I forrige uke skrev E24 at NAV brukte én milliard kroner på konsulenter i fjor. Det er en økning på 238 millioner kroner fra 2016.

– Vi utvikler stadig bedre og flere digitale tjenester til brukerne våre, og nesten alle pengene vi har brukt på konsulenter er knyttet til IT-utvikling, sier økonomi- og styringsdirektør i Arbeids- og velferdsdirektoratet, Geir Axelsen.

Økonomi- og styringsdirektør Geir Axelsen

Totalsummen på 1,018 milliarder kroner er dessuten i tråd med det som var budsjettert. Faktisk sto det igjen 10 prosent av budsjettet ved utgangen av året.

Investeringer

Milliarden som ble brukt på konsulenter er tatt av NAVs driftsbudsjett, som er på omkring 12 milliarder kroner.

NAVs kjøp av konsulenter til utvikling av IT-tjenester kan sammenlignes med virksomheter som investerer i bedre maskiner, mener Axelsen.

– De siste årene har vi investert mye i å få på plass IT-systemer som skal gjøre hverdagen lettere både for brukerne våre og egne ansatte. Når vi er ferdig med de store utviklingsprogrammene, vil vi bruke stadig færre penger på innleide konsulenter, sier han.

Ikke lønnsomt å ansette alle

Bruken av eksterne IT-konsulenter varierer fra år til år avhengig av hvilke prosjekter som er i gang. I 2016 ble det brukt 783 millioner kroner, mens det i 2014 ble brukt over det dobbelte.
NAVs strategi for hva vi skal utføre selv og hva som helt eller delvis skal kjøpes fra eksterne aktører, innebærer at vi skal ansette flere egne spesialister på områder som er kjernekompetanse for NAV og kjøpe mer ferdig «hyllevare» når dette finnes i markedet.

//

Det er verken hensiktsmessig eller lønnsomt å ha bare fast ansatte i perioder vi utvikler nye tjenester.

GEIR AXELSEN, ØKONOMI- OG STYRINGSDIREKTØR I NAV

Siden 2014 har den langsiktige trenden vært at bruk av innleide konsulenter reduseres. De siste årene har NAV ansatt stadig flere IT-medarbeidere.

Axelsen tror ikke utgifter til eksterne konsulenter vil avta de aller nærmeste årene.

– Vi er midt inne i en gigantisk IT-satsing som trolig er ferdig i 2020 og har derfor behov for eksterne konsulenter også framover. Det er verken hensiktsmessig eller lønnsomt å ha bare fast ansatte i perioder vi utvikler nye tjenester, sier Axelsen.

Tre store prosjekter

Det pågår en rekke små og store IT-prosjekter i regi av NAV. De største prosjektene ble vedtatt i Stortinget i 2012. Da ble det besluttet at satsningen «Modernisering av IKT i Arbeids- og velferdsetaten» skulle gjennomføres som tre etterfølgende prosjekter med oppstart samme år.
Prosjekt 1 gjaldt i første rekke digitale løsninger i forbindelse med uførereformen, som trådte i kraft 1. januar 2015.

Prosjekt 2 varer fra 2016 – 2019 og er beregnet til å koste 1,1 milliarder kroner. Den største delen er Foreldrepengeprosjektet, som trolig vil koste omkring 750 millioner kroner og som blant annet skal utvikle digitale selvbetjeningstjenester og ny saksbehandlingsløsning for foreldrepenger og engangsstønad. I høst kommer også den digitale inntektsmeldingen, som etter hvert vil erstatte 900 000 papirbaserte skjemaer i året.

Prosjekt 3 skal etter planen vare fra 2019 - 2020 og skal videreutvikle de nye digitale løsningene for sykepengeområdet. Flere av NAVs ytelser beregnes på tilsvarende måte som sykepenger, og prosjektet skal utvide og forbedre tjenester på nett for sykmeldte, sykmeldere og arbeidsgivere. Det vil gi bedre kvalitet i saksbehandlingen og tidsbesparelser for både brukerne og NAV.

Prosjekt 3 er avhengig av at Stortinget bevilger midler til gjennomføring.