Ved utgangen av mars 2018 mottok 9,7 prosent av befolkningen i alderen 18-67 år uføretrygd. 11,6 prosent er kvinner og 8 prosent er menn. Kjønnsforskjellene finner vi igjen i de andre helserelaterte ytelsene sykepenger og arbeidsavklaringspenger, der det også er flere kvinnelige enn mannlige mottakere.

Uføreandelen øker kraftig med alder, men mest for kvinner. For alle aldersgrupper over 30 år er kvinner overrepresentert i uførestatistikken. Ved 66 års alder er kvinneandelen på nær 38 prosent, mot menn som har 25,8 prosent. Blant unge uføre mellom 18 og 29 år er det derimot noe flere menn enn kvinner.

NAVs diagnosestatistikk viser at de fleste uføretrygdede menn under 30 år har en psykisk lidelse. Her inngår diagnoser som lett psykisk utviklingshemming, autisme, Aspergers syndrom og ADHD. Diagnosefordelingen blant unge kvinner er ganske lik som for unge menn, men det er lavere andel med nevroser og atferdsforstyrrelser blant kvinner, og høyere andel med psykisk utviklingshemming. Blant de eldste uføretrygdede er den vanligste hoveddiagnosen muskel- eller skjelettsykdom, og kvinner har en klart høyere andel med denne hoveddiagnosen enn menn.

De fleste nye uføretrygdede har en fortid som mottaker av arbeidsavklaringspenger (om lag 80 %). Nest flest kommer fra sykepenger (7 %).

Les også: