– Selv om vi samarbeider på flere områder allerede, trenger vi mer kunnskap. Kreftpasienter er en uensartet gruppe med mange ulike utfordringer, og mange er veldig syke når de skal søke om ytelser fra NAV, sier NAVs ytelsesdirektør, Kjersti Monland.

Spesialrådgiver i Kreftforeningen, Elin Stoermann-Næss, er glad for at NAV tar tilbakemeldingene alvorlig.

– Vi har flere ganger meldt fra at NAVs regelverk er uoversiktlig og komplekst og har et detaljeringsnivå som gjør det vanskelig for brukere å forstå sine rettigheter. Det fører til at det hvert år er kreftpasienter som ikke får den ytelsen de har krav på, sier Stoermann-Næss.

Skal øke kunnskapen

Antall henvendelser til Kreftforeningens rettshjelp bortimot doblet seg fra 2017 til 2018. Over 70 prosent av henvendelsene gjaldt spørsmål om NAVs regelverk. De fleste er alvorlig syke og søker om arbeidsavklaringspenger, uføretrygd eller pleiepenger. NAV har nå fått tilgang til en anonymisert oversikt over alle disse sakene.

– Sammen med egne kvalitetsgjennomganger vil denne informasjonen øke kunnskapen vår om denne brukergruppen og styrke grunnlaget for gode vedtak. Og oppstår det usikkerhet om enkelte saker, skal vi informere hverandre og samarbeide om løsninger, sier Monland.

NAV og Kreftforeningen samarbeider allerede på flere områder. Blant annet inviteres Kreftforeningens fagfolk med på ulike fagsamlinger og informasjonsmøter, og Kreftforeningen og andre brukerorganisasjoner trekkes inn i utviklingen av nye, digitale tjenester.