På det meste var ledigheten under pandemien om lag tre ganger så høy som toppnivået under finanskrisen i 2008 (se faktaboks). Veien tilbake har gått i bølger, og vi har sett en rask nedgang siden før sommeren.

– Arbeidsmarkedet bedres nå raskt. Antallet helt ledige nærmer seg nå nivået vi hadde før pandemien, men det er fortsatt mange delvis ledige. Med den kraftige nedgangen vi har sett de siste månedene, er det grunn til å tro at vi neste år er tilbake på nivået fra før pandemien, sier NAV statistikksjef Ulf Andersen.

Høy etterspørsel etter arbeidskraft

Etterspørselen etter arbeidskraft har tatt seg betydelig opp, og NAV har nå registrert flere ledige stillinger så langt i 2021 (433 000 stillinger fra januar til september) enn det som var tilfellet i hele 2019 (420 000 stillinger).

Tjenestenæringer, som serveringsbransjen og luftfart, ble rammet særlig hardt under pandemien, og det var i disse næringene sysselsettingen falt mest. Det siste halvåret har imidlertid dette snudd, i takt med lettelsene i smittevernrestriksjonene. Ifølge NAVs statistikk økte antallet ledige stillinger kraftig rett før og inn i sommeren.

– Virksomheter i serveringsbransjen lyste ut til sammen tre ganger så mange stillinger i april, mai og juni, som i januar, februar og mars. På arbeidsplassen.no var det fra april til juni over 8000 stillinger innen restaurant- og serveringsbransjen, og her er etterspørselen fremdeles stor, sier Ulf Andersen.

Fakta //
  • Arbeidsledighet er i denne saken målt som antall arbeidssøkere. Det består av helt og delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak fra NAV.
  • Tallene for utviklingen under de tre krisene er sesongjusterte, og kan derfor avvike noe fra tall publisert tidligere i pandemien, da NAV i en lang periode benyttet ujusterte tall. Grunnen til det var at utviklingen i all hovedsak ble drevet av smitteutvikling og smittevernstiltak, ikke av normale sesongvariasjoner.

Flere langtidsledige

Selv om det det går riktig vei, gir også NAVs tall et innblikk i at noen grupper fremdeles har det vanskelig på arbeidsmarkedet. Gjennom NAVs nylig publiserte personbrukerundersøkelse, kommer det fram at arbeidssøkere i juni i år ikke var mer optimistiske med tanke på å finne seg ny jobb sammenlignet med arbeidssøkere ett år tidligere. Dette til tross for at Norge på dette tidspunktet var godt i gang med gjenåpningen og vaksineringen.

– En sannsynlig forklaring er at mange av disse har vært arbeidssøkere lenge, og dermed kan man oppleve at veien tilbake i jobb blir vanskeligere. Antallet som har vært helt ledige fra 1,5 til 2 år er ved utgangen av september mer enn doblet siden fjor, sier Ulf Andersen.

Tidligere tall fra NAV har i tillegg vist at ledighetsnedgangen de siste månedene i stor grad har skjedd blant arbeidssøkere som NAV vurdere at enkelt vil finne seg jobb. De som trenger hjelp fra NAV for å få jobb har dermed i større grad blitt stående igjen i ledighetskøen.