// Prosjekt 2
  • Prosjektperiode fra 1.1.2016 –30.6.2019
  • Omorganiserte ytelsesforvaltningen, utviklet nye IT-løsninger for familieområdet og planla Prosjekt 3.
  • Bestod av tre underliggende prosjekter: Spesialiseringsprosjektet, Foreldrepengeprosjektet og Planlegging av prosjekt 3.
  • Samfunnsøkonomisk gevinst er beregnet til 2,1 mrd. kroner.
  • Finansiert med en styringsramme fra Stortinget på 1,132 mrd. kroner.
  • Prognose for faktisk kostnad er 980 millioner kroner.

Nå kan man søke digitalt om foreldrepenger, engangsstønad og svangerskapspenger, og saksbehandlingssystemene kan behandle søknader automatisk så fort NAV har mottatt alle nødvendige opplysninger.

Har levert innenfor tidsfrist og kostnadsramme

Alt er blitt utviklet av Prosjekt 2 (P2), som var ferdig 1. juli i år. Prosjektet, som på sitt meste hadde 230 medarbeidere, har levert innenfor tidsfrister og Stortingets bevilgning.

Arbeidet med å digitalisere hele familieområdet har vært en omfattende jobb, forteller ytelsesdirektør i NAV, Kjersti Monland.

– I tillegg til å utvikle nettløsninger i verdensklasse og bygge en splitter ny saksbehandlingsløsning, har P2 bidratt til spesialiseringen av ytelseslinjen og innført nye måter å jobbe på. Vi har også etablert et tverrfaglig miljø som skal utvikle løsningene videre, sier Monland.

Stolt over å ha lyktes

Stortinget la i 2012 3,3 mrd. på bordet for å utvikle digitale løsninger for flere av NAVs ytelser, etter at alderspensjon ble modernisert i 2011. Prosessen ble delt opp i tre påfølgende prosjekter som blant annet skulle digitalisere uføretrygd (P1), foreldrepengeområdet (P2) og sykepenger (P3).

//

Å bygge et nytt saksbehandlingssystem i NAVs eksisterende systemer er ikke hverdagskost

KARIN BØHLERENGEN, PROSJEKTLEDER

Det største prosjektet i P2, Foreldrepengeprosjektet, skulle utvikle nye IT-løsninger både for publikum og NAV.

Karin Bøhlerengen

– Å bygge en ny saksbehandlingsløsning i NAVs eksisterende systemer er ikke hverdagskost. Det er ti år siden sist NAV gjorde det. Midt i arbeidet endret vi også arbeidsmåten for over 150 medarbeidere. Jeg er stolt over at vi lyktes og leverte en løsning som kan behandle saker i løpet av sekunder, sier leder av Foreldrepengeprosjektet, Karin Bøhlerengen.

Nye måter å jobbe på

Ny teknologi og nye verktøy innebar nye måter å jobbe på. Det ble nødvendig å gjøre endringer i NAVs fagmiljøer. Spesialiseringsprosjektet i P2, som i tillegg til å sørge for rett kompetanse på rett sted, flyttet 950 000 saker og gjorde nødvendige opprydninger i omkringliggende systemer.

– Mange av våre ansatte fikk nye arbeidssteder, nye kollegaer, nytt regelverk de måte lære seg, og etterhvert også nye datasystemer. Takket være endringsvillige medarbeidere, tydelige ledere og konstruktive tillitsvalgte gjennomførte vi som planlagt, sier Monland.

P2 har levert mer enn planlagt. Til tross for dette er arbeidet fullført godt innenfor Stortingets styringsramme på 1,1 mrd. kroner. Endelig kostnad for P2 forventes å bli 980 millioner. Den samfunnsøkonomiske gevinsten er beregnet til 2,1 milliarder kroner.