Tallene viser hvor stor andel av arbeidsstyrken i hver kommune som har søkt om dagpenger ved permittering. Den laveste andelen finner vi i mange småkommuner.

— Det kan se ut som at dette er kommuner med lite privat næringsliv eller med hjørnesteinsbedrifter som fremdeles holder produksjonen oppe. Mange har nok også et stort innslag av fiskerinæring, sier Ulf Andersen, statistikksjef i NAV.

Siden torsdag 12. mars, dagen mange av de mest omfattende tiltakene ble innført for å begrense smittespredningen, er det 29. mars kommet inn totalt 306 400 søknader om dagpenger, hvorav 278 700 gjelder dagpenger ved permittering.

Så langt i 2020 er det kommet inn totalt 345 300 søknader om dagpenger, sammenlignet med 160 500 gjennom hele 2019 og 166 600 gjennom hele 2018.

 

For hele oversikten over søknader om dagpenger, besøk nav.no. For andre tall når det gjelder koronastatistikk, besøk nav.no/koronastatistikk.