Personer under 30 år er en prioritert gruppe i NAV, og tett kontakt er ett av grepene for å hjelpe dem å komme i jobb. I dag er det omkring 27 000 personer i denne aldersgruppen som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP). For å ha rett til AAP, er det et krav at arbeidsevnen er redusert med minst 50 prosent på grunn av helseproblemer.

Tre hovedfunn

I desember 2017 ble den digitale aktivitetsplanen lansert. Den er et viktig samhandlingsverktøy i all arbeidsrettet oppfølging og inneholder tre hovedelementer: aktiviteter, mål og dialoger. I dialogverktøyet kan den som blir fulgt opp av NAV ha en skriftlig dialog med veilederen sin. Det er et uttalt mål fra NAV at dialogen skal handle om arbeid og aktivitet.

Artikkelen «Utydelig til stede?» har undersøkt 80 digitale aktivitetsplaner for personer under 30 år som fikk innvilget AAP i perioden 1. kvartal 2016 til 1. kvartal 2020. Hensikten var å finne ut hvordan dialogverktøyet i aktivitetsplanen brukes for å nå målet om arbeid. I den digitale aktivitetsplanen skal det også lages referater fra møter og andre samtaler mellom AAP-mottakeren og veilederen. Det er tatt med noen eksempler på referater, men møtereferater og deltakelse i tiltak i hele oppfølgingsløpet vil bli undersøkt i en senere analyse.

Det er tre hovedfunn i analysen «Utydelig til stede?»:

  • NAV svarer raskt på spørsmål, og kontakten er relativt hyppig.
  • Brukerne har i liten grad definert tydelige mål for oppfølgingen, og det er få spor fra NAVs side om at målet er arbeid.
  • Mye av dialogen dreier seg om andre ting enn arbeid og aktivitet, for eksempel spørsmål om økonomi.

– Må jobbe mer med å avklare og tydeliggjøre målene

Analysen er bestilt av Arbeids- og tjenesteavdelingen i NAV. I februar 2020 ble minsteytelsen for arbeidsavklaringspenger (AAP) for de under 25 år redusert , og den økonomiske gevinsten av regelverksendringen skulle NAV bruke til å følge denne gruppen enda tettere opp.

– Vi ønsker derfor å få vite mer om hva som skjer i oppfølgingsløpet og hvordan kvaliteten på oppfølgingen er, sier Laila Hove, som leder «Utviklingsteam ungdom» i Arbeids- og tjenesteavdelingen.

Hun forteller at denne analysen er én av flere kilder til innsikt.

–  Målet er å bedre kvaliteten, og funnene i «Utydelig til stede?» viser at vi må jobbe mer målrettet gjennom hele stønadsperioden. Tiden er dyrebar.  Samtidig vet vi at veldig mange av de unge i denne gruppen ikke har arbeidserfaring, de har lite utdanning, og et flertall er ganske syke når de kommer til oss, sier Hove.

Svak forståelse av velferdsstaten

Av de under 30 år som mottar AAP, har om lag 20 000 psykiske lidelser.

–  Mange av dem har først og fremst bruk for behandling, men det kan ta lang tid å få time hos psykolog. I denne ventetiden prøver veilederen å opprettholde kontakten og svarer på ting som ikke har direkte med arbeid å gjøre. De yngste AAP-mottakerne har ofte svak forståelse av hvordan velferdsstaten fungerer, og derfor er det ikke så rart at de spør om bolig og skattekort og andre ting som ikke handler om jobb, sier Christine Selnes, fagansvarlig for arbeidsavklaring.

Hove og Selnes er enige om at det bør være mer dialog om arbeid, men tror det kan ha vært mer kontakt som ikke nødvendigvis kommer fram i den digitale aktivitetsplanen.

–  Mange av ungdomsveilederne oppsøker de unge der de er, og noen gir mobilnummeret sitt til dem. Selv om all dialog skal registreres i aktivitetsplanen, kan det være at denne type dialog ikke alltid er registrert, sier Hove.

Ungdomsveiledere i NAV har dessuten mange å følge opp.

– Et anslag før pandemien viste at snittet lå på 55. I løpet av pandemien har det vært en sterk økning i arbeidsledigheten også i de yngre aldersgruppene , og vi forventer en økning av unge som har behov for oppfølging fra NAV, sier Hove.

– Må bruke AAP-perioden mer effektivt

Fra 1. februar 2020 er innsatsen for å følge opp unge AAP-mottakere styrket. På bakgrunn av erfaringer det siste året skal Arbeids- og tjenesteavdelingen oppdatere føringer for oppfølgingen av denne gruppen.

– Analysen handler om NAVs oppfølging før innsatsen ble styrket. Vi tror resultatene vil se annerledes ut når den forsterkede innsatsen har kommet ordentlig i gang, men vi må være klar over at koronapandemien har gjort det ekstra krevende å følge opp denne gruppen, sier Hove.

Funnene i analysen er likevel viktige, understreker Hove.

– Vi må bruke AAP-perioden mer aktivt og målrettet, men må også tenke på at for mange av de unge er det en prosess i seg selv å sette et arbeidsrettet mål.

Hove er opptatt av at NAVs veiledere fortsatt må svare på ikke-arbeidsrelaterte spørsmål.

– Disse spørsmålene viser at de unge har behov for trygghet og forutsigbarhet. Takk og pris at de har en kanal der de kan stille spørsmål de ikke klarer å finne svar på selv.

– Et komplekst landskap med flere aktører

For å lykkes med å hjelpe de yngste AAP-mottakerne i jobb, er NAV avhengig av andre sektorers innsats, sier Christine Selnes:

– Dette er et komplekst landskap. For å få de unge med psykiske lidelser i arbeid, må vi samarbeide tett med andre aktører. For eksempel er tiden en ung person venter på behandling, ofte lang. I noen tilfeller fraråder faktisk fastlegen at ungdommen skal i en arbeidsrettet aktivitet, selv om den unge har lyst. I et AAP-løp kan mye tid gå bort til venting, ikke bare på behandling, men også på en egnet arbeidstrening eller kompetanseheving. Veilederne våre skal være tilgjengelige støttespillere gjennom hele AAP-perioden, men vi klarer ikke å lykkes alene.

 

Artikkelen «Utydelig til stede?» er publisert i Arbeid og velferd nr. 1/2021 og er skrevet av Ragnhild Ekelund i Kunnskapsavdelingen i NAV.