Med nedstengningen i mars 2020 økte ledigheten markant, til 134 000 helt ledige kvinner og 166 000 menn. Det tilsvarte 10 prosent av den kvinnelige arbeidsstyrken, og 11 prosent av den mannlige.

Siden koronakrisen startet, har kjønnsforskjellene vært tydeligere enn i 2019. Mens andelen helt ledige menn nå er 4,6 prosent, er andelen for kvinner 3,9 prosent.

Graf som viser Andel helt ledige registrert hos NAV feb 2021
Kilde: NAV

Privat sektor hardest rammet

At kvinner kommer noe bedre ut kan ha sammenheng med at flere menn enn kvinner jobber i privat sektor, som er blitt rammet hardest at nedstengningene. Flere yrker som har høyere andel kvinner, som innen helse- og omsorg, har derimot hatt behov for arbeidskraft under pandemien.

– Anslagene for arbeidsmarkedet tyder på at ledigheten vil være høy også inn i 2022. Vi oppfordrer de som er arbeidsledige, kvinner og menn, til å vurdere om de bør heve kompetansen eller bytte til andre bransjer, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.