En ny analyse fra NAV viser utviklingen for fire grupper arbeidssøkere som anses å være særlig utsatt på arbeidsmarkedet. Disse gruppene er unge voksne, innvandrere, de med lite eller ingen utdanning og de som har kort tid igjen av dagpengerettighetene (se infografikk).

NAVs statistikksjef Ulf Andersen.

Totalt har antallet som inngår i én eller flere av disse fire gruppene økt fra 73 900 arbeidssøkere i februar 2020 til 140 400 i mars i år. Sammenlignet med før koronakrisen er dermed antallet nesten doblet (+ 90 prosent).

– Behovet for inkludering av utsatte grupper i det norske arbeidslivet er større enn noen gang før. Ett år etter nedstengningen har vi fortsatt rundt 70 000 flere arbeidssøkere enn på det høyeste under de tre tidligere krisene på 2000-tallet, sier statistikksjef i NAV, Ulf Andersen.

Med et så høyt nivå vil det ta tid å komme tilbake til et mer normalt nivå på ledigheten, og dermed øker risikoen for at mange blir stående varig utenfor arbeidslivet.

https://youtu.be/UV1TibkvON8

Forklart på 3 minutter: Statistikksjef Ulf Andersen oppsummerer utfordringene på arbeidsmarkedet gjennom ett år med pandemi.

Ifølge NAVs siste prognose kan vi vente en betydelig bedring på arbeidsmarkedet, særlig i andre halvår i år. Men til tross for nedgang anslår prognosen at ledigheten vil være høyere enn før koronakrisen helt fram til utgangen av 2022.

Mange langtidsledige

Et annet viktig aspekt ved dagens ledighet er at den for mange har vært langvarig.

– Hele fire av ti av dagens arbeidssøkere har vært sammenhengende ledige siden før mai i fjor, sier han.

Analysen viser at det nettopp er de som har under seks måneder i igjen av dagpengerettighetene, som har økt mest av de fire gruppene arbeidssøkere i analysen. Veksten for denne gruppen langtidsledige har vært på 116 prosent siden februar i fjor.

Figuren viser utviklingen for antall arbeidssøkere i de fire gruppene i analysen.

– Et lyspunkt er at etterspørselen etter arbeidskraft har holdt seg oppe under pandemien. Det er 5-6000 arbeidssøkere som forsvinner ut av ledighetskøen hver eneste uke, og på nav.no er det nesten 30 000 ledige stillinger, sier han.

NAVs prognose peker imidlertid på at det nå er store ubalanser mellom tilbud og etterspørsel på arbeidsmarkedet, og få ledige stillinger for yrkesgruppene med høyest arbeidsledighet.

Utjevne ubalansen
NAV-direktør Hans Christian Holte sier det er en svært viktig oppgave for NAV å bidra til å utjevne denne ubalansen ved å finne en god match mellom bedrifter som nå trenger arbeidskraft og relevante arbeidssøkere, samt å sørge for kompetanseheving gjennom ulike NAV-tiltak.

NAV-direktør Hans Christian Holte.

– NAV samarbeider godt med næringene som har behov for arbeidskraft. Under pandemien har NAV blant annet hjulpet mange inn i lagerarbeid. En annen næring vi jobber mye med nå er reiselivsnæringen som har behov for sesongarbeidskraft. Dette kan være gode arenaer for å inkludere flere, sier Holte.

Eksempler på andre deler av samfunnet som for tiden har etterspørsel etter arbeidskraft, er bygg og anlegg, helsesektoren, grøntnæringen, deler av varehandelen og dagligvarebutikker.

Varig fotfeste i arbeidslivet

Nylig inviterte regjeringen til konferansen #Se muligheter, som særlig rettet seg til bedrifter (hele sendingen er tilgjengelig). Hovedbudskapet var at det er mye god arbeidskraft hos personer som har hull i CV-en.

– Vi er opptatt av å bidra til at folk får varig fortfeste i arbeidslivet. For å lykkes er vi er vi avhengige av å samarbeide godt med blant annet arbeidsgiverne, helsevesenet og fylkeskommunen, som har ansvar for opplæring. Vi har mange gode eksempler på godt samarbeid, men vi trenger flere arbeidsgivere med på laget, sier Holte.

Fjerner usikkerhet hos arbeidsgivere
NAV har en velfylt verktøykasse for å støtte bedrifter som ønsker å inkludere personer som har utfordringer med å finne seg jobb.

– Vi i NAV kan hjelpe med er å fjerne arbeidsgiveres usikkerhet når det gjelder produktivitet, tilrettelegging og det å finne rett kompetanse når de ansetter utradisjonelt, sier Holte.

NAV-direktøren mener det også under dagens ledighetssituasjon er rom for å arbeide godt med å inkludere utsatte grupper i arbeidslivet.

– To av tre arbeidsgivere som melder ledig stilling direkte til NAV, sier samtidig at de har mulighet for inkludering, sier han.

Les også