Hertzberg har jobbet med juss i trygdeetaten og NAV i 20 år og mener juristene i NAV aldri har stått overfor så krevende oppgaver som nå.

– Digitaliseringen bringer fram viktige og uavklarte juridiske problemstillinger. Vi forvalter ekstremt mye tillit, og folk skal være trygge på at de får det de har rett til, og at opplysningene vi sitter med, ikke blir misbrukt.

– Kan være forskjellsbehandling satt i system

Han peker på tre områder juristene må ta særlig stilling til i digitaliseringsarbeidet:

– Det ene er å endre regelverk som hindrer digitalisering. Det er en viktig jobb, og her er vi godt i gang. Det andre er å avklare hvor langt vi kan gå i å la maskinene foreta automatiske beslutninger. Det tredje er å diskutere om NAV skal gjøre oppgaver som teknisk sett er mulig, men som ikke følger av dagens lover og regler.

Haakon Hertzberg tror NAV er en attraktiv arbeidsplass for jurister

De to siste har både politiske og etiske sider, påpeker Hertzberg.

– Når maskiner prioriterer noen brukere framfor andre, kan det bedre tjenestene totalt sett, men det kan også være forskjellsbehandling satt i system. Da må vi være helt sikre på at maskinene gjør de rette valgene og at de er innenfor loven.

Ett eksempel er arbeidsrettet oppfølging.

– I dag har vi en skjønnsmessig bestemmelse som sier at en NAV-veileder skal vurdere hvilket behov en person har for oppfølging. Hvis denne prosessen skal gjøres automatisk, er det ekstremt viktig at vurderingene vi gjør kan dokumenteres, at de er innenfor lovens rammer, og at de kan omsettes til dataspråk. Per i dag er ikke lovteksten klar nok.

– Juristene må inn helt fra start

Forståelse av lovverket er ikke tilstrekkelig, mener Hertzberg.

– Jurister som jobber med digitalisering, såkalte «legal coaches», må ha god kjennskap til selve kodingen, altså hva det er som fører til at den automatiske saksbehandlingen putter folk i den ene eller andre gruppen. Og framfor alt: De må få øye på problemstillingen og hvilke rettslige konsekvenser den kan få.

At vi i dag jobber «smidig» med IT-utvikling, det vil si at tjenesten blir lansert tidlig i prosessen og videreutvikles over tid, gjør det ekstra viktig å koble på juristene i hele utviklingsløpet, mener Hertzberg.

//

NAV går foran og brøyter vei

HAAKON HERTZBERG

– De må inn helt fra start og jobbe sammen med de fagansvarlige og IT-utviklerne. Ellers risikerer vi at det tas avgjørelser som ikke er kvalitetssikret juridisk. Det kan få konsekvenser for rettssikkerheten til brukerne våre.

En god tjeneste, eller et overtramp?

NAV har mye informasjon om brukere, som ved hjelp av stordata og kunstig intelligens kan brukes til å målrette de digitale tjenestene. Men hva er det greit at offentlig sektor vet om deg og bruker for å lage gode, digitale tjenester?

– Vi vet for eksempel at de som pleier pårørende i livets sluttfase oftere enn andre kan havne i gjeldsproblemer. Vi vet ikke hvem som er i faresonen for å bli et gjeldsoffer, men hvis vi vil, kan vi opplyse alle i denne gruppen om at NAV tilbyr gjeldsrådgivning. Noen vil kanskje synes det er fint, mens andre ville kanskje synes det er et grovt overtramp. Vi kommer til å stå overfor mange etiske problemstillinger av denne typen, og det er diskusjoner som mange faggrupper bør involveres i, også jurister, sier Hertzberg.

– Vi går foran og brøyter vei

NAV deltar i et regelverksutviklingsprosjekt i sammen med Arbeids- og sosialdepartementet. Problemstillingene er mange, og ingen sitter med fasiten, ifølge Hertzberg.

– NAV går foran og brøyter vei. Det betyr at vi må spille inn forslag til lovendringer og drive prosessene. Parallelt presser vi på de store leverandørene, som Microsoft og Google, for å sikre oss at de opererer i tråd med personvern og innsyn. Vi har allerede erfart at vi blir lyttet til. Det er gøy.

Nå håper han å få flere «legal tech»-jurister i NAV. Ved UiO har de nylig opprettet prosjektet Den digitale jurist, men ettersom fagområdet er relativt nytt, er det rift om kompetansen.

– Vi har nå etablert et team med sju «legal tech»-jurister som skal jobbe i de ulike teamene som utvikler digitale tjenester. De har også «hjemmetid», som betyr at det er satt av tid til å diskutere problemstillinger med juristkollegene.

Hertzberg tror NAV er en attraktiv arbeidsplass for denne gruppen jurister.

– Det er skjæringspunktet mellom forvaltningsrett, velferdsrett og IT-utvikling som er det store innenfor jussen i dag, og NAV er i front fordi vi allerede har et fagmiljø for disse juristene. Og vi trenger flere, for det er nok av oppgaver.