Sjelden har en regelendring ført til så mye debatt og analyser som endringen av regelverket for arbeidsavklaringspenger (AAP) i 2018. I kjølvannet ble organisasjonen AAP-aksjonen opprettet, og det er politisk interesse for temaet. Endringen berørte, og berører, mange mennesker. I dag mottar i overkant av 120 000 personer AAP. I tillegg påvirker reglene de som søker om AAP.

Praktisert etter hensikten

Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i NAV

Målet med regelendringen var at AAP-mottakerne skulle få tettere oppfølging og dermed raskere avklaring, og økt overgang til arbeid. Det skulle også bli noe vanskeligere å komme inn i ordningen.

– Målet om en smalere inngang er blitt praktisert av NAV slik det var tenkt. Litt færre personer kom inn i ordningen etter 2018. Tettere oppfølging var også et mål med regelendringen, og det ser ut til at oppfølgingsarbeidet i NAV er blitt mer målrettet, slik at avklaringene skjer tidligere. Det har bidratt til et strammere stønadsløp, sier Kunnskapsdirektør i NAV, Yngvar Åsholt.

Ikke flere over i arbeid

For å ha rett til AAP må arbeidsevnen være redusert med minst 50 prosent. Åsholt legger til at utfordringen med AAP er at man både skal sikre inntekt over tid, og ha en bevegelse med tiltak for å komme tilbake i jobb.

Samtidig er helseutfordringer årsaken til at man mottar AAP, så tilfrisking og behandlingsapparatet kan påvirke avklaringen. Med de nye reglene skal dette gjøres i løpet av tre år. Unntaksvis kan AAP forlenges til fire år.

– Før 2018 kunne man relativt enkelt få forlenget AAP-perioden også etter fire år. Det er mye vanskeligere nå. Vi ser at NAV har fulgt intensjonen i regelendringen, og at færre har fått forlenget AAP-perioden. Men vi kan ikke se at det har bidratt til at flere kommer i jobb, sier Åsholt.

Mangler fortsatt kunnskap

Analysearbeidet i NAV skal fange samfunnsaktuelle spørsmål. Som tilstanden i arbeidsmarkedet, hvordan det går med utenforskap, og hvilke effekter man ser av regelendringer.

Framover vil NAV forske mer på AAP.

– Effektene av at varigheten på AAP gikk fra fire til tre år, kan vi først begynne å forske på i år. Vi skal også se nærmere på oppfølgingen fra NAV, og hvordan ansatte opplever egen praksis. Det viktigste spørsmålet å få svar på, er om lengre tid på AAP gjør at flere kommer tilbake i arbeid, i stedet for å gå over på uføretrygd.  Gjør man endringer i én ordning kan det føre til flere mottakere på en annen ordning. Dette er viktig kunnskap som vi vil forske mer på, sier Åsholt.

Se Oversiktsrapport regelverksendringer AAP 5.5.2021