Koronakrisen traff arbeidsmarkedet brått og hardt. Den vendte seg raskt fra å være en helsekrise til også å være en næringslivs- og velferdskrise, med historisk lave olje- og gasspriser og en verdensøkonomi i fritt fall. I løpet av to uker fikk landet den høyeste arbeidsledigheten siden krigen.

En tsunami av søknader

På to måneder mottok NAV 450 000 søknader om dagpenger. Dette er nesten tre ganger så mange som vi mottok i hele 2019. I tillegg økte antall søknader om sykepenger og omsorgspenger. I sum opplevde NAV en tsunami av søknader som det var umulig å håndtere innenfor normal saksbehandlingstid.
Vi skjønte fort at dette ville være den største oppgaven vi noensinne vil stå overfor og at vi måtte yte mer og løse kompliserte oppgaver raskere enn vi noen gang har gjort. Sammen med Arbeids- og sosialdepartementet har vi jobbet på spreng for å løse utfordringene, slik at folk kunne få pengene sine så fort som mulig. Store endringer i regelverk og IT-systemer krever omfattende juridiske avklaringer som normalt tar mange måneder, til og med år. Selv om ting haster, må vi sikre at rett person får riktig ytelse. Alt vi gjør må være korrekt og etterprøvbart. Tilliten til velferdssystemet baseres på at folk får hjelpen de har rett på, samtidig som vi forvalter felleskassen på en god måte.

11 av 12 er levert

Mye er gjennomført på kort tid. Som følge av krisen mottok vi i løpet av kort tid 12 såkalte anmodningsvedtak som berørte NAVs ytelser og ordninger fra Stortinget. De fleste av vedtakene krevde endringer i regelverk eller et helt nytt regelverk. Mye av dette var ikke klart før i påskeuken, til tross for lynrask behandling i departement og regjering. Av de 12 vedtakene fra Stortinget, har NAV levert 11. Det 12. skal leveres i midten av juni.
Dette innbefatter blant annet flere nye løsninger for selvstendig næringsdrivende og frilansere, inkludert en helt ny ordning for inntektssikring som var i drift allerede 2. mai og umiddelbart betalte ut stønad for april måned. Dette var på plass under fire uker etter at forskriften for ordningen ble vedtatt.

//

Ingen skal tvile på at vi gjør alt som står i vår makt for å sikre folk pengene de har krav på så raskt som mulig.

SIGRUN VÅGENG, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTØR

Lærlinger, som mistet lærlingplassen, fikk også en egen inntektssikringsordning. Vilkårene for enkeltbrukere og arbeidsgivere ble bedret innenfor flere ordninger, noe som også krevde mange endringer i IT-systemene. Parallelt med dette har saksbehandlingen innenfor flere ytelser blitt automatisert i rekordfart, noe som gjør at vi vil kunne behandle søknader svært raskt dersom antallet sykmeldte igjen skulle øke betydelig.

Hvorfor er det ikke mulig å levere alt dette på noen dager?

Likevel, selv om vi har fått på plass svært mye, rettes det nå mye oppmerksomhet mot NAV og det som oppleves som urimelige ventetider for permitterte og dagpengemottakere. Dette er både forståelig og helt naturlig. Hvorfor er det ikke mulig å levere alt dette på noen dager? Det er to grunner til dette:

• De 450 000 søknadene om dagpenger som hittil har kommet inn må alle behandles manuelt. Dette skyldes et komplekst regelverk som vi ikke vil klare å automatisere på kort sikt. For å håndtere de enorme oppgavene har vi omdisponert ansatte i NAV, ansatt nye medarbeidere og forenklet interne rutiner. Vi behandler nå seks ganger så mange saker pr. dag, sammenliknet med før krisen og vi reduserer antall ubehandlede saker uke for uke. Allerede i juli er vi på normale saksbehandlingstider.

• Stortinget vedtok en ny ordning for lønnskompensasjon til permitterte hvor det var behov for å utvikle en egen saksbehandlingsløsning. Denne løsningen har det vært mye oppmerksomhet rundt, etter at det ble kjent at det ville ta noe lengre tid å få den på plass enn opprinnelig antatt. Dette er ikke et enkelt «søknadsskjema», men en komplett saksbehandlingsløsning som skal sikre automatisk og korrekt behandling av mange saker innenfor et komplisert regelverk. Vi har en løsning på problemene som gjør at vi vil kunne begynne å behandle de utestående sakene i midten av juni.

8,5 milliarder kroner er utbetalt i dagpenger og forskudd

I ukene før påske, hvor ledigheten økte dramatisk, jobbet vi intenst med å finnet ut av hvordan vi skulle sikre at de som trengte penger, fikk dette raskt. Løsningen ble en helt ny forskuddsordning for de som venter på dagpenger, hvor pengene kommer på konto i løpet av et par dager. Ordningen ble utviklet på under en uke, i hovedsak av NAV-ansatte som jobbet fra hjemmekontor. Hittil har vi utbetalt over 3,4 milliarder kroner i forskudd. Legger man til alle øvrige dagpengeutbetalinger, har NAV totalt utbetalt 8,5 milliarder kroner under koronakrisen.

Velferdsstaten bygger på folkets tillit. Folk skal være trygge på at de blir tatt vare på i vanskelige situasjoner. Og når krisen rammer, forventes det at sikkerhetsnettet fungerer. Aldri har så mange mennesker hatt behov for hjelp og støtte fra NAV som nå, og aldri har endringene vært så mange. Ingen skal tvile på at vi gjør alt som står i vår makt for å sikre folk pengene de har krav på så raskt som mulig. Ikke alt kom på plass i løpet av først fase av krisen, men de utfordringene som gjenstår er vi i ferd med å løse, og folk kan være sikre på at de skal få pengene sine. Vi har også greid å opprettholde normal drift på de fleste andre områder i NAV. Folk har fått pensjon, sykepenger, foreldrepenger, arbeidsavklaringspenger og veiledning som før. Hovedoppgavene framover blir å sikre arbeidskraft til sektorer som trenger det og å hjelpe mennesker ut i jobb. Det skal vi klare.