I revidert nasjonalbudsjett for 2021 forpliktet Stortinget seg til å bevilge nærmere én milliard kroner de kommende årene for at NAV skal få flere nye og oppdaterte digitale verktøy. I satsningen «Flere i arbeid - P4» skal saksbehandlingssystemet og selvbetjeningsløsningene som i dag ligger i Arena og utbetalingssystemet Abetal etter hvert fases ut og erstattes av nye verktøy som kan endres og justeres i takt med fremtidige behov. I tillegg skal statistikk og styringsinformasjon forbedres.

– Det er slutt på de tidene da vi lagde nye, kostbare løsninger som skulle vare i mange år. Nå skal vi utvikle de nye verktøyene slik at de kontinuerlig kan videreutvikles og endres raskt ved behov. Da slipper vi det som skjer nå, nemlig at systemene ikke lenger kan utvikles og utvides med nye funksjonaliteter, sier leder av «Flere i arbeid – P4», Kjersti Monland i NAV.

Kjersti Monland leder NAV-prosjektet "Flere i arbeid - P4"

Mer tid til oppfølging og veiledning

Arena benyttes i oppfølgningen av brukere og til saksbehandling og samhandling med arbeidsgivere. Målet med et nytt saksbehandlingsverktøy er å sikre nye og gode tjenester til både brukere og arbeidsgivere i forbindelse med dagpenger, arbeidsavklaringspenger og NAVs arbeidsrettede tjenester.

– P4 vil også bidra til at flere av NAVs tjenester kan automatiseres, slik at de ansatte kan bruke mer tid på oppfølging og veiledning, forteller Monland.

Trygghet og forutsigbarhet i egen sak

Også brukere av NAVs tjenester vil få nye verktøy. Det er allerede utviklet digitale tjenester for arbeidssøkere og AAP-mottakere, men den digitale utvekslingen av informasjon i saksbehandlingsprosessen er begrenset.

– Nå skal vi utvikle verktøy som gjør det mulig å få innsyn i egen sak både før, under og etter saksbehandlingen. Det vil gi økt trygghet og forutsigbarhet, sier Monland.

Ett utbetalingssystem i stedet for to

NAV utbetaler 450 milliarder i året, og Riksrevisjonen har flere ganger vært bekymret for NAVs utbetalingssystemer, forteller Monland.

– Vi har i dag to utbetalingssystemer. Abetal er snart utdatert, så vi skal vi flytte innholdet der over i det andre, slik at vi bare har ett utbetalingssystem som tar hånd om alle utbetalinger fra NAV. Det blir bra. Det gjør det også enklere når NAV på et senere tidspunkt skal utvikle en helt ny utbetalingsløsning.

Smidig utvikling

«Flere i arbeid – P4» berører store deler av NAV og innebærer store endringer for mange. Leveransene vil variere mellom små og hyppige, til større og mer planlagte. Arbeidet vil i all hovedsak gjennomføres i tverrfaglige team og med NAVs egne ansatte. Teamene bruker smidig metodikk, som innebærer at produktene utvikles kontinuerlig, og koordineringen skjer i produktområder som har ansvar for brukeropplevelsen.

Monland forteller at de legger opp til et tett samarbeid med de som skal ta i bruk verktøyene, slik at deres endringsønsker og behov blir fanget opp underveis.

– Denne måten å jobbe på gjør at vi kan gjøre endringer og forbedringer fortløpende, men det innebærer også at vi ikke har nøyaktige datoer for leveransene.