Nesten 360 000 personer mottar i dag hel eller delvis uføretrygd i Norge, og NAV får med jevne mellomrom spørsmål om hva det koster samfunnet at en person blir mottaker av uføretrygd.

Ole Christian Lien
Ole Christian Lien

– Målet med denne analysen har vært å anslå samfunnsverdien av å hjelpe personer som står i fare for å falle ut av arbeidslivet inn i arbeid. Gode tiltak fra NAV og arbeidsgivere som tilrettelegger arbeidet kan gi store samfunnsgevinster, sier Ole Christian Lien, avdelingsdirektør i NAV.

Analysen kan ses som en tallfesting av nytteverdien av NAVs oppfølgingsinnsats og ulike arbeidsrettede tiltak. Og tallenes tale er klare, det lønner seg å investere i tiltak og oppfølging av mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) for å unngå at de som kan gjenvinne arbeidsevnen helt eller delvis, går over på uføretrygd.  Gevinsten for samfunnet av at en gjennomsnittlig AAP-mottaker kommer helt eller delvis i jobb framfor å gå over på uføretrygd, anslås til 4,7 millioner kroner.

Oppfølging kan være avgjørende

Det er strenge helsemessige vilkår for å få innvilget uføretrygd, og for de fleste som blir mottakere av denne ytelsen vil arbeidsevnen være såpass redusert at de ikke kan være i arbeid. For noen vil likevel NAVs innsats kunne være avgjørende, slik at de klarer å returnere helt eller delvis til arbeidslivet, på tross av helseproblemer. AAP gis til personer som har fått arbeidsevnen sin redusert på grunn av sykdom eller skade. Målet er at den enkelte sammen med NAV skal avklare mulighetene for å beholde eller komme i arbeid. Omtrent tre av fire uføretrygdede har mottatt AAP før de får innvilget uføretrygd.

– En meningsfull jobb kan være av stor verdi både for den fysiske og psykiske helsen, våre nye beregninger viser nå tydelig hvor verdifullt det er at vi som samfunn klarer å legge til rette for at flest mulig kan være i arbeid, sier Lien.

Gevinsten er størst for de unge

Gevinsten er størst for unge siden de har flere år igjen i arbeidslivet enn eldre. For unge mellom 20 og 29 år som unngår uføretrygd og kommer i arbeid, har NAV beregnet en samfunnsgevinst på 6,4 mill. kroner i gjennomsnitt per person.

– Dette viser at det er særlig viktig å gi unge mennesker som står i fare for å falle ut av arbeidslivet god og tilrettelagt oppfølging, både fordi det å være i jobb gir livskvalitet og fordi det er god samfunnsøkonomi, sier Lien.

Tiltak og oppfølging fra NAV er ikke aktuelt for alle AAP-mottakere. Noen kommer seg i jobb uten hjelp, og andre vil gå over på uføretrygd, til tross for tiltak. – Men for enkelte vil god oppfølging og riktige tiltak være akkurat det som gjør at hun eller han kommer seg inn i arbeidslivet, etter å ha mottatt AAP i en periode, sier Lien.

Usikkerhet knyttet til tallene

Lien understreker at det er usikkerhet knyttet til disse tallene, og at tallene kan vise seg å være et noe høyt anslag for samfunnsgevinstene.

– Analysen gir likevel bedre anslag enn i tidligere analyser. Det finnes få norske empiriske studier på dette. Det er første gang vi kjenner til at det er gjort studier som er bygget på reelle data, der vi for de som kommer i jobb, blant annet tar hensyn til faktisk inntektsutvikling over tid og risikoen for å falle ut av arbeidslivet på nytt senere. Tidligere studier har i stor grad basert seg på regneeksempler, som ofte har vist seg å bygge på litt for optimistiske forutsetninger.

Rapporten Mulig samfunnsgevinst av arbeid fremfor uføretrygd er publisert i Arbeid og velferd nr 2/2021