– Det handler om å bryte ned barrierer og møtes på brukernes premisser, sier Atle Olav Sognli, fast deltaker i Brukerrådet helt fra det begynte som et NAV-prosjekt for praksis og kunnskapsutvikling i 2014.

Rådene er etterspurte

Bakgrunnen var at NAV Sør-Trøndelag erkjente at de visste for lite om hva slags bistand ungdommer trenger av NAV. For mens andre brukergrupper har egne organisasjoner og deltar fast i brukerutvalg, var det altfor lite kunnskap om en av NAVs viktigste målgrupper: De under 30 år som verken er i jobb eller utdanning.
Prosjektet bestemte seg for å prøve ut et brukerråd med ungdom som hadde vært i kontakt med NAV. Etterspørselen etter ungdommenes innspill og råd ble så etterspurt at da prosjektet var ferdig i slutten av 2016, ble brukerrådet fast. I fjor fartet de land og strand rundt til NAV-kontorer, direktørmøter og næringslivskonferanser – for å nevne noe.

Språkbarrierer

Ann Kristin Løe er koordinator for brukerrådet i NAV Trøndelag. Hunforteller at erfaring fra kunnskapsutvikling om ungdom og innspill fra brukerrådet har vært viktige bidrag til tjenesteutviklingen i NAV-kontor i Trøndelag.
– Det har blitt tydelig at det er kjempeviktig å bruke tid på kartlegging, og at det å veilede ungdom krever en spesiell kompetanse, sier Løe.
Brukerrådet for ungdom har gitt innspill til organisasjonskartet for de to store nye Trondheimskontorene, som nå har én avdeling for «Avklaring og kartlegging» og én for «Oppfølging av ungdom».

//

NAV bruker ord mange unge mennesker ikke forstår, og det skaper usikkerhet

HANS KRISTIAN LILLEBERG, LEDER AV BRUKERRÅDET

Hans Kristian Lilleberg leder brukerrådet og mener noe av det viktigste de har videreformidlet til NAV-veiledere, er at de må bli flinkere til å kommunisere.
– Språket er en barriere. NAV bruker ord mange unge mennesker ikke forstår, og det skaper usikkerhet.
Sognli og Løe nikker.
– Stammespråket sitter godt i NAV, og det går utover kvaliteten på kommunikasjonen, sier Sognli.

NAV må være tydeligere

Noe av det som har kommet tydelig fram, er at NAV må være tydeligere på hva som er formålet med et møte.
– Ungdommene kan bli spurt om fritidssysler og barn, og da blir de usikre og lurer på hva informasjonen skal bli brukt til. De vet ikke at NAV-veilederen gjør det for å kartlegge en eventuell rettighet til en ytelse, sier Løe.
Hun trekker fram referater fra brukermøter som et annet eksempel.
– Når de får referatet, kjenner de seg ikke igjen fordi det brukes andre ord. Hvis de sier at de har vært nedtrykt, kan det stå «depresjon» i referatet. Sånne tilbakemeldinger har vært veldig nyttig å få for veilederne våre, og det har bidratt til en bevisstgjøring om hvordan vi kommuniserer muntlig og skriftlig.

Ingen «navere»

Medlemmene får timebetaling for å delta på møtene, som foregår på kveldstid. Agendaen er fast: Aktiviteter siden sist, orientering erfaringsutveksling, oppdrag fra andre, status fra NAV, eventuelt. For å få mest mulig erfaringsdeling, møter lederen i brukerrådet i de ordinære brukerutvalgene, og omvendt.
Den mest sentrale oppgaven er at de aktivt oppsøker andre ungdommer som er i kontakt med NAV, men deres personlige NAV-erfaring er også viktig. Den får de holde for seg selv.
– Vi forteller ikke tårevåte historier, vi er profesjonelle. Dessuten er det en viss skam knyttet til det å gå på NAV, sier Sognli.

Ingen av dem liker begrepet «naver».
– Det gir feil assosiasjoner, sier Lilleberg.

Løe er enig:
– Vi har god oversikt over ungdommene i vårt fylke, og forskning som ble gjort i prosjektet Praksis og kunnskapsutvikling viser at de verken er late eller snylter på staten. De fleste ønsker å jobbe eller å fullføre utdanningen, men trenger litt støtte for å komme på riktig vei.//

Fakta // Brukerrådet i Trøndelag
  • Ble etablert fast i 2016
  • Består av 5-8 NAV-brukere i alderen 18-30 år
  • NAV-ledere foreslår kandidater
  •  Møtes 11 ganger i året
  • Gir innspill til bedre brukeropplevelser