Arbeidsmiljøet ved NAV Økonomi pensjon i Harstad er så godt at forskere fra SINTEF Teknologi og Samfunn inviterte dem med i et landsomfattende forskningsprosjekt om partssamarbeid og forebyggende arbeidsmiljø.

ANSATT Bente Karin Moe, kontorsjef
ANSATT: Bente Karin Moe, kontorsjef

Viktig å bli godt kjent

Godt arbeidsmiljø var på agendaen allerede fra oppstarten av enheten i 2008. Kontorsjef Bente Karin Moe har vært med fra begynnelsen, da den ferske enheten ble satt sammen av 60 ansatte, hvor 20 kom fra NAV og 40 fra eksterne bedrifter. Alle måtte sette seg inn i helt nye oppgaver.

– Da ble det veldig viktig å bli godt kjent med hverandre og at terskelen for å be om hjelp var lav, sier Moe.

De begynte å arrangere sosiale sammenkomster på ettermiddagstid, og det har de fortsatt med. Like etter oppstart ble det etablert en aktivitetsgruppe med medlemmer fra alle seksjonene, som fungerer som pådrivere for et godt arbeidsmiljø. Gruppen har ansvar for å arrangere sosiale aktiviteter både i og utenfor arbeidstiden.

– Vi investerer mye av fritiden på å bli kjent, sier verneombud Anders Eriksen.

– Vår «filosofi» er at trivsel er grunnlaget for god produksjon, tilføyer Moe.

Ansatte er ute på tur og griller
UT PÅ TUR: De ansatte bruker deler av fritiden på å bli kjent med hverandre. Foto: privat.

ANSATT: Anders Eriksen, verneombud
ANSATT: Anders Eriksen, verneombud

Ikke oppmøteplikt etter jobb

Det hender også at medarbeidere ikke ønsker å delta på noe av det som arrangeres.

– Vi prøver å oppfordre alle til å være med, men vi respekterer at ikke alt passer for alle. Det er lov til å si nei, sier Eriksen.

– Vi er også bevisst på at det ikke skal oppstå «klikker» blant de som bruker fritiden på å møtes. De som er mest sammen på fritiden blir for eksempel ikke satt i samme arbeidsgruppe, sier Moe.

Selvstyring som motivasjonsfaktor

– Enheten er i dag 76 årsverk fordelt på tre seksjoner som har ansvaret for utbetaling av uføretrygd og pensjon til omtrent 1,3 millioner innbyggere. De ansatte jobber i grupper og fordeler oppgavene seg imellom. Det motiverer de ansatte at de får være med på å bestemme over egen arbeidshverdag, sier Moe.

ANSATT: Unn A. Mustaparta, Seniorrådgiver HR
ANSATT: Unn A. Mustaparta, Seniorrådgiver HR

Gruppene har ansvar for ulike områder. Dersom noen ønsker å bytte arbeidsområde, legges det til rette for det så langt det er mulig. Det fører til at de ansatte får en bedre forståelse av arbeidsoppgavene og opplever økt jobbmestring. I tillegg har de fått opplæring i andres arbeidsoppgaver, slik at de kan trå til der det haster mest.

– Utbetalingene til brukerne er hovedmålet. I spesielt hektiske perioder er det derfor bra at vi kan spørre om hjelp på tvers av seksjoner, sier koordineringsansvarlig for HMS og arbeidsmiljø, Unn A. Mustaparta.

I tillegg til selvstyring legges det til rette for faglig utvikling. De ansatte får mulighet til å delta på kurs, i prosjekter og ta videreutdanning dersom det er rom for det.

Stikkord: Åpenhet og nærvær

ANSATT: Eivind Roaldstveit, tillitsvalgt for Akademikerne
ANSATT: Eivind Roaldstveit, tillitsvalgt for Akademikerne

At enheten har godt arbeidsmiljø vises gjennom gode resultater på medarbeiderundersøkelsen. Undersøkelsen måler blant annet ansattes engasjement og arbeidsklima og brukes til å identifisere tiltak som må til for å bedre arbeidsmiljøet.

Tilbakemeldinger fra de ansatte viser at en av faktorene for godt arbeidsmiljø er nærvær, det å være til stede, lytte og respektere hverandre.

– Alle skal bli sett og hørt og føle at de blir tatt alvorlig, og vi hilser alltid på hverandre når vi kommer på jobb, sier tillitsvalgt for akademikerne, Eivind Roaldstveit.

En annen faktor er åpenhet.

– En viktig forutsetning for at arbeidsdagen kan tilpasses den enkelte, er at man er åpen i dialogen med leder og at vi aksepter at kolleger kan ha en dårlig dag, sier Roaldstveit.

Noen av trivselstiltakene de har innført er blant annet felles kantine, gratis kaffe og te, jobbfrukt og sosiale soner i hver etasje, i tillegg stiller avdelingen med flere lag i bedriftsidrett.

– Vi har også et veldig godt samarbeid med IA-kontaktene og arbeidsgiverlosen ved NAV Troms Arbeidslivssenter, og iBedrift/Helse i Arbeid, sier Mustaparta. – De har mange gode tips og råd når det gjelder god inkludering og for å skape et godt arbeidsmiljø.

Tilretteleggingsliste

Statistikk viser også at få slutter og at sykefraværet er lavt ved NAV Økonomi pensjon. For å holde sykefraværet nede har ledergruppen og tillitsvalgte utarbeidet en tilretteleggingsliste, som beskriver hvordan arbeidsgiver kan tilrettelegge arbeidet ved sykdom.

– Vi oppfordrer de ansatte til å ta med seg listen til legen, slik at de sammen kan finne ut om det er oppgaver de kan gjøre med tilrettelegging, sier Eriksen.

For noen år siden hadde kontoret en periode med høyt sykefravær. Da ble alle tillitsvalgte innkalt for å gå gjennom tilretteleggingstiltakene. Resultatet ble en revidert liste.

Popkornstafett. De ansatte er utkledd som noe på bokstaven P.
UTKLEDNINGSDAG: Noe av det de ansatte synes er viktig er humor og glede. Et av tiltakene for å spre humor har vært utkledning og bli-kjent-aktiviteter. Her er noen av de ansatte i aksjon under Popkornstafetten, utkledd som noe på bokstaven P. Foto: Privat

I tillegg innførte de faste fredagsmøter mellom den sykmeldte og personalleder, både for å holde kontakten og for å informere om hva som skjer på jobb.

– Det gjør også at det blir enklere å komme tilbake hvis man har vært sykemeldt over tid, sier Roaldstveit.

Må prioriteres

Selv om de alltid har vært opptatt av arbeidsmiljøet, går det ikke alltid på skinner. Stor arbeidsmengde, høy omstillingstakt, evalueringer og fornyinger skaper bekymringer.

– Da er det viktig at det blir gitt informasjon, og at alle får samme informasjon til samme tid. Vi har månedlige møter i MBA, men dukker det opp noe mellom møtene, tar vi det med en gang, sier Eriksen.

– Arbeidet med arbeidsmiljø blir aldri ferdig, det kommer ikke av seg selv og må prioriteres, påpeker Mustaparta. //