NAVs virksomhetsstrategi 2030 ble lansert for ledere i NAV i juni, og for alle ansatte i slutten av august. Tre hovedambisjoner beskriver den ønskede fremtidige situasjonen for brukerne, arbeidsgiverne og samfunnet i 2030. I tillegg er det en fjerde, intern ambisjon.

  1. Vi mobiliserer arbeidskraft i et arbeidsliv i omstilling
  2. Alle får pengene de har krav på – enkelt og forutsigbart
  3. Sammen finner vi løsninger med dem som trenger det mest
  4. Sammen løser vi samfunnsoppdraget

I oktober ble det besluttet prioriteringer for de kommende tre årene, og rundt om i landet er arbeidet i gang med å konkretisere hva virksomhetsstrategien betyr lokalt.

Medarbeiderne må trekkes med

Steinar Hansen er direktør for NAV Øst-Viken
Steinar Hansen er direktør for NAV Øst-Viken, som med sine over 700 000 innbyggere er den største regionen i NAV. (Foto: Kim Andreas Dalskau/NAV Øst-Viken

Fylkesdirektør i NAV Øst-Viken, Steinar Hansen, var raskt ute med å invitere lederne sine til å snakke om hvordan virksomhetsstrategien påvirker deres region. En annen ledersamling handlet om fremvoksende strategier og tillitsbasert ledelse. I tillegg har det vært lagt ned en stor innsats for å forankre strategiprosessen hos kommuneledelsen i regionens 29 kommuner.

Hansen mener både ledere og medarbeidere bør være med på å diskutere strategier.

– Strategier må diskuteres kontinuerlig, og er ikke noe som er forbeholdt de få. Jeg er opptatt av at lederne skal trekke medarbeiderne sine med seg når vi nå skal i gang med å realisere NAVs mål i vår region, sier Hansen.

Strategien gir klare føringer

Nina Yvonne Bjønness leder ett av de 25 NAV-kontorene i regionen. NAV Nannestad og NAV Gjerdrum var tidligere to kontorer, men ble slått sammen for et drøyt år siden. Ny organisering, nye prosesser og nye tjenester er kommet på plass i løpet av denne tiden.

Bjønness mener strategien gir klare føringer for viktige retningsvalg.

NAV-leder Nina Yvonne Bjønness ved NAV Nannestad Gjerdrum
NAV-leder Nina Yvonne Bjønness ved NAV Nannestad Gjerdrum. (Foto: Esten Borgos)

– I den tredje ambisjonen ligger det en tydelig forventning om at vi tenker litt annerledes. Å jobbe sammen med brukerne våre om å finne gode løsninger handler ikke bare om enkeltsaker, det handler vel så mye om hvordan vi utvikler tjenestene våre.

Håper alle vil være med på prosessen

Hun vil at alle hennes ansatte skal involvere seg i arbeidet med å sette lokale mål.

– Vi har noen rammer, men vi har stor frihet når det gjelder aktiviteter. Hva betyr det for eksempel for oss at vi nå skal prioritere stabil tilknytning til arbeid framfor å få folk raskest mulig i jobb? Jeg håper alle vil være med på denne prosessen. Min jobb i denne første fasen er å klare å skape et engasjement.

Bjønness er opptatt av at arbeidet med virksomhetsstrategien må knyttes sammen med prosesser og arbeid de allerede er i gang med. NAV Nannestad Gjerdrum har blant annet et godt samarbeid med både fastleger i kommunene og spesialisthelsetjenesten i helseforetakene i regionen. Nå skal de i gang med et nytt prosjekt: Arbeidsfokus i fastlegekontor.

– Vi stiller med veiledere og jobbspesialister og skal bidra i tverrfaglige team om pasienter med lettere til moderate psykiske lidelser og muskel/skjelettlidelser. Det er vi kjempeglade for. NAV og helsesektoren må samarbeide for å lykkes både med den første og den tredje ambisjonen, sier Bjønness.

Torbjørn Aas er direktør for NAV Trøndelag, der det største av de 21 NAV-kontorene har 250 ansatte, det minste har 7.

Trøndelagsmodellen passer som hånd i hanske

Direktør for NAV Trøndelag, Torbjørn Aas, synes virksomhetsstrategien passer som hånd i hanske med det de allerede er i gang med. I fjor høst gikk de i gang med et forsøk de har kalt Trøndelagsmodellen: I samarbeid med Trøndelag fylkeskommune tilbyr NAV et skreddersydd opplæringsløp med mulighet til å ta et fagbrev innenfor flere utdanninger.

– Nå som vi skal prioritere stabil tilknytning til arbeid fremfor raskeste vei til jobb, er Trøndelagsmodellen én måte å nå dette målet på.

Mer å hente på samarbeid med helsesektoren

Også NAV Trøndelag samarbeider med helsesektoren, men Aas mener det er mer å hente.

NAV Trøndelag har laget et målbilde for de neste tre årene. – Jeg vet at flere har hengt det opp på veggen, sier direktør Torbjørn Aas. Se målbildet i full størrelse

– Jeg har selv vært direktør for helseforetak, og jeg må innrømme at vi ikke brukte mye tid på NAV. En erkjennelse jeg har i ettertid, er at et samarbeid med NAV kan bidra til å gjøre pasientene friskere.

I oktober ble virksomhetsstrategien diskutert på et møte med lederne i NAV Trøndelag.

– Vi er enige om et felles målbilde for Trøndelag, og nå skal NAV-kontorene definere hvordan de lokalt skal jobbe for å nå målene. Mitt inntrykk er at engasjementet er stort, sier Aas.

Frigjør ressurser til de som står langt unna arbeid

– Jeg er glad for at det er laget treårige prioriteringer, slik at vi kan legge planer for mer enn inneværende år, sier Håvard Lægreid i region Sunnhordland.

NAV Vestland har delt fylket inn i ni regioner. I Sunnhordland er det seks NAV-kontorer med 5 til 70 ansatte. Regionleder Håvard Lægreid synes virksomhetsstrategien gir tydelige føringer når det gjelder prioriteringer, og forteller at NAV Sunnhordland har kommet godt i gang. De har blant annet gjort noen organisatoriske grep:

– Vi frigjør ressurser til de som står langt unna arbeid. Det er for eksempel ganske mange AAP-mottakere som er i en periode med medisinsk behandling og derfor ikke trenger så hyppig kontakt med oss. Dessuten har vi etablert Kvinnelaget, som skal lete etter egnet arbeid til kvinner som verken har norskkunnskaper, utdanning eller rett til en statlig ytelse.

Dessuten har noen av hans medarbeidere tatt til orde for at de skal «ut og gå» mer:

– Det er et ønske om mer oppsøkende virksomhet, særlig med tanke på de som ikke kan nyttiggjøre seg våre digitale tjenester. Vi er allerede til stede 2-3 ganger i uka i et kommunalt bygg på Stord, der kan folk komme og få seg en kaffekopp og en prat. Det er flere arenaer som er aktuelle, sier Lægreid.

Lærerikt og morsomt kommunikasjonskurs

For å få en kick-start i sin region ønsket Lægreid et kurs i lederkommunikasjon og retorikk, som han visste HR-avdelingen i direktoratet tilbyr. Kurset ble holdt i samarbeid med en kommunikasjonsrådgiver i fylket.

– De var her en hel dag, og det var både lærerikt og morsomt. De snakket om betydningen av å gjøre virksomhetsstrategien meningsfylt og tydelig for medarbeiderne våre, og vi lærte å bygge opp en argumentasjonsrekke. Mot slutten av dagen skulle hver av oss holde et kort innlegg om en type endring vi ønsket å få til. Det å stå foran de andre og få tilbakemeldinger var med på å bygge oss som et lederteam. NAV-lederne var veldig fornøyde, sier Lægreid.

Eve Bergli
– Vi skal la oss styre av behovet til brukerne, sier ytelsesdirektør Eve Bergli.

Kartlegger hvilke ytelser som kan automatiseres

Ytelseslinjen i NAV, der saksbehandlerne i NAV jobber, har ikke det samme behovet som NAV-kontorene for å gjøre lokale tilpasninger.

– Vi jobber med å identifisere hvordan hele vår linje sammen kan bidra til å nå målene i virksomhetsstrategien, sier ytelsesdirektør Eve Bergli.

 Den ambisjonen som treffer hennes linje direkte, er den som handler om å få pengene sine enkelt og forutsigbart.

Bergli forteller at de nå er i gang med å gå gjennom ytelse for ytelse for å se i hvilken grad dagens regelverk legger til rette for automatisk utbetaling og saksbehandling.

– Innsikten vi får vil være avgjørende for hvilke ytelser vi tar tak i først. Ikke alle ytelser lar seg automatisere fullt ut, vi er blant annet avhengig av å ha god nok kvalitet på dataene vi har tilgjengelig.

Hans Christian Holte
Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte er opptatt av at NAVs medarbeidere engasjerer seg i arbeidet med virksomhetsstrategien.

Hun ønsker også å finne fram til gode samarbeidsformer mellom NAV-kontorene og hennes medarbeidere.

–  Det er et behov å koordinere oss bedre. I tillegg må vi ha et tilbud til de som ikke kan bruke digitale tjenester, sier Bergli.

Flott at medarbeidere over hele landet er i gang

NAV-direktør Hans Christian Holte er glad for at arbeidet med å konkretisere virksomhetsstrategien er godt i gang:

– Jeg synes det er flott at medarbeidere over hele landet er i gang med å konkretisere hvordan NAV skal nå målene i ambisjonene. Alle deler av NAV må finne ut av hvordan de kan bidra på best mulig måte. Jeg vil at strategien skal leve i NAV, og få konkrete effekter. Da er det bra å høre at ulike deler av NAV nå tar eierskap på sine områder!