Vi som er ansvarlige for to store samfunnsaktører, IMDi og NAV, er svært glade for at Norge nå har fått en egen tolkelov. Den presiserer offentlig sektors plikt til å bruke kvalifiserte tolker når det er nødvendig for å gi folk forsvarlig hjelp og tjenester. Fram til nå har regelverket om bruk av tolk vært uklart og fragmentarisk, og undersøkelser har blant annet pekt på underforbruk av tolk i offentlig sektor og at det ofte brukes ufaglærte tolker.

God kommunikasjon mellom offentlige instanser og befolkningen er en forutsetning for å ta riktige beslutninger, sette korrekte diagnoser, få til et godt skole/hjem-samarbeid og gi god veiledning i retning arbeid og aktivitet. Når vi ikke har et felles språk, er dette vanskelig å få til. Derfor må vi bruke tolk når det er nødvendig på ulike arenaer som legekontoret, på skolen, på NAV-kontoret eller i rettsalen.

Det skal brukes kvalifiserte tolker

Tolkeloven gjelder tolking til og fra norsk og minoritetsspråk, tolking for døve, hørselshemmede og døvblinde. Den tydeliggjør det offentliges ansvar for å bruke tolk. Nå er det lovfestet at alle offentlige organer skal bruke tolk når det er nødvendig for å ivareta rettsikkerhet eller gi forsvarlig hjelp og tjenester.

Tolkeloven presiserer også at det skal brukes kvalifiserte tolker. Det betyr at de har formelle kvalifikasjoner og at de sørger for å ivareta viktige prinsipper som taushetsplikt og habilitet. Kvalifiserte tolker innen tolking mellom minoritetsspråk og norsk står oppført i Nasjonalt tolkeregister, som IMDi har ansvaret for.

//

God tolkebruk i møter med NAV vil være med å skape tillit og trygghet, noe som er spesielt viktig for mennesker i krevende livssituasjoner.

HANS CHRISTIAN HOLTE OG LIBE RIEBER-MOHN

IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor og jobber for god implementering av den nye tolkeloven og økt bruk av tolk.  Implementeringen er avhengig av at alle offentlige instanser er med for å få til dette løftet for god kommunikasjon og gode tjenester for alle. IMDi bistår offentlige organer i deres arbeid med å implementere tolkeloven med råd og veiledning, og hvordan ivareta pliktene etter ny lov. Samarbeidet med NAV er et godt eksempel på dette.

Tydelige føringer og en god retning

For NAV er god kommunikasjon, tilgjengelighet og enkeltpersoners medvirkning i egen sak helt avgjørende for at tjenestene når frem. Menneskers rettsikkerhet må ivaretas. Tolkeloven gir tydelige føringer og en god retning på når og hvordan NAV skal bruke tolk for å kunne gi forsvarlige tjenester i situasjoner med ulike språkbarrierer.

I likhet med flere andre etater, har ikke NAV alltid brukt tolk når dette er nødvendig. Dette kan føre til misforståelser og feil beslutninger, økte kostnader for samfunnet og svekket rettsikkerhet og manglende medvirkning for den enkelte.

God tolkebruk i møter med NAV vil være med å skape tillit og trygghet, noe som er spesielt viktig for mennesker i krevende livssituasjoner. NAV kan være komplisert å forstå for enhver, og når man ikke har et felles språk kan det bli ekstra krevende å få den hjelpen man trenger. Bruk av kvalifiserte tolker bidrar til å sikre god forståelse mellom NAV og de som trenger NAVs tjenester.

En viktig satsning på tolkebruk

For å sikre god tolkebruk i tråd med den nye loven, har det vært tett dialog mellom NAV og IMDi.  Ny innsikt i hvordan tolker har blitt brukt fram til nå, har gitt NAV økt forståelse for hva som bør gjøres annerledes fremover.

NAV gjennomfører nå en satsning som særlig gjelder møter med mennesker med behov for tolk mellom minoritetsspråk og norsk. Etaten har i lang tid hatt egne retningslinjer for bruk av tolk, og i tråd med den nye loven er det nå konkrete krav til kompetanse hos tolker som tar oppdrag for NAV.

Hele etaten er med på et løft for å sikre bruk av kvalifiserte tolker og at de ansatte har kompetanse på bruk av tolk. Internt informasjonsarbeid og opplæring er sentralt i NAVs implementering av den nye loven.

Bruk anledningen nå

Vi har høye forventninger når hele offentlig sektor nå tar loven i bruk. Sammen oppfordrer vi alle offentlige etater til å bruke anledningen som byr seg nå som vi har fått en tolkelov: Kartlegg hvordan dere bruker tolk, og vurder om tjenestene dere tilbyr når alle. Å få tilstrekkelig mange kvalifiserte tolker er ikke gjort over natta, men ta grep for å forebygge ulike former for språkbarrierer og bli enda bedre til å kommunisere med vår mangfoldige befolkning.