Rapporten viste blant annet at enkelte ansatte hadde misbrukt sin tilgang til personopplysninger, og i forbindelse med NAVs oppfølging av rapporten er det funnet flere slike saker. Noen av disse er omtalt i mediene.

– Det bør være godt kjent blant alle ansatte i NAV at fagsystemene skal brukes til saksbehandling – og ingenting annet. Bryter du disse reglene vil det få konsekvenser, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Rapporten viste at NAV ikke hadde god nok oversikt over oppslag på personopplysninger som ble gjort uten tjenstlig behov. NAV hadde heller ikke en enhetlig praksis i oppfølgingen av slike saker. Det ble iverksatt tiltak for å bøte på dette.

Personvernombud

Et av de viktigste tiltakene er at NAV i september 2017 ansatte et eget personvernombud, Anders Holt. Personvernombudet skal se til at NAV følger lover og regler på dette området, ha oversikt over behandling av personopplysninger, veilede og informere og melde inn brudd til Datatilsynet. I tillegg skal personvernombudet vurdere personvernhensyn i utvikling av nye tjenester og løsninger.

Les intervju med personvernombud Anders Holt

Tydeligere retningslinjer

Det er også lagt ned betydelig innsats i å gjøre retningslinjene mer tydelige og enhetlige. Dette er en utfordring siden NAV både har en statlig og en kommunal del, som forholder seg til forskjellig lovverk.

HAR NULLTOLERANSE: NAV-direktør Sigrun Vågeng.

Undersøkelser har avdekket at noen av de uberettigede oppslagene skyldes utydelige rutiner og mangelfull informasjon til de ansatte. Gjennom 2017 har HR-avdelingen og Sikkerhetsseksjonen i direktoratet samarbeidet om å samkjøre rutiner og å forbedre informasjonen til ansatte. Dette arbeidet fortsetter.

Bedre informasjon til brukerne

Brukerne kan få oversikt over loggoppslag på seg selv ved å henvende seg til NAV Kontaktsenter. Der får de den nødvendige veiledning. I svarbrevet fra NAV får brukerne nærmere informasjon om adgangen til mer detaljert innsyn ved konkret mistanke om uberettigede oppslag. Etter noe ventetid innledningsvis, har svartiden på loggsaker gått betydelig ned mot slutten av 2017.

– Jeg kan ikke få sagt det nok ganger: Vi har nulltoleranse for dette. Vi har svært mange opplysninger om mange mennesker, noe som er helt nødvendig for at vi skal kunne gjøre jobben vår. Da må våre brukere og medarbeidere være helt trygge på at vi behandler informasjonen om dem på forsvarlig måte, sier Sigrun Vågeng.

Arbeidet med å forbedre informasjonen, gjøre retningslinjene tydeligere og utbedre sanksjonsregimet fortsetter i 2018. //