Det er begrenset med kunnskap om mellomledernes roller knyttet til digitalisering. Det har vært mest fokus på toppledere og brukere, og i NAV også på veiledere. Så hva mener ledere i NAV om hva som trengs?

Vårt svar bygger på 25 intervjuer med lokale NAV-ledere og deres oppfatninger av forventninger som stilles til dem. I vårt forskningsprosjekt har vi intervjuet mellomledere i NAV, det vil si både lokale NAV-ledere og avdelingsledere med personalansvar. Kontorene varierte fra under 10 til over 100 medarbeidere.

Endringsagenter og rollemodeller

Et hovedinntrykk er at digitalisering og kanalstrategien i NAV er godt oppfattet og akseptert, og er retningsgivende for deres lokale prioriteringer. Alle lederne mener de er pådrivere, endringsagenter og rollemodeller for digital transformasjon. En av de viktigste oppgavene er å legge til rette slik at medarbeidere tar teknologien i bruk på en effektiv måte overfor brukerne. Mellomlederne ser seg også som rollemodeller ved at de selv setter seg inn i ny digitale tjenester, og setter digitalisering på agendaen.

Mellomlederne har mange roller

I intervjuene våre kom det fram at mellomlederne har flere roller:

Fasilitatoren: bistår med å legge til rette for at strategiske endringer og at de ansatte skal få tilegnet seg ny kunnskap. NAV- ledere prioriterer for eksempel digitalisering på ledermøter, personalmøter og individuell oppfølging.

Integrator og meningsskaper: Mellomlederne i NAV har en viktig rolle ved å konkretisere strategier til den lokale virkelighet, for å skape mening og motivasjon. Mye av informasjonen om digitalisering i NAV er spesialisert og kommer fra forskjellige overordnede enheter. Lokale NAV-ledere får et ansvar for å skape helhet og sammenheng, som gir mening for medarbeidere og brukere.

Fornyeren: Lokale NAV-ledere er også fornyere med regelmessig vekt på å fornye og utvikle organisasjonen. De tør å stille spørsmål og har en drivkraft i det å utfordre det bestående.

Raske endringer

De vi intervjuet mener at ledere i NAV må innstille seg på raskere og oftere endringer, og mer bruk av teknologi. Utvikling og drift blir tettere integrert, og lederne må raskere skifte mellom det langsiktige og strategiske, for så raskt å konkretisere dette inn i de operative oppgavene.

//

Alle lederne mener de er pådrivere, endringsagenter og rollemodeller for digital transformasjon.

SVEIN BERGUM, HØGSKOLEN I INNLANDET

Lederskapet påvirkes også av mobile NAV-kontor, som gir mulighet for mer fleksibilitet og effektivisering, og utfordrer noe den tradisjonelle «8-16 tilgjengelighetskulturen» i NAV.

Digitalisering gir også raskere og bedre oversikt over aktiviteter og medarbeidere. Interne digitale verktøy som Teams og Yammer bedrer informasjonsflyt og kunnskapsdeling. Men flere mener at potensialet for effektivisering avhenger av bedre bevissthet og kompetanse om hvordan de digitale tjenestene kan brukes og kombineres.

Balanse mellom teknologi og menneskelige relasjoner

De digitale lederverktøyene krever også bevissthet om når de skal brukes til kontroll og når de skal brukes til støtte, og når kontakten med medarbeidere og andre skal være digital eller analog, det vil si balansen mellom teknologi og menneskelige relasjoner. Som en NAV-leder sa, er det noen paradoksale konsekvenser: «Digitalisering for meg medfører mer personlig kontakt og støtte til mine medarbeidere». Han mente også at ledelse i en digital tid krever mer prioritering og gode avveininger.

Det vi hittil har sett av undersøkelsene våre, er at det er behov for mer kunnskap om den «digitale lederjobben» i NAV og hva som eventuelt må til for å tilpasse lederrollen i NAV til en digital tid.

 

Svein Bergum er prosjektleder for det pågående NAV-finansierte prosjektet «Digital ledelse for synergier mellom brukermøter og digitale kanaler (2017-2019)».

Prosjektet skal gi ny kunnskap om hvordan digitale tjenester og kanaler påvirker kommunikasjonen og relasjonene mellom både brukere, NAV-veiledere og ledere ved NAV-kontorer.