I desember 2016 kom NAVs omverdensanalyse, som er basert på ekstern forskning og NAVs egne publikasjoner. Analysen viser sannsynlig utvikling på en rekke områder som har betydning for landet så vel som for NAV.

De viktigste endringene er:

  • Vi kan bli 700.000 flere innbyggere fram mot 2030. Eldre og innvandrere vil øke mest.
  • Globalisering, teknologisk utvikling og lav oljepris vil føre til raskere og større omstillinger i arbeidsmarkedet. Ufaglærte vil bli mer utsatt på arbeidsmarkedet.
  • Mangelen på arbeidskraft vil bli særlig stor innen yrkesfagene.
  • Kunstig intelligens og stadig mer digitalisering vil påvirke hverdagen både hjemme og på jobb.

For å bli i stand til å møte endringene, må vi forandre oss i takt med utviklingen. Det blir da enda viktigere at NAV bidrar til geografisk og yrkesmessig mobilitet.

OG VI KAN IKKE FORVENTE at NAV blir kompensert verken for befolkningsveksten eller et endret arbeidsliv. Aldringen av befolkningen i kombinasjon med lavere oljeinntekter vil gjøre det mer krevende å sikre bærekraftige velferdsordninger.

Skal vi klare å oppnå mer for mindre må vi satse massivt på økt selvbetjening og automatisering av både ytelsene og tjenestene våre. Vi må også prioritere langt tøffere enn i dag. Det krever at vi har kunnskap om hva som virker, slik at vi kan målrette ressursene dit de gir best resultat.

PÅ DEN POSITIVE SIDEN vil ny teknologi gi oss mange nye muligheter. Vi kan se for oss stadig nye hjelpemidler, som vil bidra til at flere kommer i arbeid. Flere ytelser vil kunne beregnes og innvilges automatisk, slik det allerede gjøres for barnetrygd og alderspensjon.

Automatisk beregning av foreldrepenger og sykepenger er snart en realitet. Og vi vil kunne utvikle smarte systemer for beslutningsstøtte som hjelper NAVs veiledere og saksbehandlere å prioritere hvilke brukere vi bør følge opp og hvilken bistand som vil være mest effektiv for den enkelte.

OMSTILLINGENE I ARBEIDSMARKEDET vil treffe bransjer og regioner ulikt. Det blir da enda viktigere at NAV bidrar til geografisk og yrkesmessig mobilitet. Vi må også forvente at det vil forekomme brå skifter – enten det gjelder arbeidsmarkedet, tilstrømmingen av flyktninger eller andre forutsette hendelser.

Det vil kreve at NAV er i stand til å foreta raske omprioriteringer.

Bevissthet og gode diskusjoner om NAVs framtidige utfordringer og muligheter er avgjørende, uansett hvor i NAV vi jobber. Det vil bidra til å gjøre strategiene og planene våre mer treffsikre. //

Denne saken ble først publisert i MEMU nr. 1, 2017.