Kronprinsparet har alltid vært engasjert i ungdomsarbeid, og Kronprinsparets Fond ble opprettet i forbindelse med Kronprinsparets bryllup i 2001. Fondet bidrar med kompetansedeling, nettverk og økonomisk støtte til ulike prosjekter som skal styrke unges oppvekstsvilkår, og fremme inkludering.

Andersen deltar for andre gang på den årlige samlingen for styret og partnerne i Kronprinsparets Fond. Som statistikksjef i NAV er han invitert for å presentere tallene som viser tilstanden for utenforskap blant unge voksne i Norge, i dag.

Ulf Andersen, Statistikksjef i NAV

Kronprinsparet, fondets styre, partnere og deltagere fra noen av prosjektene fondet støtter, får en innføring i hvordan utenforskap kan oppstå og hvordan det kan utvikle seg. Andersen viser også hvordan utenforskap kan forplante seg gjennom generasjoner, hvis ikke sirkelen brytes. Ungdomstiden er utfordrende for de fleste av oss, men for noen blir denne overgangsperioden i livet ekstra utfordrende, sier Andersen.

– For noen er det omgivelsene som svikter, for andre kan det være psykiske utfordringer, rusproblematikk eller problemer med å fullføre videregående skole. Som ung er man ekstra sårbar. Det er fort gjort at livsveien tar noen krumspring man ikke hadde planlagt og som fører deg galt av sted.

Hjelp til å bryte sirkelen

Og det er nettopp ekstra sårbare unge mennesker Kronprinsparets Fond er til for. I tillegg til økonomisk støtte får prosjektene også muligheten til å være med i et kompetansenettverk der de kan dele erfaringer, metodikk og kompetanse. Målet er å motivere unge mennesker til å se, og ta i bruk, potensialet sitt.

Arbeidslivet er nøkkelen inn

Utenforskap har en høy pris, både for samfunnet og for den det gjelder. Særlig mye koster det for dem som av en eller annen grunn kommer skeivt ut tidlig i livet. Tidlig innsats for å hindre utenforskap er derfor god velferdspolitikk, både i et makro- og mikroperspektiv. Ifølge Andersen er arbeidslivet den viktigste inkluderingsarenaen vi har.

– I Norge er det å være i jobb nøkkelen til det å være en del av fellesskapet. Det gir deg økonomisk trygghet hvis du blir syk, og det sikrer at du har noe å leve av når du blir eldre. I tillegg er arbeidsplassen et sted å være sammen med andre, et sted du kan lære og få bekreftelse på at du er viktig.

De som kan jobbe, bør jobbe

For tiden mangler Norge arbeidskraft. Pandemien har hatt stor innvirkning på arbeidslivet, arbeidsinnvandringen er redusert, vi har mange ledige jobber, men for få ledige hender. Flere bransjer sliter. For helsesektoren, serverings- og transportbransjen er situasjonen prekær. Andersen understreker at vi i fremtiden kommer til å trenge alle de hendene vi har. I årene som kommer vil vi få flere pensjonister, færre i yrkesaktiv alder og mindre inntekter fra olje og gass. Ledighetskøen kan ikke dekke behovet vi har for arbeidskraft, vi trenger å inkludere flere i arbeidslivet.

– Det er viktig at de som kan jobbe, jobber. Vi trenger å bruke all den arbeidskraften vi har. Det vinner alle på, både samfunnet og den enkeltpersonen som kommer seg fra trygd, eller fra å stå helt utenfor alt, og over i arbeidslivet. Utenforskapet er derfor nasjonens viktigste arbeidskraftreserve.

Tallenes viktige tale

Den innsatsen Kronprinsparets Fond gjør for å hjelpe unge i vanskelige situasjoner er utrolig viktig av mange grunner, sier Andersen.

– Å sette søkelyset på dette temaet, og dermed bidra til at unge sårbare mennesker ser sitt eget potensial og kanskje også hvor viktige de er for det samfunnet de er en del av, det må jo være den viktigste investeringen vi kan gjøre som samfunn. Her er Kronprinsparets Fond og NAV ute i samme viktige ærend.