I 2018 var det markant færre oppslag om NAV enn tidligere år. Nedgangen er jevnt fordelt på både medietype og kildekategori.

Dette kommer fram i en analyse fra medieselskapet Retriever. Analysen tar for seg saker som omhandler eller nevner NAV i norske riks- og regionaviser, samt den største lokalavisen i hvert fylke. Analysen viser også hvilke redaksjoner som skriver mest om NAV, hva slags sjanger NAV er omtalt i og hvilke temaer og saker som preget 2018.

Antall medieoppslag i analysen for 2018 var 6 900. Det er en nedgang fra tidligere år. I 2017 var antall medieoppslag 8 700, mens det i de to foregående årene var 9 200.

Ser man på det totale antallet oppslag i Retrievers mediedatabase, var det i 2018 33 900 saker der ordet «NAV» var nevnt (se tabell). Det inkluderer alt av mediesaker på nett og på papir, men i liten grad TV og radio. Året før var tilsvarende tall 36 500. Helt siden 2010 har antallet vært mellom 35 000 og 40 000. Sånn sett er antallet for 2018 lavt.

17 prosent av mediesakene i analyseutvalget for 2018 hadde en positiv vinkling om NAV, ifølge Retrievers kategorisering. 6 prosent av sakene hadde en negativ vinkling om NAV. Blant alle de årlige medieanalysene Retriever har laget for NAV siden 2013, er dette den laveste andelen negative mediesaker. De øvrige sakene i 2018 er kategorisert som nøytrale. Sammenlignet med 2017 er andelen positive oppslag økt med 2 prosentpoeng, og andelen negative oppslag redusert med 3 prosentpoeng. Det er litt  flere positive oppslag (18 %) og færre negative oppslag (5 %) i lokalaviser enn det er i riks- og regionalaviser i 2018.

Selv om andelen positive saker totalt sett har økt sammenlignet med 2017, er andelen lavere enn den var i 2016.

Fortsatt færre saker om arbeidsmarkedet

I Retrievers analyseutvalg for 2018 er arbeidsmarked den største kategorien. Det var imidlertid en nedgang sammenlignet med de foregående årene, noe som må sees i lys av utviklingen på arbeidsmarkedet. Omtalen øker når ledigheten er høy eller økende, mens det motsatte skjer når ledigheten er på vei ned. Omtale av arbeidsmarkedet i 2018, utgjorde 21 prosent av sakene i analyseutvalget. Dette er i hovedsak positive saker der representanter fra NAV opptrer som eksperter.

 

Faksimile: Nordlys 4. nov. og VG 30. okt. 2018.

Kategorien service og saksbehandling inneholder flest negative saker. Det skyldes at de aller fleste sakene om enkeltpersoner som har opplevd kontakten med NAV som negative, havner i denne kategorien. En del av disse sakene er leserinnlegg.

Det er også noe negativ omtale i kategorien oppfølging til arbeid, men antallet positive er langt høyere. I denne kategorien havner ofte fortellingene om brukere som lykkes med å komme i arbeid.

Mange mener noe om NAV

Det er mange meninger om NAV i mediene. Kronikker, leserinnlegg, lederartikler og redaksjonelle kommentarer utgjør til sammen 23 prosent. Det er et høyt tall, men samtidig er det en nedgang på hele 7 prosentpoeng fra 2017.

At andelen meningsbærende stoff går ned, skyldes først og fremst at det var unormalt høyt i 2017, da det var særlig mange kritiske innlegg som handlet om at NAV sluttet å sende ut utbetalingsmeldinger på papir til pensjonister. I 2018 var nivået tilbake på samme nivå som tidligere.

Disse avisene omtaler NAV oftest

De 20 avisene i analyseutvalget som omtalte NAV mest i fjor, står for 56 prosent av datamaterialet i analysen. Av disse har Dagsavisen (papir) flest oppslag om NAV. Dagsavisen har også flest negative saker, men har like mange positive saker. Retriever kategoriserer de aller fleste sakene i Dagsavisen som nøytrale.

Etter Dagsavisen følger Adresseavisen (nett) og Aftenposten (nett). Lokalavisen med flest oppslag om NAV, er i likhet med foregående år papiravisa Varden (papir). Adresseavisen har publisert flest positive oppslag og er blant dem med færrest negative saker.

Nedgang i antall pressehenvendelser

Pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet fikk 824 pressehenvendelser i 2018. Det er 125 færre enn i 2017 og 325 færre enn i 2016. De siste tre årene har vi fått flest henvendelser fra redaksjoner i NRK. I snitt mottok vi tre henvendelser per arbeidsdag i 2018.

Innenfor én registrert henvendelse kan det ligge omfattende kontakt mellom pressevakten, talspersoner i NAV og en eller flere journalister i samme redaksjon.

I mediesvarene bidrar NAV både med statistikk, forklaringer om regelverk og fakta om NAVs tjenester og ytelser. Vi har som praksis å svare på kritikk i mediesaker som omhandler konkrete brukerhistorier. I slike saker ber vi om å bli fritatt fra taushetsplikten (les mer om dette i saken «Dette er NAVs verktøykasse i mediearbeidet»).