NAV har satt «synlig samfunnsaktør» og «åpen og samhandlende» som strategiske innsatsområder for de kommende årene. Dette betyr blant annet at vi skal aktivt nå ut med vår kunnskap og erfaringer.

I 2018 hadde NAV om lag 60 mediesaker som begynte med at Kommunikasjonsavdelingen tok kontakt med en redaksjon eller sendte ut pressemeldinger. Dette er på samme nivå som i 2017. I tillegg var det en rekke mediesaker som NAVs fylkeskontorer tok initiativ til, blant annet om jobbmesser, tiltak for arbeidssøkere eller egen statistikk.

Det er ikke bare saker som er positive sett med NAV-øyne som vi aktivt går ut med. I 2018 kontaktet vi for eksempel TV2 med en rapport vi hadde bestilt om anslag for NAVs feilutbetalinger av sykepenger.

Her er eksempler på mediesaker som NAV har tatt initiativ til i 2018:

Bedriftsundersøkelsen 2018

Hvert år gjør NAV en undersøkelse av etterspørselen etter arbeidskraft i de ulike fylkene. Resultatet er NAVs bedriftsundersøkelse, som gir en temperaturmåling av norsk arbeidsliv og får fram hvilke bransjer som mangler ulike typer arbeidskraft.

Dette er interessant stoff for mediene, og ved NAVs fylkeskontorer går de aktivt ut i mediene for å opplyse om behovet for arbeidskraft. Det resulterte i rundt 60 medieoppslag om Bedriftsundersøkelsen, og den er siden blitt brukt i en rekke andre mediesaker og innlegg.

Her er noen eksempler på slike saker (se bildet under):

Avissaker om NAVs bedriftsundersøkelse.

NRK og NTB lagde også sak om bedriftsundersøkelsen og tok utgangspunkt i at undersøkelsen peker på en stor sykepleiermangel, noe som førte til flere andre medieoppslag og debattinnlegg.

Bedriftsundersøkelsen er en type sak som vi har erfart at er særlig interessant for regionale og lokale medier. Tallene er brutt ned på fylkesnivå og det er mulig å sammenligne med nasjonale tall og andre fylker. Det er nyttig for både beslutningstakere, bedrifter, arbeidstakere og NAV selv å vite hvilken kompetanse som etterspørres hvor i landet. Vi mener dette er et godt eksempel på en sak der NAV fyller rollen som kunnskapsrik samfunnsaktør.

Hva koster fremtidens velferdsstat?

Det var utgangpunktet for en analyse fra NAV som forsøkte å se utviklingen i trygdeutgifter opp mot ulike scenarier for utviklingen i folketall. Funnene i analysen er naturligvis usikre, men gir et godt grunnlag for debatt om hva som må til for at trygdeordninger og finansiering skal være bærekraftig i årene fremover. Vi ønsket også å spre NAVs meninger om hvordan velferdsstaten kan finansieres i fremtiden.

Derfor ville vi ha god mediedekning av analysen. I god tid før analysen skulle publiseres, tok vi kontakt med NRK, som ønsket å lage sak. Saken ble publisert på en mandag (29. januar) og satte virkelig dagsordenen som NRKs hovedsak gjennom dagen. Analysen ble dekket på NRK Nyhetsmorgen på radio, før NRK la ut en lengre nyhetssak på NRK.no. NTB lagde også en sak som fikk svært stor spredning, blant annet gjengitt i VG. NRK fulgte opp saken på Dagsnytt 18 ,der Ole Christian Lien fra NAV stilte i studio, og den ble også nevnt på Dagsrevyen. Lien stilte også direkte på TV2 Nyhetskanalen for å snakke om rapporten. Vi sendte i tillegg et innlegg til NRK ytring signert NAV-direktør Sigrun Vågeng som ble publisert dagen etter. Innlegget peker på hvilke grep som kan finansiere eldrebølgen og ble mye spredt i sosiale medier.

Totalt var det denne uka godt over 70 mediesaker om denne analysen, og den ble til og med tatt opp i humorprogrammet Nytt på Nytt i slutten av uken.

Vi spredte også innholdet i analysen i våre egne sosiale medier, sammen med en infografikk vi lagde spesielt til dette formålet. Infografikken brukte vi i tillegg i en MEMU-sak vi lagde om analysen.

Noen av sakene om analysen av fremtidens trygdeutgifter.

NAV digitaliserer!

NAV satser tungt på digitalisering og har samtidig vært tydelig til stede i samfunnsdebatten om hvordan digitalisering kan og bør foregå i det offentlige. Blant annet skrev nåværende IT-direktør Jonas Slørdahl Skjærpe sammen med daværende IT-direktør, Torbjørn Larsen, et innlegg i digi.no om hvordan digitalisering bør brukes til å bygge framtidens velferdssamfunn. De overordnede digitaliseringsdebattene har imidlertid i stor grad foregått i nisjemedier som digi.no og Computerworld. Derimot er det lettere å få oppmerksomhet i større medier når man har konkrete digitale løsninger å vise til, slik som i NRK-saken om NAVs digitalisering av foreldrepengeområdet eller Kommunal Rapports sak (bak betalingsmur) om digitaliseringen av søknad om sosialhjelp.

NAV satte også digitalisering på dagsordenen gjennom debatter i Arendalsuka, der vi blant annet arrangerte debatten «Hvorfor må man dø tre ganger i offentlig sektor?». I etterkant har kommentator Arild Haraldsen i digi.no skrevet innlegg om både denne debatten, der han selv deltok, samt innlegg der han mener NAVs IT-utvikling er vellykket og beskriver hvordan forvaltningsutviklingen i NAV bidrar til bedre digitale løsninger. NAV-direktør Sigrun Vågeng har også skrevet innlegg om digital utvikling, men da kun som en MEMU-sak vi har spredt i sosiale medier.

Ikke flere i jobb med aktivitetsplikten

Et politisk satsingsområde de siste årene har vært aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. I desember 2018 publiserte NAV en analyse som undersøkte NAV-kontorenes erfaringer med bruk av aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere. Vi kontaktet Klassekampen, som lagde en dobbeltside om analysen og gjorde saken til hovedoppslag med tittelen «Ikke flere i jobb etter innføringen av aktivitetsplikt til sosialhjelp». Det kom imidlertid også fram i saken at et klart flertall blant NAV-kontorene mener aktivitetsplikt bidrar til at brukere «kommer seg ut av en passiv tilværelse, at de føres raskere gjennom systemet, og at de oftere deltar i tiltak som gir dem verdifull kompetanse».

Oppslag i Klassekampen om aktivitetsplikt.

Saken fikk en del spredning, blant annet gjennom en NTB-sak, og den resulterte i tre lederartikler:

  • Dagens Næringsliv skrev på lederplass at det var flere positive funn i analysen, men at «utfordringen fremover må være hvordan flere av de utenlandskfødte mottagerne av sosialhjelp kommer over på et mer konstruktivt spor».
  • Vårt land skrev også en lederartikkel om at aktivitetsplikt har nyttige sider, til tross for at andelen på sosialhjelp ikke er redusert.
  • iTromsø skrev i sin lederartikkel at «plikten» ikke alltid gjennomføres bokstavelig av NAV-kontorene, og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie svarte i et innlegg at for unge skal det være en «soleklar plikt» til aktivitet for å motta sosialhjelp.

Totalt sett bidro vi gjennom denne analysen og mediesakene til å spre et nokså nyansert bilde av hvordan aktivitetsplikten for unge har fungert så langt.

… men i Hedmark har aktivitetsplikten vært en suksess

NAV fylkeskontorer er aktive i media for å vise fram hva NAV har gode erfaringer med. I NAV Ringsaker hadde de gode resultater knyttet til aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere. På NRK Dagsrevyen 29. oktober kunne de blant annet fortelle at 75 prosent av de som deltok på aktivitetsplikten ikke lenger trengte sosialhjelp. I innslaget viste også NRK til en NAV-analyse om NAV-kontorenes erfaringer med aktivitetskravet. Noen dager senere skrev NAV Hedmark og NHO Innlandet en kronikk om temaet som ble publisert i Hamar Arbeiderblad (bak betalingsmur) og i Oppland Arbeiderblad.

Dagsrevyen 29. oktober hadde innslag fra NAV Ringsaker.

NAV Hordaland og inkluderingsdugnaden

I 2018 lanserte regjeringen inkluderingsdugnaden. I forbindelse med et besøk i Bergen fikk arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie møte flere personer med ulike utfordringer. Ett av møtene NAV Hordaland arrangerte, var med en person som var fulgt opp av en jobbspesialist i NAV Åsane og som hadde fått fast jobb på et bilverksted. NAV Hordaland inviterte med TV2, som lagde sak. Hauglie omtalte også dette brukermøtet i en VG-kronikk. Gjennom disse sakene fikk NAV vist fram hvordan ordningen med jobbspesialister ved NAV-kontor kan bidra til å få flere i arbeid.

En kronikk i VG og TV2-sak som handlet om inkluderingsdugnaden.