Helt ny er han riktignok ikke. Etter tre måneder som fungerende IT-direktør, søkte han og fikk stillingen i januar i år. Bak seg har han fjorten år som IT-konsulent og IT-leder, hovedsakelig fra bank og forsikring, og to år som avdelingsleder i IT-avdelingen i NAV.

Men han var ikke sikker på om han skulle søke jobben.

– Jeg måtte tenke meg godt om, både fordi jeg var i tvil om jobben ville la seg kombinere med å være småbarnsfar, og fordi jeg måtte finne ut om jeg hadde det som skulle til for den jobben som lå foran oss. Men med den kompetansen som lå i IT-avdelingen og det apparatet jeg hadde rundt meg, kom jeg fram til at dette må jeg kunne klare. Noe annet hadde vært feigt.

//

Hva om vedtak eller forslag til tiltak kommer i løpet av millisekunder?

JONAS SLØRDAHL SKJÆRPE, IT-DIREKTØR I NAV

Han synes det er stor forskjell på å være midlertidig og fast IT-direktør.

– Selv om det gikk greit i starten, var det en slags unntakstilstand. Jeg har fått mye større trygghet og eierskap nå som jeg kan tenke langsiktig. Det tror jeg mine medarbeidere også merker.

– Nå er IT integrert i tjenesteutviklingen

Han ser også på sine direktørkolleger med et annet blikk enn før:

– IT-avdelingen har nok hatt en tendens til å tenke at det er der løsningene ligger, men vi må trekke med oss hele direktoratet. NAV har en mye større kompleksitet enn det IT kan løse alene, og mitt inntrykk av direktørene er at det er en veldig kompetent gruppe som ønsker å finne gode måter å samhandle på og en vilje til å tenke nytt.

Skjærpe mener det har vært en modning de siste årene.

– For å komme dit vi er i dag, tror jeg det var nødvendig å skape et brudd med tidligere måter å jobbe på. Nå er IT integrert i tjenesteutviklingen, det er en del av NAVs DNA. Det er likevel mye som skal samordnes for at vi skal lykkes, og min jobb er å få tannhjulene til å møtes.

Løser oppgavene i fellesskap

Han mener måten vi har delt inn oppgavene på i Arbeids- og tjenesteavdelingen, Ytelsesavdelingen og Økonomi- og styringsavdelingen har blitt førende også for IT-utviklingen.

– Vi i IT pleier å vise til Conways lov, som går ut på at når en organisasjon lager systemer, så ender systemene opp med å gjenspeile den interne organiseringen. Det er ikke nødvendigvis hensiktsmessig ut fra brukernes behov. Slik har det også vært i NAV.

Jonas Slørdahl Skjærpe (40) ble ansatt som IT-direktør i NAV i januar 2019.

Skottene er ikke like tette lenger. Tverrfaglige team jobber nå med områder som går på tvers av avdelingene, for eksempel på helseområdet.

– Nå er det helt naturlig at fagavdelingene og IT-avdelingen jobber sammen. Vi møtes med hver vår kompetanse i tverrfaglige team og løser oppgavene i fellesskap.

«Livet er en strøm av hendelser»

Det passer som fot i hose med konseptet «Livet er en strøm av hendelser», som setter brukernes livshendelser i sentrum og som er et begrep som oppsto da to kollegaer skulle lage innlegg på IT-konferansen «Software 2018».

– Vi snakket om mulighetene vi har til å fange opp det som skjer i brukernes liv og sette det i sentrum for arkitekturen vår. Hva om vi forteller dem hva de kan ha rett til – uten at de spør? Hva om vedtak eller forslag til tiltak kommer i løpet av millisekunder? Hva om dette baseres på innsikt om hva som er riktig for akkurat deg? Barnetrygd kommer allerede automatisk når NAV har fått beskjed om at barnet er født. Når det gjelder andre NAV-ytelser, eksempelvis foreldrepenger  og dagpenger, kan vi komme med forslag til vedtak som brukeren kan ta stilling til og eventuelt akseptere.

Etiske problemstillinger

Hendelsesorienterte tjenester er tuftet på blant annet helautomatiserte prosesser og forutsetter deling av data på tvers i NAV og på tvers av offentlige sektorer. Brukerne skal ikke trenge å sende samme informasjon flere ganger. Noe av dette krever også lovendringer, som kanskje kommer i kjølvannet av regjeringens nye digitaliseringsstrategi.

Skjærpe understreker at det er mange avklaringer som må gjøres og beslutninger som må tas før NAVs tjenester blir tilrettelagt for «hendelses-konseptet». Inklusive noen etiske problemstillinger.

– Det er flere eksempler på situasjoner der vi skal tenke oss godt om før vi «prakker på» folk en NAV-ytelse så fort vi vet at de har rett til den. «Flere i arbeid og færre på trygd» er fortsatt NAVs hovedmål. Og kanskje vil noen oppleve det som invaderende at det offentlige vet «alt» om deg og tilbyr ting du ikke har bedt om. Det gjenstår mange diskusjoner, men jeg tror hendelsesorienterte tjenester skaper vesentlig bedre brukermøter og bedre beslutningsstøtte for både brukere og ansatte.