i arbeid eller utdanning. 5.200 mottok en NAV-ytelse som erstatning for inntekt, mens 9.400 fikk ingenting.

– Antallet som ikke fikk noe fra NAV omfatter også de som oppholder seg i utlandet og ikke har meldt flytting, samt de som går på videregående. Uansett er et urovekkende høyt antall unge mennesker i utenforskap, sier Ulf Andersen, statistikksjef i NAV.

Må gjøre en betydelig innsats

Framover blir det stadig flere eldre som går av med alderspensjon og parallelt øker den gjennomsnittlige levealderen i befolkningen. Utgiftene til alderspensjon kommer derfor til å øke i flere tiår framover.

– For å opprettholde velferdsgodene må flest mulig være i jobb, det er viktig både for samfunnet, bedriftene og, framfor alt, for hver enkelt ungdom. Det betyr at utdanningssektoren, helsesektoren, NAV og andre må bli mye bedre til å gi tidlig, helhetlig og koordinert innsats for å hindre at unge mennesker blir stående uten jobb eller utdanning senere i livet, sier Andersen.

Dette er første gang NAV kan presentere tall som viser utenforskap på individnivå, som også inkluderer tall over personer i høyere utdanning.

– Vi vet derfor ikke hvordan fordelingen på arbeid, utdanning, trygd og ingen NAV-ytelse har sett ut tidligere, men vi har ikke grunn til å tro at situasjonen er verre nå enn for noen år siden. Tvert imot er andelen personer på helseytelser gått noe ned de siste årene, sier Andersen.

Her kan du se hvordan mottak av ulike ytelser fra NAV varierer etter alder (hold pekeren over grafikken for å se antall personer for de ulike kategoriene per år):

Ved en feiltakelse sto det i den første versjonen av denne teksten at 25 prosent av 25-åringer verken er i utdanning eller jobb. Det riktige tallet er 20,5 prosent. Tallet ble rettet 12.02.20.