h

Lite fremdrift i oppfølgingen av unge AAP-mottakere

En ny NAV-analyse viser hvorfor det tar lang tid før unge AAP-mottakere kommer ut i arbeidsrettet aktivitet.

h

Nye beregninger fra NAV: God økonomi å få flere i arbeid og færre på uføretrygd

NAVs oppfølgingstiltak i kombinasjon med arbeidsgivere som tilrettelegger arbeidet kan skape store verdier, viser en ny analyse fra NAV.

h

Nå går arbeidsmarkedet i positiv retning

Det har blitt om lag 20 000 færre arbeidssøkere siden utgangen av april, og 4 000 av dem har forsvunnet ut av ledighetskøen siden de store lettelsene for serveringsbransjen i Oslo ble iverksatt for en uke siden.

h

Har samlet NAV-forskning om AAP

Mer oppfølging og kortere tid med ytelsen, men ikke flere over i arbeid. Det er noen av funnene i analysene NAV har gjort om regelendringene for arbeidsavklaringspenger som kom i 2018. Nå er kunnskapen samlet for å gjøre den lett tilgjengelig.

h

25 000 personer har vært permittert sammenhengende i minst ett år

Av dagens permitterte har én av tre vært sammenhengende permittert i ett år eller mer. Det viser en ny analyse fra NAV som tar for seg varigheten til dagens 77 400 permitterte.

h

NAV-året 2020 i grafer og tall

Visste du at NAV utbetalte én million kroner per minutt gjennom 2020? Eller at noen tok kontakt med NAVs kontaktsenter hvert 6. sekund hele året gjennom?

h

Ledighetskøen for utsatte grupper er nesten doblet i koronaåret

I takt med at koronavaksiner rulles ut, kan vi se slutten av helsekrisen nærme seg. Men koronakrisen på arbeidsmarkedet er langt fra over: Her er status for fire viktige grupper som er særlig utsatt på arbeidsmarkedet.

h

Når smittetiltakene strammes inn, skyter antall dagpengesøknader i været

I dagene etter at regjeringen holder pressekonferanse om store nedstengingstiltak, mottar NAV et høyt antall søknader om dagpenger.

h

Nesten hver sjuende arbeidstaker har vært permittert under koronapandemien

Koronakrisen har ført til svært mange permitteringer i det norske arbeidsmarkedet det siste året. Totalt har 372 400 arbeidstakere i Norge vært permittert siden 12. mars 2020. Til sammenligning var det 9 000 i hele 2019. 

h

Stor ubalanse i arbeidsmarkedet: 51 arbeidssøkere per ledig stilling innen reiseliv og transport

Koronakrisen har truffet noen yrkesgrupper hardere enn andre. Ubalansen i arbeidsmarkedet rammer spesielt hardt de yrkesgruppene som er sterkt påvirket av nedstengningen og begrensningene i det norske samfunnet.

h

Stor oversikt: Slik har det gått med de 400 000 som ble rammet av den første koronabølgen

Av de som registrerte seg som arbeidssøkere under den første koronabølgen, er 4 av 5 ute av ledighetskøen i slutten av november. 15 000 har på nytt blitt rammet i den andre koronabølgen.

h

Vesentlig langsommere vekst i ledigheten enn i den første koronabølgen

I den første koronabølgen vokste ledigheten 30 ganger raskere enn så langt i bølge nummer to.

h

Serveringsnæringen ble hardt rammet i første koronabølge. Nå stiger antall permitterte igjen

De første to ukene i november har antall permitterte i yrker innen serveringsnæringen økt med mer enn 50 prosent. Det er likevel langt igjen til ledighetstoppen under den første bølgen av koronakrisen.

h

Ledigheten blant innvandrere er fremdeles skyhøy

Koronakrisen traff det norske arbeidsmarkedet brutalt, og i april var ledigheten i Norge på sitt høyeste siden 30-tallet. Selv om ledigheten er vesentlig lavere nå, er andelen arbeidssøkere blant innvandrere fremdeles høyere enn det totale toppnivået i Norge under koronakrisen.

h

Dette er den mest etterspurte arbeidskraften i koronaperioden

Sykepleier, helsefagarbeider og vernepleier er de yrkene som er mest utlyst på NAVs stillingsportal under koronaperioden.

h

Slik skiller koronakrisen seg fra tidligere kriser på arbeidsmarkedet

Rekordraskt og himmelhøyt. Det er to ord som oppsummerer det som skiller koronakrisen fra andre ledighetskriser Norge har opplevd.

h

Nesten 100 000 personer har gått ut av ledighetskøen under koronakrisen

Nye analyser fra NAV viser at til sammen 400 000 personer har registrert seg som arbeidssøkere siden 10. mars. Anslagsvis én av fire av disse har allerede forlatt ledighetskøen.

h

Dagpengetall viser at hyttekommuner er sterkt påvirket av koronakrisen

Nye dagpengetall fra NAV viser at det er særlig fjellkommuner med store skianlegg, mye turisme og hytter, samt kommuner med tilknytning til Gardermoen, som er sterkest berørt av koronakrisen. I tillegg er Sykkylven, med en stor andel sysselsatt innen møbelproduksjon, særlig berørt.

h

Krevende oppstart for jobbspesialister

Et forskningsprosjekt viser at jobbsøkere og arbeidsgivere ved NAV Tromsø og NAV Harstad er fornøyde med ordningen med jobbspesialister, men jobbspesialistene har strevd med å få tiden til å strekke til.

h

120 000 unge voksne mellom 20 og 30 år i utenforskap

Unge voksne tilsvarende 5 000 hele skoleklasser er verken i utdanning eller arbeid. Mer må gjøres, sier statistikksjef i NAV, Ulf Andersen.

h

Få oversikt over Velferds-Norge på 1-2-3

NAV lager årlig en illustrert presentasjon av arbeids- og velferdsområdet og NAV som organisasjon. Her kan du raskt få oversikt over noen av de viktigste endringene i året som har gått.

h

700.000 står utenfor arbeidsliv og utdanning

Over 20 prosent av personer i arbeidsfør alder er til enhver tid verken i utdanning eller jobb.

h

Tidlig uttak av pensjon kan koste 6200 kroner i måneden

… men NAV skal ikke advare om konsekvensene av å ta ut pensjon tidlig.

h

Her kan du se opptak av NAV-konferansen 2018

Fikk du ikke med deg NAV-konferansen, eller skulle du gjerne sett et foredrag på nytt? Her finner du opptak av foredragene.

h

Seniorene blir lengst hos samme arbeidsgiver

Over halvparten av 50-åringene jobber for samme arbeidsgiver når de er 60 år. Blant 55-åringene er de fleste er ute av arbeidslivet når de har fylt 65 år.

h

Hva koster sykefraværet for bedriftene?

Det er bra med en debatt om kostnadene ved sykefravær, men den må bygge på korrekte tall.

h

Store kjønnsforskjeller innen uføretrygd

Det er langt flere kvinner enn menn som mottar uføretrygd. Blant de over 45 år er andelen om lag 1,5 ganger så høy.

h

Blir det flere på langvarige helseytelser?

De siste årene har det blitt flere på uføretrygd og færre på arbeidsavklaringspenger. En ny infografikk viser utviklingen i det totale antallet mottakere av disse to helserelaterte ytelsene.

h

Økt skatt, redusert velferd eller flere i arbeid?

En ny NAV-prognose spår vesentlig økte trygdeutgifter fram mot 2060. Fortsetter vi som i dag, kan det bli vanskelig å opprettholde dagens velferdsnivå.

h

Slik følger NAV nordmenn gjennom livet

NAV er samfunnets sikkerhetsnett og skal blant annet hjelpe oss om vi blir syke, mister jobben eller har økonomiske problemer.

h

NAV mot 2030

I løpet av relativt få år vil Norges befolkning og arbeidsliv være til dels dramatisk endret. Det får konsekvenser for oss i NAV.

h

Hvordan måler vi arbeidsledigheten?

Vi møter ofte påstander om at alle som mottar arbeidsavklaringspenger egentlig er arbeidsledige. Men hva mener vi egentlig med arbeidsledighet?