Fylker og regioner i NAV
  • Stortinget besluttet 8. juni 2017 at det blir 11 fylker i Norge fra 1.1.2020.
  • NAV følger fylkesinndelingene i regionreformen, med unntak av Viken, som blir delt i to regioner.
  • NAV bruker de nye inndelingene fra 1.1.2019.
  • Fra 1.1.2019 har den øverste lederen i fylker og regioner tittelen "direktør for (navn på fylke/region)".

Neste år er vi ti fylker og to regioner i NAV. Trøndelagsfylkene ble slått sammen i år, Møre og Romsdal,  Nordland, Rogaland og Oslo forblir uendret. Resten av fylkene har vært involvert i en regionaliseringsprosess med turbofart.

De første månedene gikk med til analyser av nå-situasjonen, planarbeid og ikke minst etablering av prosjekt-MBA i hvert regionprosjekt. I fjor høst var det klart hvem som blir direktører for fylkene og regionene.

Delegerte fullmakter

Gode erfaringer fra etableringen av NAV Trøndelag var medvirkende til beslutningen om høy grad av medbestemmelse.

– Det var en stor og viktig milepæl da det sentrale medbestemmelsesapparatet, MBA, fikk forhandlet seg fram til delegering av fullmakter til prosjekt-MBA den 6. mars, sier Vegard Rydningen, som leder Etableringsstøtteprosjektet.

Delegeringen innebærer blant annet at organisasjonsmodellene ikke skulle bestemmes sentralt.

Vegard Rydningen

I slutten av august var alle i mål. Over 50 arbeidsgrupper har vært i sving.

De fleste har valgt å organisere seg omtrent som de gjør i dag, mens i nord og vest har de valgt andre modeller.

En god prosess

Eldbjørg Lucie Olsen, rådgiver ved NAV Porsanger, verneombud og hovedtillitsvalgt for NTL NAV Finnmark, har deltatt i prosjekt-MBA for Troms og Finnmark. Hun synes prosessen har vært god og lærerik.

– Vi var usikre på om det ville bli reell medbestemmelse, men det har gått svært bra. Grete Kristoffersen har vært en samlende fylkesdirektør, og det har vært fornuftig og ha tidligere fylkesdirektør i Finnmark med i prosjektet. Det eneste ankepunktet er at prosessen har gått djevelsk fort. Vi har fått lite tid til refleksjoner og involvering, men vi kommer i mål.

Framtidsrettet

Troms og Finnmark har valgt en liten ledergruppe og avdelinger i to byer.
– Under fylkesdirektøren er det tre avdelingsdirektører for avdelingene «Arbeid og helse», «Tjenester og kompetanse» og «Organisasjon og samfunn», forteller Olsen. – Det blir kjempespennende, og vi mener selv vi har vært både innovative og framtidsrettete. Så får vi se etter hvert – ingenting er hogget i stein.

Eldbjørg Lucie Olsen

Hovedkontoret i fylket ligger i Tromsø, har de valgt å legge den største avdelingen til Vadsø.
– Før prosjekt-MBA ble konstituert var det bestemt at Vadsø skulle ha sentrale oppgaver. Det var naturlig å legge avdeling for «Tjenester og kompetanse» dit, siden da kompetansen finnes der allerede. Direktøren skal jobbe både fra Tromsø og Vadsø.

Lange avstander

Avstandene er lange i den nye regionen. Det er omkring 100 mil med bil fra Harstad i sørvest til Vardø i øst.
– Vi er vant med lange avstander og «mye vær» her i nord, og det begrenser antall fysiske møter. Derfor er vi flittige brukere av telefon, Skype og videomøter, sier Olsen.

Bo- og arbeidsregioner i vest

I NAV Vestland blir det en helt annen struktur enn de øvrige fylkene. Her får de 9 bo- og arbeidsregioner.

Ann-Kristin Nygård

Ann-Kristin Nygård, tillitsvalgt for Fellesorganisasjonen (FO) og deltaker i prosjekt-MBA i Vestland, forteller at de har hatt flere workshoper og samlinger med 350 ansatte fra spesialenhetene, fylkeskontorene og NAV-kontorer. Det har vært viktig for valget av organisering, som innebærer at de flytter fagkompetanse fra fylkesledd og spesialenheter ut til regionene. Hensikten er å styrke fagutviklingen i hele fylket.

– Det er fordeler og ulemper med denne modellen, vi splitter jo samtidig opp fagmiljøer som har sittet samlet, men ansatte har signalisert behovet for mer tverrfaglig kompetanse i regionene. Denne modellen støtter dessuten oppunder de sentrale føringene om at NAV-kontorene skal bli mer løsningsdyktige og ha større handlingsrom, sier Nygård, som arbeider i Sogn og Fjordane.

Bred involvering

I prosjekt-MBA i NAV Vestland er representasjonen fra arbeidstakersiden stor, med 17 tillitsvalgte og 2 verneombud. Inger Lise Træen fra NAV Hordaland representerer YS. Hun forteller at måten de har samarbeidet på har vært viktig for å klare å holde de planlagte og stramme tidsfristene. Mange diskusjoner og avklaringer ble tatt før de møtte ledelsen i prosjekt-MBA.

Inger Lise Træen

– Omstillingsprosesser er krevende for de som er berørt, og derfor ønsket vi å få på plass en organisasjonsmodell så raskt som mulig, og med bred involvering av ansatte, sier Træen.

Etter sommeren har ulike arbeidsgrupper vært i sving med å få på plass detaljene i den nye organiseringen før nyttår. I januar starter de ni regionene med å utvikle samarbeidsløsninger tilpasset deres lokale behov. NAV Vestland regner med å bruke inntil tre år på å sikre at de har en organisasjon som fungerer godt.

I likhet med Olsen synes Nygård og Træen at selv om det har vært en kort planleggingsrunde og stramme frister, så har det har vært gode prosesser.

Fylkeskontorene er mest berørt

Det er særlig de som arbeider ved fylkeskontorene og spesialenhetene som er berørt i første omgang. Senest 14. desember skal alle vite hvor de er innplassert. Omkring 1.100 ansatte er berørt. Mange må innstille seg på å bytte arbeidssted eller oppgaver.

Etableringsstøtte-prosjektet
  • ble opprettet av Arbeids- og velferdsdirektoratet i februar 2018
  • skal gi bistand til og følge opp etableringen av de nye regionene i NAV samt kommunesammenslåinger og interkommunalt samarbeid i perioden 2018-2020.
  • ledes av Vegard Rydningen, tidligere fylkesdirektør i Nord-Trøndelag
  • består av 7 innlånte medarbeidere som er kontaktpersoner til fylkene og regionene og/eller fagansvarlige

– Tiden etter sommerferien og utover høsten har i vesentlig grad gått med til å få innplassert ledere og medarbeidere, sier Vegard Rydningen. – De fleste er nå ferdige, og tilbakemeldingene viser at det er gjort en grundig jobb i tråd med gjeldende avtaleverk.

Neste år står NAV-kontorene for tur

Hele NAV er i endring. I 2019 braker det løs for mange ansatte i NAV-kontorene. Den 1. januar 2020 skal 422 kommuner ha blitt til 356. Foruten kontorsammenslåinger etablerer mange NAV-kontorer vertskommunesamarbeid.

Omorganisering av NAVs kontaktsentre er påbegynt og fortsetter til neste år, og i Agder og Trøndelag har hjelpemiddelsentralene startet endringsprosesser. Arbeidslivssentrenes oppgaver er satt på vent på grunn av forhandlingene om en eventuell ny IA-avtale.

Grunnmuren er på plass

For tiden pågår det en omfattende planlegging og forberedelser av endringer på IT-siden, slik at de nye fylkene og regionene kan være operative fra 1. januar.

Vegard Rydningen er imponert over hva lederne, tillitsvalgte og ansatte har fått til på drøye ni måneder.

– Å få på plass organisasjonsmodellene og innplassering av medarbeidere på så kort tid, viser at NAV er omstillingsdyktig. Vi er ikke i mål, det tar tid bygge nye konstruksjoner, men grunnmuren er på plass.