Er det mulig å påvirke sykefraværet i Norge gjennom digitalisering? Det var spørsmålet som lå i bakhodet på fagfolkene i NAV som gjennom alle år har sett hvor tungt sykefraværsoppfølgingen går med papir og telefon som kommunikasjonsform.

Hva om arbeidsgiverne, legene og veilederne i NAV i stedet kan bruke tiden på det som gjør at folk beholder fotfestet i jobben sin – selv om de innimellom er syke?

Kristian Munthe

– For å bidra til dette har vi startet med å rydde bort mest mulig av papirene fra de 3,5 millioner årlige sykmeldingene, et mål vi langt på vei har nådd, sier områdeleder Kristian Munthe, som har ledet digitaliseringen fra starten.

– Samtidig utforsker vi de ulike dimensjonene i et sykefravær, og hvordan vi kan dulte og påvirke gjennom de digitale tjenestene vi utvikler. Vi jobber for at ingen sykefravær skal vare lenger enn nødvendig, sier han.

Vanskeligere å fylle ut feil

Digitaliseringen har så langt gitt en hel del åpenbare gevinster: Fra januar 2018 og til nå har brukere, arbeidsgivere og saksbehandlere spart over 11 millioner ark. Legger vi alle arkene etter hverandre, kommer vi fra Lindesnes til Nordkapp og tilbake igjen. Portobesparelsen for de sykmeldte og arbeidsgiverne utgjør om lag 18,8 millioner – hvert år.

I tillegg går NAVs saksbehandling raskere fordi de digitale søknadene og inntektsopplysningene holder mye høyere kvalitet enn da de kom på papir. Det er ikke lenger mulig for den som fyller ut å gjøre logiske feil, altså at svarene ikke stemmer innbyrdes. Da får man en melding om hva som må rettes før man går videre.

Det er heller ikke mulig å sende en søknad som ikke er signert, noe som har vært et tilbakevendende problem med papirsøknadene. En digital søknad er alltid signert fordi den krever innlogging. Alt dette betyr masse tid spart mellom NAV og den som har måttet rette opp feil før saksbehandlingen kunne starte.

Raskere sykmelding

Arbeidsgivere forteller at sykmeldingen kommer raskere inn fra den som er syk, og det blir lettere å få oversikt over arbeidsstokken og sette opp vaktlister. De gir også tilbakemelding om at de har fått bedre kontroll på sykepengerefusjonene fra NAV, noe som gjør direkte utslag på bedriftens bunnlinje.

Digitale påminnelser fra NAV på e-post eller SMS hvis noe mangler, har gjort at det blir enklere å få sendt alle refusjonskrav til NAV i rett tid.

Kortest mulig fravær

Kjernen i sykefraværsoppfølgingen er at den som er syk skal beholde fotfestet i arbeidslivet, og dette har påvirket utformingen av både sykmeldingen, søknaden og oppfølgingsplanen.

– I alt vi lager prøver vi å vise at det finnes muligheter til å jobbe noe underveis i sykefraværet. I overraskende mange av de digitale oppfølgingsplanene sier den sykmeldte at det er mulig å gjøre deler av arbeidsoppgavene, sier Munthe.

Avklarer behov for dialogmøte

En sentral del av sykefraværsoppfølgingen er dialogmøtene mellom den sykmeldte, arbeidsgiveren og NAV. For å finne ut hvilke dialogmøter det er viktigst å holde, har NAV nå begynt å spørre arbeidsgiveren og den som er sykmeldt om hvordan de vurderer behovet for dialogmøte.

Spørsmålet kommer digitalt til begge når sykefraværet har vart i mer enn 16 uker. Deretter gjør NAV-veilederen en selvstendig vurdering av behovet for dialogmøte, basert på svarene og på totalbildet som veilederen ellers ser.

Målet om redusert sykefravær er hårete, men Munthe er fast i troen på at NAV skal tilby verdens beste digitale sykefraværsoppfølging.

– Vi er fortsatt bare ved begynnelsen, sier digitaliseringslederen, som nesten ikke kan vente til den nye saksbehandlingsløsningen er utviklet og den første sykepengesøknaden blir behandlet automatisk.

– Etter hvert skal vi også bruke NAVs store datatilfang og mulighetene i kunstig intelligens til å forstå sykefraværet i Norge bedre. Når det kan inngå i et samspill med menneskers klokskap ute på arbeidsplassene og blant NAVs veiledere, har vi mulighet til å utvikle noe som virkelig kan utgjøre en forskjell!