Kjetil Frøyland og Øystein Spjelkavik forskere ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet
h

Arbeidsplassen må brukast som utviklings- og kvalifiseringsarena

Opplæring på arbeidsplassen i tett samarbeid mellom arbeidsgivarar, NAV, skole og helsevesen kan gi ein pressa arbeidsmarknad tilgang på arbeidskraft.

Nina Skrove Falch Senior manager, Oslo Economics
h

NAV trenger andre indikatorer for å måle i hvilken grad de lykkes med å få folk i jobb

En av NAVs viktigste oppgaver er å bidra til at flere kommer i jobb. Dagens resultatindikator gir ikke et nyansert bilde av om NAV lykkes med oppgaven. Vi foreslår en ny indikator som bedre fanger opp kvaliteten ved det arbeidet som NAV gjør.

Martin Eckhoff Andresen forsker, Statistisk sentralbyrå
h

Kjennetegnene til NAV-veiledere ser ut til å ha mindre betydning enn arbeidssøkernes

Til forskjell fra resten av Skandinavia er ikke kjennetegnene ved en NAV-veileder avgjørende for hvor fort en arbeidssøker kommer i jobb.

Libe Rieber-Mohn, direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte
h

Den nye tolkeloven bedrer rettssikkerhet og kommunikasjon 

1. januar fikk Norge sin splitter nye tolkelov. Det er en god start på det nye året. Å forstå og gjøre seg forstått er helt sentralt i møtet mellom befolkningen og det offentlige.

Christian Østergaard Madsen lektor ved Forskningscenter for Offentlig IT, IT-Universitetet i København
h

Digitalisering gir ikke nødvendigvis bedre tjenester til innbyggerne

Når vi hører om digitalisering i offentlig debatt og i politiske strategier, handler det ofte om hvor dyktige vi er her i Skandinavia og om de mange gevinstene vi kan oppnå. Men stemmer det?

Karen Evelyn Hauge Forsker, Frischsenteret
h

Supported Employment: Ikke bedre enn andre oppfølgingstiltak fra NAV

 Vår forskning viser at tiltaket Supported Employment ikke fikk flere med nedsatt arbeidsevne i arbeid enn de som hadde fått andre oppfølgingstiltak fra NAV.

Hans Christian Holte, arbeids- og velferdsdirektør og Idar Kreutzer, adm. dir. Finans Norge
h

Til deg som sliter med å betale regningene

Gjennom koronapandemien har mange fått et ufrivillig nært forhold til både NAV og banken. Mange er blitt arbeidsledige og fått lavere inntekt, samtidig som regningene fortsetter som før. Dette er tiden for å søke råd om økonomi og gjeld, og vi er mange som kan hjelpe.

Elisabeth Ugreninov, forsker II og Vegar Bjørnshagen, stipendiat NOVA/OsloMet
h

Rullestolbrukere inviteres sjelden til jobbintervju

Rullestolbrukere må søke på nesten dobbelt så mange jobbutlysninger for å bli invitert til et jobbintervju som likt kvalifiserte søkere uten funksjonsnedsettelser.

Anne Sigfrid Grønseth professor, Høgskolen i Innlandet
h

Eie først – Barna først: Lavinntektsfamilier fikk bedret boforhold og økt livskvalitet

En ny modell hvor lavinntektsfamilier får kjøpe bolig i stedet for å leie, ga mange positive ringvirkninger.

Hans Christian Holte Arbeids- og velferdsdirektør
h

Tiltak for et bedre NAV

Tirsdag 13. oktober fikk Stortinget en redegjørelse av arbeids- og sosialministeren om konklusjonene fra granskingsutvalgets rapport om EØS-saken. Det er en klar forventing om at påpekte svakheter må rettes opp. NAV er i gang. 

Anne Hege Strand og Arne B. Grønningsæter forskere, Fafo
h

Positive resultater for NAVs ungdomsinnsats

Selv om evalueringen vår ikke viser en effekt på overgang til arbeid, har den forsterkede ungdomsinnsatsen ført til forbedringer for unge NAV-brukere.

Ragnhild Laird Iversen Religionsviter, Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
h

Sprikende håndtering av religiøse reservasjoner

Det er opp til NAV-ansatte å vurdere om en person av religiøse årsaker har rett til å takke nei til lønnet arbeid, men både retningslinjer og skjønnsvurderinger spriker.

Ulf Andersen Statistikksjef i NAV
h

Fem punkter som oppsummerer arbeidsmarkedet under koronakrisen

Utviklingen på arbeidsmarkedet de siste månedene er helt ulikt noe vi har sett tidligere. Her er fem punkter som viser hva vi har vært igjennom fra 12. mars og fram til slutten av juni 2020.

Ellen Andenæs Førsteamanuensis Institutt for språk og litteratur, NTNU
h

Den vanskelige balansen mellom nærhet og distanse

Mye står på spill for brukere i møter på NAV. Sterke følelser kan skape utfordringer for både brukere og veiledere.

Sigrun Vågeng Arbeids- og velferdsdirektør
h

Den store stresstesten

Koronakrisen er en massiv stresstest av det norske sikkerhetsnettet og velferdsytelsene.

Kjetil Bjorvatn Professor, Norges Handelshøyskole (NHH)
h

En god plan for hverdagen fikk flere unge i jobb

Vår forskning viser at det ikke skal så mye til for å endre kursen. En god plan for endring av hverdagsvaner gjorde at unge arbeidsledige kom raskere i jobb.

Grete Wangen Forsker, OsloMet
h

Supported employment får utviklingshemmede i jobb

Tett oppfølging fra jobbspesialister får utviklingshemmede i jobb, men det gjenstår mye før de har samme muligheter som andre med nedsatt arbeidsevne.

Øystein Spjelkavik seniorforsker AFI, OsloMet
h

Arbeidsinkludering: Hybridmodell førte til samskaping

Vårt forsøksprosjekt viser at et tett samarbeid mellom NAV-veiledere og virksomheter fikk to av tre i jobb, og begge parter økte sin kompetanse om arbeidsinkludering.

Tonje Fyhn Forsker III, NORCE Norwegian Research Centre AS
h

Norske arbeidsplasser er stort sett positive til mangfold

De positive effektene av mangfold i arbeidslivet løftes frem av næringslivsledere, organisasjonskonsulenter og politikere. På arbeidsplassene er det flere nyanser, viser vår forskning.

Cathrine Abrahamsen fastlege
h

Vi kan ikke sykmelde oss fra selve livet

Som alle andre behandlingsformer, har også en sykmelding virkninger og bivirkninger.

Sidsel Therese Natland Førsteamanuensis, Institutt for sosialfag, OsloMet
h

Gode relasjoner gir gode brukeropplevelser

Når NAVs brukere synes de blir sett og hørt av en veileder som har tid til dem, opplever de hjelpen som god.

Håkon Solbu Trætteberg Forsker II, Institutt for samfunnsforskning
h

Ulike erfaringer med aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere

NAV-ansatte er stort sett positive til aktivitetsplikten for unge mottakere av økonomisk sosialhjelp, mens blant mottakerne er bildet mer sammensatt. Også innholdet i aktivitetene varierer mye mellom NAV-kontorene.

Helene Berg forsker, Proba Samfunnsforskning
h

Ulike veier til arbeidsinkludering

Selv om AAP som lønnstilskudd ser ut til å være det oppfølgingstiltaket som har størst effekt for å få folk i jobb, er det også andre dimensjoner som spiller inn for å måle suksess.

Svein Bergum Førsteamanuensis Høgskolen i Innlandet
h

Hvordan henge med som mellomleder i NAV ved økt digitalisering?

Stadig flere digitale tjenester og kommunikasjonskanaler i NAV påvirker ikke bare brukere og veiledere, men også mellomledernes rolle.

Ida Seljeseth Doktorgradsstipendiat i Retorikk og språklig kommunikasjon, UiO
h

Det enkle er ikke alltid det beste

Norske myndigheter har problemer med å gjøre seg forstått. De løses ikke ved å velge den enkleste av to alternative formuleringer.

Ida Bring Løberg Doktorgradsstipendiat OsloMet
h

Digitaliseringens dilemmaer

Digital kommunikasjon mellom brukere og NAV-veiledere gjør veilederen mer tilgjengelig, men brukeren blir mindre synlig. Det skaper dilemmaer for NAV-veiledere.

Angelika Schafft seniorforsker, Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet
h

Dørene må åpnes for utviklingshemmede

Etter skolegang og i møte med NAV, blir dørene til de vanlige bedriftene lukket for psykisk utviklingshemmede.

Astrid Solberg og Kari Anne Holte Norce
h

Bedrifter må se unge som en ressurs, ikke risiko

Bedrifter som ser et handlingsrom for å inkludere unge, er de som lykkes best med dette arbeidet. NAV bør derfor hjelpe hver enkelt bedrift med å utforske mulighetene som finnes.

Lars Inge Terum Professor ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet
h

Kunnskap og politikk er ikkje to sider av same sak

Politikk og tenesteutvikling har aldri vore så kunnskapsbasert som den er i dag, men kunnskap er berre ei av fleire kjelder når politikk skal utformast.

Torbjørn Larsen, IT-direktør i NAV
h

Livet er en strøm av hendelser

Det er ikke olje eller fisk som blir Norges viktigste ressurs i fremtiden. Det er data.

Johannes Sørbø Seniorrådgiver og arbeidsmarkedsekspert i Arbeids- og velferdsdirektoratet
h

Hvor ble de av etter oljekrisen?

Både Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal har høyere ledighet enn før oljekrisen, men de fleste har fått seg ny jobb.

Marianne Røsby Produkteier i NAV-prosjektet Plattform for arbeidsmarkedet og veileder ved NAV Bærum
h

Det er mange dyktige mennesker mellom to jobber

Hvorfor er det da tabu å være arbeidsledig?

Stein Nilsen Fastlege og rådgivende overlege i NAV
h

Fastleger i skvis

Fastlegene strever med å balansere hensynene til pasienten, samfunnet og seg selv.

Knut Fossestøl, forskningsleder Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet
h

Kunnskapsbasert styring – lettere sagt enn gjort

Når politikerne vil gi NAV-kontorene økt myndighet og handlefrihet, må de også akseptere at det er lov å prøve og feile.

Vibeke Hammer Madsen, direktør i Virke
h

Arbeidsgivere kan aldri få nok av NAV

Arbeidsgivere mangler redskapene og støtten de trenger for å gi enda flere personer en mulighet.

Sigrun Vågeng, arbeids- og velferdsdirektør
h

NAV leder an i offentlig digitalisering

Ole Christian Lien Seksjonssjef i Kunnskapsavdelingen/Arbeids- og velferdsdirektoratet
h

Pensjonsforhandlinger med konsekvenser for mange

Cathrine Talleraas Doktorgradsstipendiat, Institutt for fredsforskning (Prio)
h

Ubegrunnede antagelser om trygdeeksport

Kathrine Haugland Martinsen Leder, profesjonsrådet for sosionomer i Fellesorganisasjonen
h

Sosionomer må få en viktigere rolle i NAV

Ole Christian Lien Seksjonssjef i Kunnskapsavdelingen
h

NAV mot 2030

I løpet av relativt få år vil Norges befolkning og arbeidsliv være til dels dramatisk endret. Det får konsekvenser for oss i NAV.