RINGER HELLER: En NAV-undersøkelse viser at veiledere som følger opp personer som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) de heller kontakter den det gjelder enn å bruke muligheten til å sanksjonere. (Illustrasjonsfoto: NAV)

NAV-veiledere tar sjelden i bruk muligheten til å sanksjonere AAP-mottakere

Muligheten til å trekke én dag med arbeidsavklaringspenger fra mottakere som ikke møter til avtalt aktivitet, er lite brukt. Tettere samarbeid med fastlegen er viktig for å få flere raskere avklart.

FEMTEPLASS: Norge kommer på femteplass i en rangering av hva minstepensjonene i OECD-landene utgjør som andel av gjennomsnittslønn. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Gode pensjonsordninger gir lav fattigdom blant eldre i Norge

Kun fire land har lavere fattigdom blant eldre enn Norge. Høy minstepensjon er en viktig forklaring, viser en ny OECD-rapport.

MANGE ER TILBAKE I JOBB: Figuren viser alle som registrerte seg som arbeidssøkere i mars og april 2020 (til venstre), og hva deres status er ett år senere (til høyre).

Ny NAV-analyse: Fire av fem koronaledige var tilbake i jobb etter ett år

Mange koronaledige kom raskt tilbake i jobb, og mange returnerte til samme arbeidsgiver: Seks av ti av de som ble ledige under den første koronabølgen, var tilbake i jobb hos sin tidligere arbeidsgiver ett år senere.

Figuren viser oversikt over status for personer i arbeidsfør alder (20-66 år) ved utgangen av 2020. Hver person utgjør 1 prosent. Den stiplede linjen rammer inn de som NAV omtaler som «i utenforskap fra arbeidslivet».

Utenforskapet fra arbeidslivet svakt ned under pandemien

21 prosent av personer i arbeidsfør alder sto utenfor både arbeidsliv og utdanning ved utgangen av 2020. Antallet har gått svakt ned sammenlignet med situasjonen før koronapandemien, og utgjør nå i underkant av 700 000 nordmenn.

Grafen viser utviklingen i antall arbeidssøkere under koronapandemien, oljeprisfallet og finanskrisen (sesongjusterte tall).

Ledigheten er nå lavere enn tidligere krisetopper

For første gang under pandemien er det færre arbeidssøkere enn det var på det meste under finanskrisen og oljenedgangen.

Grafen viser endring i ledigheten fra mars og juli 2021 blant arbeidssøkere som NAV vurderer at har behov for hjelp til å få seg jobb (-10%) og de som ikke trenger hjelp til å få seg jobb (-40%).

65 000 færre arbeidssøkere på fire måneder

Men det er særlig én gruppe arbeidssøkere som er blitt stående igjen i ledighetskøen i denne perioden.

Nasjonalt kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri utfordret statistikksjefen i NAV til å se nærmere på hvordan de med personlighetsforstyrrelser har det i den norske velferdsstaten. Tallene viser at de færreste i denne gruppen kommer tilbake til ordinært arbeid. (Illustrasjon: Unsplash/Magnus Ystebø Wright)

To av tre med personlighetsforstyrrelser går over på uføretrygd

Av alle som mottar AAP har de med diagnosen personlighetsforstyrrelse dårligst utsikter til å komme tilbake i ordinært arbeid. Det kom fram da NAVs statistikksjef Ulf Andersen ble utfordret til å gjøre et dypdykk i situasjonen til denne gruppen.

Det er blitt enklere for AAP-mottakere å kommunisere med NAV etter at den digitale aktivitetsplanen ble innført. En undersøkelse av aktivitetsplanene til 80 unge AAP-mottakere viser imidlertid at i et flertall av sakene kommuniserer NAV i liten grad om tidshorisonten for stønadsløpet. Foto: Unsplash/skjermdump av konstruert aktivitetsplan.

Lite fremdrift i oppfølgingen av unge AAP-mottakere

En ny NAV-analyse viser hvorfor det tar lang tid før unge AAP-mottakere kommer ut i arbeidsrettet aktivitet.

VERDIFULLT: NAVs beregninger viser tydelig hvor verdifullt det er at samfunnet klarer å legge til rette for at flest mulig kan være i arbeid. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Nye beregninger fra NAV: God økonomi å få flere i arbeid og færre på uføretrygd

NAVs oppfølgingstiltak i kombinasjon med arbeidsgivere som tilrettelegger arbeidet kan skape store verdier, viser en ny analyse fra NAV.

De siste ukene har det blitt lettelser i smittevernstiltakene, slik som endringene for serveringsbransjen i Oslo i slutten av mai. Grafen viser hvordan ledighetstallene har sunket over flere uker, slik at antallet arbeidssøkere nå er på det laveste under pandemien.

Nå går arbeidsmarkedet i positiv retning

Det har blitt om lag 20 000 færre arbeidssøkere siden utgangen av april, og 4 000 av dem har forsvunnet ut av ledighetskøen siden de store lettelsene for serveringsbransjen i Oslo ble iverksatt for en uke siden.

NAV har samlet kunnskap om regelendringene for AAP som ble gjort i 2018. Mer forskning gjenstår. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Har samlet NAV-forskning om AAP

Mer oppfølging og kortere tid med ytelsen, men ikke flere over i arbeid. Det er noen av funnene i analysene NAV har gjort om regelendringene for arbeidsavklaringspenger som kom i 2018. Nå er kunnskapen samlet for å gjøre den lett tilgjengelig.

Grafikken viser hvor mange som ble permittert i de tre permitteringsbølgene det siste året, og hvor mange av dem som har vært sammenhengende permittert fram til og med april 2021.

25 000 personer har vært permittert sammenhengende i minst ett år

Av dagens permitterte har én av tre vært sammenhengende permittert i ett år eller mer. Det viser en ny analyse fra NAV som tar for seg varigheten til dagens 77 400 permitterte.

Noen glimt fra presentasjonen NAV i tall og fakta 2020

NAV-året 2020 i grafer og tall

Visste du at NAV utbetalte én million kroner per minutt gjennom 2020? Eller at noen tok kontakt med NAVs kontaktsenter hvert 6. sekund hele året gjennom?

Infografikken viser utviklingen i antall arbeidssøkere fra før koronakrisen og fram til nå. Den mørkeblå delen av grafen viser utviklingen for fire grupper som anses å være særlig utsatt på arbeidsmarkedet.

Ledighetskøen for utsatte grupper er nesten doblet i koronaåret

I takt med at koronavaksiner rulles ut, kan vi se slutten av helsekrisen nærme seg. Men koronakrisen på arbeidsmarkedet er langt fra over: Her er status for fire viktige grupper som er særlig utsatt på arbeidsmarkedet.

Siden i fjor høst har det vært fire tilfeller der NAV har mottatt over 10 000 dagpengesøknader i løpet av én uke. Dette skyldes innføring av omfattende smitteverntiltak. Infografikk: NAV.

Når smittetiltakene strammes inn, skyter antall dagpengesøknader i været

I dagene etter at regjeringen holder pressekonferanse om store nedstengingstiltak, mottar NAV et høyt antall søknader om dagpenger.

PERMITTERTE I KORONAÅRET: Antall permitterte fra mars 2020 til og med februar 2020 er over 40 ganger så mange som i hele 2019. Det er store forskjeller innen særlig yrker og alder. (Foto: Colourbox)

Nesten hver sjuende arbeidstaker har vært permittert under koronapandemien

Koronakrisen har ført til svært mange permitteringer i det norske arbeidsmarkedet det siste året. Totalt har 372 400 arbeidstakere i Norge vært permittert siden 12. mars 2020. Til sammenligning var det 9 000 i hele 2019. 

Stor ubalanse i arbeidsmarkedet: 51 arbeidssøkere per ledig stilling innen reiseliv og transport

Koronakrisen har truffet noen yrkesgrupper hardere enn andre. Ubalansen i arbeidsmarkedet rammer spesielt hardt de yrkesgruppene som er sterkt påvirket av nedstengningen og begrensningene i det norske samfunnet.

Illustrasjonsfoto: Unsplash/Colourbox

Stor oversikt: Slik har det gått med de 400 000 som ble rammet av den første koronabølgen

Av de som registrerte seg som arbeidssøkere under den første koronabølgen, er 4 av 5 ute av ledighetskøen i slutten av november. 15 000 har på nytt blitt rammet i den andre koronabølgen.

Grafikken viser hvordan ledigheten utvikler seg sammenliknet med smittenivået, og den viser hvilke perioder det har vært innskjerpede smittevernstiltak (grå felt).

Vesentlig langsommere vekst i ledigheten enn i den første koronabølgen

I den første koronabølgen vokste ledigheten 30 ganger raskere enn så langt i bølge nummer to.

Etter en jevn nedgang etter april i år, øker antall permitterte nå innen serveringsnæringen. Foto: Michael Browning/Unsplash

Serveringsnæringen ble hardt rammet i første koronabølge. Nå stiger antall permitterte igjen

De første to ukene i november har antall permitterte i yrker innen serveringsnæringen økt med mer enn 50 prosent. Det er likevel langt igjen til ledighetstoppen under den første bølgen av koronakrisen.

Grafen viser utviklingen i antallet arbeidssøkere blant innvandrere og ikke-innvandrere, målt som andel av arbeidsstyrken. Tallene for ledigheten totalt kan avvike noe fra de offisielle tallene da vi her bruker nyere tall for arbeidsstyrken.

Ledigheten blant innvandrere er fremdeles skyhøy

Koronakrisen traff det norske arbeidsmarkedet brutalt, og i april var ledigheten i Norge på sitt høyeste siden 30-tallet. Selv om ledigheten er vesentlig lavere nå, er andelen arbeidssøkere blant innvandrere fremdeles høyere enn det totale toppnivået i Norge under koronakrisen.

De seks mest utlyste stillingene i koronaperioden. Grafikken viser antall stillinger per yrkeskategori. Kilde: arbeidsplassen.no

Dette er den mest etterspurte arbeidskraften i koronaperioden

Sykepleier, helsefagarbeider og vernepleier er de yrkene som er mest utlyst på NAVs stillingsportal under koronaperioden.

Infografikken sammenligner hvordan fire ulike kriser på 2000-tallet har utviklet seg over to år.

Slik skiller koronakrisen seg fra tidligere kriser på arbeidsmarkedet

Rekordraskt og himmelhøyt. Det er to ord som oppsummerer det som skiller koronakrisen fra andre ledighetskriser Norge har opplevd.

Infografikk: Over 500 000 har vært registrert som arbeidssøkere under korona.

Nesten 100 000 personer har gått ut av ledighetskøen under koronakrisen

Nye analyser fra NAV viser at til sammen 400 000 personer har registrert seg som arbeidssøkere siden 10. mars. Anslagsvis én av fire av disse har allerede forlatt ledighetskøen.

Foto: Colourbox/statistikk: NAV

Dagpengetall viser at hyttekommuner er sterkt påvirket av koronakrisen

Nye dagpengetall fra NAV viser at det er særlig fjellkommuner med store skianlegg, mye turisme og hytter, samt kommuner med tilknytning til Gardermoen, som er sterkest berørt av koronakrisen. I tillegg er Sykkylven, med en stor andel sysselsatt innen møbelproduksjon, særlig berørt.

KREVENDE: Jobbspesialistene som ble intervjuet syntes det var vanskelig å få hverdagen til å gå opp. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Krevende oppstart for jobbspesialister

Et forskningsprosjekt viser at jobbsøkere og arbeidsgivere ved NAV Tromsø og NAV Harstad er fornøyde med ordningen med jobbspesialister, men jobbspesialistene har strevd med å få tiden til å strekke til.

UTENFORSKAP: Unge voksne tilsvarende 5 000 hele skoleklasser er verken i utdanning eller arbeid, viser tall fra NAV.   (Illustrasjonsfoto: Colourbox).

120 000 unge voksne mellom 20 og 30 år i utenforskap

Unge voksne tilsvarende 5 000 hele skoleklasser er verken i utdanning eller arbeid. Mer må gjøres, sier statistikksjef i NAV, Ulf Andersen.

Noen av illustrasjonene fra «NAV i tall og fakta» for 2018

Få oversikt over Velferds-Norge på 1-2-3

NAV lager årlig en illustrert presentasjon av arbeids- og velferdsområdet og NAV som organisasjon. Her kan du raskt få oversikt over noen av de viktigste endringene i året som har gått.

Ved utgangen av 2017 var omkring 120.000 personer i alderen 20-29 år i utenforskap. Foto: Pixabay

700.000 står utenfor arbeidsliv og utdanning

Over 20 prosent av personer i arbeidsfør alder er til enhver tid verken i utdanning eller jobb.

Infografikken viser månedsbeløpet personer med ulik pensjonsopptjening får fra folketrygden.

Tidlig uttak av pensjon kan koste 6200 kroner i måneden

… men NAV skal ikke advare om konsekvensene av å ta ut pensjon tidlig.

Her er noen av foredragsholdere fra NAV-konferansen 2018.

Her kan du se opptak av NAV-konferansen 2018

Fikk du ikke med deg NAV-konferansen, eller skulle du gjerne sett et foredrag på nytt? Her finner du opptak av foredragene.

Infografikken viser andelen arbeidstakere fordelt på ulike alderstrinn som har samme arbeidsgiver eller har byttet arbeidsgiver ti år etter oppslagstidspunktet.

Seniorene blir lengst hos samme arbeidsgiver

Over halvparten av 50-åringene jobber for samme arbeidsgiver når de er 60 år. Blant 55-åringene er de fleste er ute av arbeidslivet når de har fylt 65 år.

Hva koster sykefraværet for bedriftene?

Det er bra med en debatt om kostnadene ved sykefravær, men den må bygge på korrekte tall.

Det er langt flere kvinner enn menn som mottar uføretrygd. Blant de over 45 år er andelen om lag 1,5 ganger så høy.

Store kjønnsforskjeller innen uføretrygd

Det er langt flere kvinner enn menn som mottar uføretrygd. Blant de over 45 år er andelen om lag 1,5 ganger så høy.

Blir det flere på langvarige helseytelser?

De siste årene har det blitt flere på uføretrygd og færre på arbeidsavklaringspenger. En ny infografikk viser utviklingen i det totale antallet mottakere av disse to helserelaterte ytelsene.

NAV har for første gang satt en prislapp for fremtidens velferdsytelser

Økt skatt, redusert velferd eller flere i arbeid?

En ny NAV-prognose spår vesentlig økte trygdeutgifter fram mot 2060. Fortsetter vi som i dag, kan det bli vanskelig å opprettholde dagens velferdsnivå.

Slik følger NAV nordmenn gjennom livet

NAV er samfunnets sikkerhetsnett og skal blant annet hjelpe oss om vi blir syke, mister jobben eller har økonomiske problemer.

NAV mot 2030

I løpet av relativt få år vil Norges befolkning og arbeidsliv være til dels dramatisk endret. Det får konsekvenser for oss i NAV.

Hvordan måler vi arbeidsledigheten?

Vi møter ofte påstander om at alle som mottar arbeidsavklaringspenger egentlig er arbeidsledige. Men hva mener vi egentlig med arbeidsledighet?