Antall saker i Retrievers analyseutvalg som omhandler eller nevner NAV i 2017, fordelt på tema og vinkling.

Det kommer fram av en analyse fra medieselskapet Retriever. Analysen tar for seg saker som omhandler eller nevner NAV i norske riks- og regionaviser, samt den største lokalavisen i hvert fylke. Analysen viser også hvilke redaksjoner som skriver mest om NAV, sjanger for medieomtalen og hvilke temaer og saker som preget 2017.

15 prosent av mediesakene i Retrievers analyseutvalg for 2017 omtalte NAV positivt, mens 9 prosent av sakene hadde en negativ vinkling om NAV. De øvrige sakene ble i analysen kategorisert som nøytrale. Sammenlignet med 2016 er derimot andelen positive oppslag redusert med 5 prosentpoeng og andelen negative oppslag har økt med 2 prosentpoeng.

Andelen negative, positive og nøytrale mediesaker var i 2017 omtrent lik i lokalavisene som i riks- og regionavisene. Sammenliknet med tilsvarende analyser fra 2015 og 2016 er det en klart lavere andel positive saker i lokalavisene. Les mer om Retrievers analyse og vekting av mediesaker her.

Færre saker om arbeidsmarkedet

Faksimile: VG 22. sept. 2017 og Dagens Næringsliv 28. feb 2017.

To viktige forklaringer på at det blir færre positive og flere negative saker kommer fram når man deler inn mediesakene på temaer.

At det var færre positive saker, må sees i lys av utviklingen på arbeidsmarkedet. De siste årene har NAV oftest blitt omtalt i saker som dreier seg om arbeidsmarkedet. Dette er i hovedsak positive saker, i den forstand at representanter fra NAV opptrer som eksperter. Gjennom 2017 var det en bedring i arbeidsmarkedet. Det førte til mindre medieinteresse for arbeidsmarkedet enn under nedgangstidene i årene før og dermed færre saker med ekspertuttalelser fra NAV.

Økningen i andelen negative saker kan særlig sees i sammenheng med flere saker om temaet service og saksbehandling i NAV. Dette temaet hadde den største veksten i antall mediesaker. Innenfor denne kategorien var saksbehandlingstiden i NAV, NAV-kontorenes åpningstider, telefonkøer og utbetaling av ytelser, hyppig omtalt.

Mange mener noe om NAV

Mediesakene om NAV i 2017, fordelt på sjanger. Kilde: Retriever.

Det er mange meninger om NAV i mediene. Kronikker, leserinnlegg, lederartikler og redaksjonelle kommentarer utgjør til sammen 30 prosent av mediesakene der NAV er omtalt. Det er en økning på hele 7 prosentpoeng fra 2016.

Mange av leserinnleggene i fjor var kritiske til at NAV sluttet å sende ut utbetalingsmeldinger på papir til pensjonister. Totalt 17 prosent av de innsendte leserinnleggene og kronikkene kan kategoriseres som negative til NAV. Det er betydelig høyere enn avisenes egenproduserte lederartikler og kommentarer, der andelen negative saker var 7 prosent.

Disse avisene omtaler NAV oftest

Mediene som skrev mest om NAV gjennom 2017, fordelt på vinkling. Kilde: Retriever

De 20 avisene i analysen som omtalte NAV mest i fjor, har publisert til sammen 4 941 medieoppslag. Av disse står Fædrelandsvennen for flest medieoppslag som omtaler eller nevner NAV, med 596 oppslag til sammen på nett og papir. Deretter følger Adresseavisen og Stavanger Aftenblad. Lokalavisen med flest oppslag om NAV, er Varden.

Fædrelandsvennen har også hatt flest kronikker og leserinnlegg om NAV på trykk, mens Aftenposten har publisert flest NAV-relaterte lederartikler og redaksjonelle kommentarer i 2017.

Stavanger Aftenblad og Adresseavisen har publisert flest positive oppslag, mens Bergensavisen og Klassekampen har hatt flest negative oppslag. Lokale medier har omtrent lik andel positive og negative saker som riksdekkende og regionale medier.

Pressehenvendelser fra ulike redaksjoner.

Nedgang i antall pressehenvendelser

Pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet fikk 951 pressehenvendelser i 2017, 200 færre enn i året før. Både i 2016 og 2017 sto ulike redaksjoner fra NRK for flest henvendelser. Noen av temaene som gikk oftest i igjen var arbeidsmarkedet, utbetaling av ytelser, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, hjelpemidler, digitalisering og pensjon. Innenfor én registrert henvendelse kan det ligge omfattende kontakt mellom pressevakten, talspersoner i NAV og en eller flere journalister i samme redaksjon.

I mediesvarene bidrar NAV både med statistikk, forklaringer om regelverk eller fakta om NAVs tjenester og ytelser. NAV har som praksis å svare på kritikk i mediesaker som omhandler konkrete brukerhistorier. I slike saker ber vi om å bli fritatt fra taushetsplikten (les mer om dette i saken «Hvordan jobber NAV med mediesaker».

Pressehenvendelser til Arbeids- og velferdsdirektoratet i løpet av 2017.

PS! Andelen negativ omtale har de siste to årene blitt klart mindre for saker som tar for seg «NAV som organisasjon» og «NAV som system». Dette innebærer blant annet saker om regnskapstall, rekruttering og NAV som arbeidsgiver.