– Førsteprioritet for hele NAV er å gi god støtte til de som trenger hjelp og å behandle søknader så fort som mulig, men vi må også gjøre det vi kan for at ingen misbruker velferdsordningene, sier Heir.

Nye tips hver dag

De siste ukene har NAV fått inn nesten 400 000 søknader om dagpenger, i tillegg til søknader om lønn under permittering og andre ordninger som har kommet som en konsekvens av koronakrisen.

Ole Johan Heir forteller at NAV Kontroll de siste par ukene har mottatt omkring 80 tips om bedrifter som utnytter NAVs ordninger, og antallet vokser hver dag. I tillegg kommer tips om enkeltpersoner.

– Vi får stadig inn nye tips, både fra publikum og samarbeidspartnere. Alle blir gått gjennom, og noen av dem er det grunn til å følge opp, sier han.

Eksempler på tips er mistanke om folk som jobber i tillegg til å motta full lønnskompensasjon til permitterte eller dagpenger, eller bedrifter som permitterer ansatte, men som likevel driver virksomheten som før.

For tidlig å si om de nye ordningene misbrukes

Han understreker at tipsene ikke nødvendigvis stemmer.

– Mange av de som nylig har søkt om dagpenger, har ikke rukket å sende meldekort ennå. Det kan derfor hende at de ikke har rukket å melde fra til NAV om hvor mye de har jobbet.

Når det gjelder de nye ordningene med lønnskompensasjon til permitterte og utvidete refusjonsordninger til arbeidsgivere, er det også her for tidlig å si om de misbruker ordningene, mener han.

– Men vi følger opp alle tipsene hvis vi har mistanke om at det foregår noe ulovlig. Tradisjonelt vet vi at dagpengemisbruk kommer høyest på listen over saker som blir anmeldt, og når det har vært en så formidabel økning i antall dagpengesøknader, er det ikke usannsynlig at også misbrukssakene vil øke noe.

Samarbeider med andre etater

Misbruk av trygdeordninger som er relatert til arbeid, regnes ofte som arbeidslivskriminalitet. NAV, Politiet, Skatteetaten og Arbeidstilsynet jobber sammen mot arbeidslivskriminalitet.

– Det gir oss helt andre muligheter enn da vi jobbet hver for oss. Vi samkjører registre og har felles satsingsområder. I det siste har vi intensivert et analysesamarbeid med Skatteetaten, som fra 17. april skal utbetale kontantstøtte til bedrifter. De siste ukene har vi også hatt stor pågang fra politidistrikter som ønsker å bidra til å avdekke arbeidslivskriminalitet, sier Heir.