Hvert år får NAV omkring 70.000 henvendelser fra forsikringsselskapene om utlevering av informasjon.

Årsaken er at forsikringsselskapene, gjennom arbeidsgivers pensjonsordning, tilbyr forsikring for ulike sykdomssituasjoner. For at kunden skal få sin rettmessige tilleggsutbetaling, må mottakere av sykepenger, arbeidsavklaringspenger (AAP) eller uføretrygd gi samtykke til at NAV sender nødvendige opplysninger i posten.

Enklere og tryggere for brukerne

Kjersti Monland, ytelsesdirektør i NAV

27. mai inngikk Storebrand og NAV en avtale som gjør at informasjonen kan utveksles digitalt. Også DNB, KLP og finansnæringens infrastrukturselskap Bits er involvert i pilotprosjektet.

– Digital utveksling av informasjon gjør det enklere og tryggere for brukerne våre. Mange synes det er brysomt og forvirrende at de må oppgi opplysninger til forsikringsselskapet sitt som allerede finnes digitalt hos NAV, sier Kjersti Monland, direktør for Ytelseslinjen i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Avtalen mellom forsikringsselskapene og NAV er et pilotprosjekt og gjelder i første omgang opplysninger om AAP. Opplysningene som utveksles etter samtykke fra forsikringskunden er informasjon om vedtaket som antall arbeidede timer, utbetalingsgrad og periode. NAV sender ikke fra seg helseopplysninger eller informasjon om arbeidsevne og planlagte aktiviteter.

Erfaringene vil brukes når også uføre- og sykepengeopplysninger tas med i høst.

– Prosjektet tilrettelegger for at de andre forsikringsselskapene kan koble seg på når første fase er over. Det vil trolig skje mot slutten av året, sier Monland.

I tråd med regjeringens mål

Informasjonsutvekslingen med forsikringsselskapene er et ledd i arbeidet med Digital samhandling mellom offentlig og privat sektor (DSOP). Målet er et enklere liv for folk flest. Blant annet skal det ikke være nødvendig for innbyggere å oppgi informasjon mer enn én gang til offentlig sektor.

De offentlige aktørene som deltar i DSOP er NAV, Skatteetaten, Brønnøysundregistrene og Politiet, som sammen med Finans Norge gjennomfører en rekke tiltak som skal kunne gi store samfunnsøkonomiske gevinster. Tiltakene er i tråd med regjeringens mål for forenkling og digitalisering og støtter opp under ambisjonene i Digital agenda.

NAV, Skatteetaten og Politiet deltar også i et prosjekt som går ut på å gi offentlige aktører tilgang til kontoinformasjon fra bankene i forbindelse med etatenes kontrollarbeid. For NAVs del vil opplysningene brukes ved berettiget mistanke om alvorlig grad av trygdesvindel.