«NAV har tolket og praktisert EØS-reglene om retten til trygdeytelser utenfor Norge feil. Arbeids- og velferdsdirektøren har etablert et innsatsteam og startet en internrevisjon for å håndtere situasjonen», stod det på intranettet til NAV tidligere i uken.

Hva betyr det? Hva er det de to gruppene gjør? Og hvordan er trafikken på pressevakttelefonen?

Behandler saker på nytt

I 3. etasje i Økernveien har Magne Fladby fra Økonomi- og styringsavdelingen i direktoratet samlet deler av innsatsgruppen som skal rydde opp.

Torsdag talte gruppen 27 personer. 15 av dem har samlet seg på Økern, resten sitter i Sannergata, og til uka kobles også saksbehandlere fra Trondheim på. Gruppa utvides fortløpende hvis behov, og medarbeidere velges slik at belastningen for brukerne blir minst mulig – det er viktig å holde daglig drift i gang.

– Nå jobber vi med data-uttrekk og legger til rette for de som skal saksbehandle sakene. Vi vet ennå ikke hvor mange av de 2400 identifiserte sakene som faller inn under kriteriene, vi må gå gjennom listene. Noen brukere har feilaktig fått krav om tilbakebetaling. Andre har fått et korrekt tilbakebetalingskrav, fordi de har oppholdt seg utenfor EØS/EU. Det er dette vi forsøker å skaffe oversikt over nå, sier Fladby.

Medarbeiderne kobles på fra NAV Arbeid og Ytelser, NAV Kontroll, NAV Klageinstans, arbeids- og tjenestelinjen, økonomilinjen og direktoratet. Noen jobber med kartlegging og data-uttrekk. Noen jobber med juridiske avklaringer. Etter hvert saksbehandler de og kontakter brukerne.

– Første prioritet nå er å finne de brukerne som har løpende trekk eller innkreving fra namsmannen, og få stoppet disse. De første trekkene og innkrevingssakene fikk vi stoppet i dag (torsdag), sier Fladby. –Det er bra vi kommer fort i gang med å rydde, og det skulle bare mangle. Dette er en vanskelig og alvorlig sak, jeg skulle gjerne vært denne foruten, men det er godt å få bidra. Vi er genuint opptatt av å rette opp så raskt vi klarer, og jeg må berømme innsatsen til de kollegene jeg har med meg her: Det er høy intensitet og lange dager.

Fladby anslår at han vil ha bedre oversikt over omfanget i løpet av neste uke.

Terje Klepp, revisjonsdirektør
Revisjonsdirektør Terje Klepp leder arbeidet med å kartlegge hva som har skjedd i saken internt i NAV.

Kartlegger fakta

Også internrevisjonen er koblet på. Arbeidet ledes av revisjonsdirektør Terje Klepp, som rapporterer direkte til arbeids- og velferdsdirektør Vågeng. Med seg har han to team som begge består av to revisorer og en seksjonsleder.

– Vi skal kartlegge hva som har skjedd. Vi skal finne fakta, vi gjør ikke vurderinger. Vi har laget en plan for arbeidet og har som intensjon å levere en rapport mot slutten november. Vi ser på hva som skjedde fra EØS-forordningen ble implementert som en del av norsk lovgivning, fram til vi endret praksis nå i høst, sier Klepp.

Revisorene skal finne fram til skriftlige spor, som brev, e-poster, rapporter, notater, møtereferater, og følger ved behov opp med samtaler. De tar utgangspunkt i tidslinjer som har blitt utarbeidet av NAV og ASD.

Fakta om saken
  • Trygdeforordningene i EØS-avtalen ble inkorporert i Norge i 2012.
  • NAV har lagt til grunn lovfortolkningen i folketrygdloven for ytelsene sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger. Her heter det at bruker må oppholde seg i Norge for å ha krav på disse kontantytelsene.
  • Etter at Trygderetten fra høsten 2017 avsa dommer i strid med NAVs tolkning av regelverket, har NAV vurdert regelverket på nytt, og konkludert med at vi har hatt feil tolkning og praksis.
  • NAV har beklaget at feilvurderingen har rammet brukerne, og jobber nå med å rydde opp i saken.

– Vi kommer til å snakke med mange enheter og ansatte. Arbeidet har høyeste prioritet, og medarbeiderne er fristilt fra alle andre oppgaver til vi har levert vår rapport, sier Klepp. – Vi gjør ingen form for gransking, vi skal kunne finne frem til fakta, og vil holde Vågeng løpende oppdatert på status og fremdrift i vårt arbeid.

– Dette er en viktig jobb, og det er naturlig at internrevisjonen er koblet på slik situasjonen er nå, sier han.

Massiv medieinteresse

Det var vært massiv pågang på pressevakttelefonen siden saken ble kjent under en pressekonferanse mandag.

– 12-14 kommunikasjonsmedarbeidere i direktoratet og andre deler av organisasjonen jobber fulltid med å håndtere denne saken. Vi har for lengst passert et tresifret antall mediehenvendelser, og hver av dem har gjerne flere oppfølgingsrunder. Vi bygger opp informasjonssider på Navet og nav.no, vi jobber sammen med fagavdelinger om budskap, og bistår ledere som skal ut i media, sier kommunikasjonsdirektør Hege Turnes.

Når store hendelser treffer bedrifter, er det ikke uvanlig å hente inn eksterne krefter.

Vurderer du å koble på et eksternt kommunikasjonsbyrå?

– Nei. NAV har et stort og kompetent kommunikasjonsmiljø, og vi er de beste til å jobbe med vanskelige NAV-saker. Vi kjenner organisasjonen, vi skjønner problemstillingene, og vi skal gjøre vårt for å bidra til best mulig løsning. Denne saken er forferdelig for de som er rammet og vi er alle berørt av historiene. Det viktigste vi kan gjøre nå, er å bruke vår kompetanse og arbeidskraft, og gjøre vårt aller beste for å bidra til å rette opp urett.

Situasjonsbilde av statusmøte i Kommunikasjonsavdelingen
Kommunikasjonsdirektør Hege Turnes under ett av kommunikasjonsavdelingens daglige møter, hvor internkommunikasjon og pressehåndtering planlegges.