I disse dager er det fire år siden oljeprisen begynte å falle kraftig. Fallet fikk etter hvert store konsekvenser, og mange mistet jobben. I midten av juni 2014 var oljeprisen på 114 dollar fatet, men derfra gikk det bare nedover. Halvannet år etterpå nådde prisen bunnpunktet på under 30 dollar fatet. Norsk økonomi gikk inn i en nedgangskonjunktur med mange oppsigelser i oljerelatert næringsliv og økende arbeidsledighet.

Rogaland gikk på et drøyt år fra landets laveste til landets høyeste arbeidsledighet.

Samtidig gjorde blant annet svak kronekurs og lav rente sitt til at andre deler av norsk næringsliv gikk godt, og vi endte dermed opp med svært store geografiske forskjeller på arbeidsmarkedet. Bruttoledigheten – summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak – mer enn doblet seg i Rogaland fra juni 2014 til slutten av 2016, mens den økte med henholdsvis 61 og 52 prosent i Hordaland og Møre og Romsdal. I andre deler av landet var ledigheten stabil eller til og med fallende.

 

//

Det er lite sannsynlig at vi skal tilbake til der vi var før oljeprisfallet. Mange av disse jobbene kommer neppe tilbake.

JOHANNES SØRBØ, SENIORRÅDGIVER OG ARBEIDSMARKEDSEKSPERT I ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET

 

Hvor ble de av?
Så hva har skjedd med de som mistet jobben under oljekrisen? SSB har i en analyse sett nærmere på de 8 300 personene som sluttet i oljenæringen i første halvår 2016. Oljebransjen var en internasjonal bransje, og om lag 1 000 av de som mistet jobben flyttet ut av landet. Blant de som fortsatt var i Norge var 57 prosent i ny jobb i november 2016, mens 19 prosent var registrert som arbeidsledige og 12 prosent hadde tatt ut alderspensjon/AFP.

Andelen som var i jobb var høyest i Trøndelag (69 %) og lavest i Rogaland (49 %). Etter at denne analysen ble gjort, har arbeidsmarkedet bedret seg klart også i Rogaland, og det er dermed grunn til å tro at andelen i jobb har tatt seg opp også der. Samtidig viser analysen at andelen som har gått av med alderspensjon var høyest i Rogaland og Hordaland, og disse kommer trolig i liten grad tilbake i jobb.

En annen analyse fant at om lag én av tre som sluttet i oljenæringen begynte å jobbe i en annen næring. Flesteparten av dem begynte å jobbe i bygge- og anleggsnæringen, industrien eller faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting.

Lite flytting
I vårt eget tidsskrift «Arbeid og velferd» har vi sett nærmere på personer som mottok dagpenger i perioden 2013-2017, og vi fant da at det var uvanlig å flytte for å komme i jobb. Derimot er det ganske vanlig å pendle, og aller vanligst er det å begynne å jobbe i et annet yrke enn det man hadde før man ble arbeidsledig. I en situasjon hvor mange av jobbene kanskje ikke kommer tilbake er det viktig at de ledige er yrkesmessige mobile, slik denne analysen viser.

Hva nå?
Det siste halvannet året har norsk økonomi igjen gått inn i en oppgangskonjunktur hvor sysselsettingen øker og arbeidsledigheten har falt i hele landet. Mest faller nå ledigheten i Rogaland. Likevel er Rogaland, som i mange år har hatt en svært lav ledighet, fortsatt fylket med høyest bruttoledighet i landet, sammen med Finnmark.

Arbeidsledigheten er høyere enn før oljekrisen i både Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal, men flere undersøkelser viser nå stor optimisme blant bedriftene. Oljeinvesteringene er også på vei opp, og den oljedrevne nedturen er over for denne gang. Oljeprisen har tatt seg opp, og det siste året har den økt jevnt og trutt. I skrivende stund er den på omtrent 73 dollar fatet.

Det er likevel lite sannsynlig at vi skal tilbake til der vi var før oljeprisfallet. Ifølge SSB forsvant om lag 22 000 oljerelaterte arbeidsplasser fra 2015 til 2016, og omtrent like mange fra 2014 til 2015. Mange av disse jobbene kommer neppe tilbake. //