Ulf Andersen, seksjonssjef, Arbeids- og velferdsdirektoratet

Jon Petter Nossen, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet

Bedriftsforbundet har nylig offentliggjort en analyse som skal vise hvor store kostnader bedriftene (arbeidsgiverne) har som følge av sykefravær. Analysen anslo disse kostnadene til 36 milliarder kroner per år. Sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO hevder at anslaget er altfor høyt. På grunnlag av tallene Bedriftsforbundet hadde benyttet, anslo han kostnadene til 14,8 milliarder kroner. Han fikk støtte fra seniorforsker Knut Røed ved Frischsenteret, som mente at kostnadene burde være omkring 12 milliarder kroner per år. Vår vurdering er at ingen av disse utregningsmetodene eller anslagene er riktige. Våre beregninger tilsier at arbeidsgivernes kostnader ved sykefravær utgjør omkring 17,3 milliarder kroner. Slik har vi regnet:

Arbeidsgiverne betaler for omkring 1/3 av sykefraværsdagene

Sykefraværet i Norge består av to deler; egenmeldt fravær og legemeldt fravær. I 2016 var 10 % av alle legemeldte sykefraværsdager knyttet til korte fravær innenfor arbeidsgiverperioden på 16 dager. I tillegg er arbeidsgiver ansvarlig for 16 dager av alt langtidsfravær, noe som øker arbeidsgivernes andel til 25 % av alle legemeldte sykefraværsdager. Vi legger til det egenmeldte sykefraværet som utgjør 1 % av de avtalte dagsverkene, ettersom alt dette fraværet dekkes av arbeidsgiver. Da er vi på 31 % av alt sykefravær. Til slutt må vi korrigere for at tallene for legemeldt fravær omfatter alle ukedager og ikke er justert for gradering og stillingsandel, mens de egenmeldte tallene bare omfatter faktisk tapte arbeidsdager.
Vi ender da på at 34 % av alt sykefravær falt innenfor arbeidsgiverperioden. Dette må anses som et relativt grovt anslag, blant annet er det bare foretatt en grov justering for gradering. Det er også noen andre forhold vi ikke har kunnet justere for, som samlet medfører at regnestykket i noen grad overvurderer arbeidsgivernes andel.

17 milliarder

Vi tar nå utgangspunkt i vårt anslag på at arbeidsgiverne betaler sykepenger for 34 prosent av sykefraværsdagene. I 2016 utbetalte NAV 35,1 milliarder kroner i sykepenger til arbeidstakere. Her inkluderer vi feriepenger, men ikke refusjonsordningene for sykepenger i arbeidsgiverperioden. Når vi forutsetter at det ikke er noen inntektsforskjell mellom dem som er sykmeldt i arbeidsgiverperioden og trygdeperioden, blir vårt anslag på arbeidsgivernes kostnader 18,1 milliarder kroner. Vi må imidlertid gjøre et fradrag for at NAV refunderer sykepenger i arbeidsgiverperioden på grunn av langvarig og kronisk sykdom, samt svangerskapsrelatert sykefravær. Dette utgjør til sammen 847 millioner kroner, og vi justerer dermed anslaget til 17,3 milliarder kroner.

Dette anslaget gjelder kun fordelingen av sykepengeutbetalingene uten å trekke inn andre kostnader for virksomhetene som overtid mv. Vi har heller ikke skilt mellom arbeidsgivere i offentlig og privat sektor eller i store og små virksomheter – tallet gjelder for alle arbeidsgivere samlet.
Våre beregninger viser at arbeidsgiverne dekker sykepengene ved ca en tredjedel av alt sykefravær for arbeidstakere, til en kostnad på ca 17,3 milliarder kroner. Dette er for privat og offentlig sektor samlet, og de private bedriftenes kostnader er dermed lavere. Når også sykepenger til selvstendig næringsdrivende mv regnes med, utbetalte NAV i alt 39 milliarder i sykepenger i 2016, og dermed utgjør den totale kostnaden for sykefravær ca 56 milliarder det året.

Denne teksten ble publisert i Dagens Næringsliv fredag 24. august 2018.