// Helserelaterte ytelser
  • De tre største og vanligste helserelaterte ytelsene NAV utbetaler er sykepenger, arbeidsavklaringspenger (AAP) og uføretrygd.
  • Sykepenger kan mottas i inntil ett år, mens AAP kan mottas i inntil tre år, med en mulig forlengelse på to år.
  • Uføretrygd er en mer langvarig ytelse, som skal sikre inntekt for de som blir vurdert å ha en varig nedsatt inntektsevne som følge av sykdom, skade eller lyte.
  • De fleste som får innvilget uføretrygd har en periode på AAP i forkant, og de fleste som mottar AAP har en periode som sykmeldt i forkant av AAP.

Fire ganger i året publiserer NAV pressemeldinger om henholdsvis antall mottakere av uføretrygd og arbeidsavklaringspenger (AAP). De siste årene har budskapet vært at antall uføretrygdede har økt, mens antall mottakere av AAP har gått ned.

Ved siste publisering av uførestatistikk har NAV sett på utviklingen i det totale antallet personer som mottar en av disse trygdeordningene. Den tilhørende infografikken viser at totaltallet holder seg nokså stabilt over tid.

Her er de viktigste utviklingstrekkene:

  • Ved utgangen av 2017 var det 7 600 flere uføre enn året før, mens den tilsvarende endringen for antall mottakere av arbeidsavklaringspenger var 5600 færre.
  • Antallet som enten mottar uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger har vært nokså stabilt de siste 3-4 årene, og ligger nå på om lag 460 000 personer. Ved utgangen av 2017 er antallet 1 500 høyere enn året før.
  • Ser man derimot på utviklingen fra 2010, har dette totaltallet gått ned med drøyt 10 000 mottakere.

Summen av de to ytelsene er regnet ut slik at personer som både mottar uføretrygd og arbeidsavklaringspenger i løpet av samme måned, ikke blir telt to ganger.

PS! Infografikken viser antall mottakere. Skal man se på om en større eller lavere andel av befolkningen mottar slike ytelser over tid, må man blant annet ta hensyn til at befolkningen har økt de siste årene.