De aller fleste av oss får økonomisk støtte fra NAV i løpet av livet. Figuren over viser hvordan noen av NAVs ytelser gis til den norske befolkningen gjennom ulike livsfaser. Det starter med at alle barn får barnetrygd frem til de er 18 år, før man i voksen alder tidvis dukker opp som mottaker av ytelser som dagpenger, sykepenger, AAP og uføretrygd. Etter endt arbeidsliv blir man så mottaker av alderspensjon.

– På ett eller annet tidspunkt i livet vil mer eller mindre alle i Norge ha en befatning og et forhold til NAV. Det viser hvor viktig NAV er for opprettholdelsen av velferdsstaten i Norge, sier Ulf Andersen, NAVs seksjonssjef for statistikk.

Vanlig å være ledig i løpet av livet

Selv om det er relativt få som mottar dagpenger til enhver tid, så er det svært mange av oss som på et eller annet tidspunkt har vært arbeidsledig og mottatt dagpenger. Mens det i desember 2017 var drøyt 65.000 som var registrert som helt ledige hos NAV, så var det i løpet av 2016 hele 312.000 som på et eller annet tidspunkt var registrert som helt ledige. Utvider man perioden til 10 år, så er det godt over én million nordmenn som har vært registrert som helt ledige.

Mange uføre rett før pensjonsalder

Gjennom livet er det særlig bruken av uføretrygd som vokser i takt med aldringen i befolkningen. I 2017 mottok 1 av 4 personer mellom 60-64 år uføretrygd. 3 av 4 personer som starter på uføretrygd har hatt arbeidsavklaringspenger rett før. Denne høye andelen er i tråd med at arbeidsevnen så langt som mulig skal avklares før uføretrygd blir innvilget. Av de som slutter å motta uføretrygd, går rundt 8 av 10 over til alderspensjon.

Etter pensjonsreformen i 2011 ser vi at en del starter å ta ut alderspensjon fra de er 62 år. Ved fylte 67 år er nesten alle alderspensjonister livet ut. På grunn av et stort etterkrigskull og at vi lever lenger, vil stadig flere av oss bli alderspensjonister. I 2021 spår NAV at vi kommer til å runde én million pensjonister.