Samtidig som antall fullvaksinerte i Norge øker, og nylig rundet én million, peker pilene på arbeidsmarkedet i positiv retning:

  • Klar nedgang i antall permitterte
  • Færre ordinære ledige
  • Langt færre søker om dagpenger

Det er blitt 4 000 færre arbeidssøkere den siste uken, viser NAVs ledighetstall per 1. juni (ikke sesongjustert). Mesteparten av nedgangen finner vi i Oslo og Viken, der det totalt har blitt 2 300 færre helt og delvis ledige én uke etter at serveringsbransjen i Oslo fikk store lettelser.

– Det har vært en markant nedgang i ledigheten i Oslo og Viken i flere uker nå, og gjenåpningen av Oslo bidrar positivt til utviklingen. Vi venter at ledigheten i Norge vil gå videre nedover de neste ukene, selv om det kan bli regionale forskjeller. Blant annet kan vi nok forvente en økning fremover i smitteutsatte områder som Kristiansand, Hammerfest og Trondheim som nå innfører strengere tiltak igjen, sier NAVs statistikksjef Ulf Andersen.

NAVs statistikksjef Ulf Andersen

Antall registrert arbeidssøkere hos NAV er nå 179 900, og for første gang under pandemien er det dermed færre enn 180 000 arbeidssøkere i Norge.

15 000 færre permitterte

Innføringen av lettelser både nasjonalt og spesielt i Oslo for blant annet serveringsbransjen og kjøpesentre de siste ukene, har som ventet ført til færre permitterte. Siden utgangen av april har det blitt 15 000 færre permitterte arbeidssøkere registrert hos NAV (ikke sesongjustert).

Ser man på antall arbeidssøkere som ikke er permitterte, så viser også disse en positiv utvikling. Mens antall ordinære ledige var hele 139 000 ved utgangen av januar i år, er tallet nå rundt 109 000. Til sammenligning var dette i underkant av 80 000 i starten av mars i fjor. Det er vanlig at antallet ordinære ledige faller en del om våren, men til tross for en vinter og vår preget av smitteutbrudd og smittevernregler har nedgangen vært større enn vanlig i år.

– Dette er en positiv utvikling ettersom det viser at det ikke bare er permitterte som kommer tilbake til jobben de er permittert fra. Også andre ledige finner jobb i dagens arbeidsmarked, selv om det også har vært økt bruk av andre trygdeordninger som arbeidsavklaringspenger, sier Ulf Andersen.

Færre søker om dagpenger enn i 2019

Et annet utviklingstrekk som sakte, men sikkert, har gått i positiv retning, er antall dagpengesøknader. Helt siden påske har tallet gått nedover, og de siste tre ukene er antallet faktisk lavere enn i tilsvarende uker i 2019, da arbeidsmarkedet var svært godt. NAV har mottatt 6 800 søknader de siste tre ukene i år (ukene 19-21), mens det kom inn 7 100 de samme ukene i 2019.