I august i fjor sendte Arbeids- og velferdsdirektoratet et høringssvar til Arbeids- og sosialdepartementet på rapporten «Et NAV med muligheter», som ble lagt fram i april 2015.  I høringssvaret tar direktoratet til orde for en maksimumsløsning ved NAV-kontorene, altså at det settes en grense for hvor mange og hvilke tjenester som kan ligge til et NAV-kontor.

Hvilke kommunale tjenester som skal være en del av NAV-kontoret, har hittil vært avgjort av det lokale partnerskapet, det vil si fylkesdirektøren i NAV og den aktuelle kommunen. Og det har ofte vært praktiske grunner som ligger bak.

– Da NAV-kontorene ble rullet ut i stort tempo for noen år siden, hadde man ikke alltid tid til å ta kampene om hvilke kommunale tjenester som burde inn. I mange små kommuner er det også slik at en del ansatte har veldig sammensatte stillinger med en del oppgaver som ikke naturlig hører til i et NAV-kontor, sier Kjell Hugvik, fungerende arbeids- og tjenestedirektør i NAV.

//

Man hadde ikke alltid tid til å ta kampene om hvilke kommunale tjenester som burde inn.

KJELL HUGVIK

Ansvar for voksenopplæringen

Et av kontorene som har hatt mange kommunale tjenester ved NAV-kontoret, finner vi i Rissa kommune i Sør-Trøndelag. De har mange og omfattende kommunale tjenester ved kontoret, selv om de det siste året har redusert antallet.

– Vi har blant annet ansvaret for voksenopplæringen i kommunen, og det er jo ikke så vanlig, sier NAV-leder André Sagmo.

Det innebærer at lærerne ved voksenopplæringen er ansatt ved NAV-kontoret. Sagmo mener dette fungerer veldig bra.

– Vi har samlet dette i en egen enhet sammen med introduksjonsprogrammet og bosetting av flyktninger og har dermed i større grad enn andre NAV-kontorer fått innholdet til å handle om hva som skal til for å komme i arbeid eller utdanning, sier Sagmo.

I den andre enden av skalaen er NAV Asker, som har det de kaller en «mini-mini-løsning».

– Vi har ikke økonomisk rådgivning, selv om det er lovpålagt. Det fungerer greit. Til gjengjeld er vi samlokalisert med kommunale tjenester som boligkontoret, økonomisk rådgivning, flyktningtjeneste og vedtakskontor, sier NAV-leder Wenche Steen.

Kan være forvirrende

Fylkesdirektør i NAV Sør-Trøndelag, Bente Wold Wigum, har ansvaret for både små kontorer med mange kommunale oppgaver og store kontorer med minimumsløsning. Hun innrømmer at det hadde vært lettere å være leder hvis alle hadde hatt de samme oppgavene.

Selv om hun ikke har satt ned foten, har hun gitt uttrykk for at det er tjenester ved NAV-kontorene i fylket hun har vært skeptisk til å inkludere.

– Jeg har sagt at «det vil jeg ikke anbefale» noen ganger, sier hun og trekker fram utstedelse av parkeringskort og jaktlisens som eksempler.

//

For mange tjenester ved et NAV-kontor kan gå på bekostning av arbeids rettet oppfølging.

BENTE WOLD WIGUM

– I tillegg kan det være forvirrende for brukerne våre at tjenestetilbudet varierer så mye, noe særlig samarbeidspartnere og arbeidsgivere har gitt tydelig uttrykk for, sier Wigum. Samtidig forstår hun at små kommuner må tenke annerledes enn de store.

– Én og samme person har ofte to-tre roller, og da kan det være mest effektivt at disse samles på NAV-kontoret, sier Wigum. Hun er likevel positiv til direktoratets høringssvar til departementet.

– Jeg mener at for mange tjenester ved et NAV-kontor kan gå på bekostning av arbeidsrettet oppfølging.

Kontakt med rådmannen

NAV-lederen i Rissa er mer skeptisk enn fylkesdirektøren.

– Jeg kan forstå bakgrunnen for forslaget, men kommunene er veldig forskjellige, og jeg tror NAV-lederens posisjon og innflytelse i kommunen er avgjørende. NAV-lederen må være tett på beslutningene og ha direkte kontakt med rådmannen, men jeg er enig i at tjenestene ved NAV-kontorene må være arbeidsrelaterte.

Etter at vi tok startlån, gjeldsrådgiving og rusoppfølging ut av NAV-kontoret, mener jeg at tjenestene ved NAV Rissa er det, sier André Sagmo.

Kjell Hugvik er spent på hva det vil stå om NAV-kontorene i stortingsmeldingen om videreutvikling av arbeids- og velferdsforvaltningen, som skal komme etter påske.

– Vi har klare forventninger om at de tar for seg dette temaet i meldingen. I vårt høringssvar sier vi tydelig i fra om at en sterkere dreining i retning arbeid forutsetter at NAV-kontorene kan konsentrere seg om færre oppgaver, sier Hugvik.//

 

Denne saken ble først publisert i MEMU nr. 1, 2016.