Mulighetskonferansen gir NAV-tilsette høve til å møte kollegaer frå andre stader i landet for å utveksle erfaringar, nye idear og løysingar. For at flest mogleg skal kunne delta blir konferansen arrangert på ulike tidspunkt. I 2018 deltok 1 500 NAV-tilsette på dei tre konferansane.

Reserverte plassar for kvart fylke

Hege Fostervoll, seniorrådgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratet

For å forsterke effekten av konferansen, har Arbeids- og velferdsdirektoratet, som arrangerer konferansane, valt å reservere nokre plassar til kvart fylke i NAV. – Dei reserverte plassane var til tilsette som skulle ha eit særskilt ansvar for å dele og spreie innhaldet lokalt, seier seniorrådgjevar Hege Fostervoll i Arbeids- og tenesteavdelinga.

12 av 18 fylke, samt NAV Hjelpemiddel og NAV Kontaktsenter, nytta seg av tilbodet.

Filma alle læringsverkstadene

Deltakarane kan velje mellom elleve parallellsesjonar, kalla læringsverkstader. Desse er gode døme på praksis frå forskjellige stader i NAV. Læringsverkstadene frå konferansen blir filma og gjort tilgjengeleg for andre som ikkje kan delta.

– De 11 læringsverkstadene blei valt ut med tanke på å inspirere andre til å vidareutvikle og spreie dei vidare. Alle læringsverkstadene blei filma, og filmane blei publisert på intranettet, Navet, rett etter siste konferanse, seier Fostervoll.

Kvar år deler dei også ut «Mulighetskonferanses læringspris» til ei einig eller eit fylke som jobbar godt og systematisk med læring. NAV Buskerud vann prisen i 2018 for jobben sin med arbeidsinkludering i samarbeid med NAV-kontora i fylket. For første gong blei det òg laga ein film for å vise korleis prisvinnarane har jobba, og denne blei vist som inspirasjon på alle konferansane. NAV Buskerud har fått fleire førespurnader i etterkant og har laga eit opplegg for å imøtekome alle.

Fleire lar seg inspirere

Fostervoll fortel at fleire NAV-kontor har latt seg inspirere til å lage eigne verkstader og vidareutvikle desse.

– Alle læringsverkstadene melder til oss at dei har fått førespurnader frå kollegaer i etterkant av konferansane. Alt frå etterspurnad om presentasjonar, invitasjonar til å kome på besøk og fortelje meir, eller ønskje om å sjå korleis opplegga blir gjennomført i praksis.

Målet med konferansane er å skape eit godt miljø for læring med aktive deltakarar, for å kunne dele erfaringar og bygge vidare på det som fungerer. I 2019 blir Mulighetskonferansen arrangert for tiande år på rad, og hovudtema for konferansen i år er: «Mulighetens arbeidsmarked – hvordan inkludere flere?».