Livet er en strøm av hendelser. Og Norge har 5,2 millioner unike og komplekse strømmer av livshendelser som utløser rettigheter, eller endringer i rettigheter, og behov for innsats fra oss i NAV.

Mange av livshendelsene våre blir allerede registrert digitalt. Et barn blir født. En person får sin første jobb. En person blir arbeidsledig, får ny jobb, får lønn, blir syk, blir frisk, får barn, gifter seg, får nytt barn, blir pensjonert. En person dør.

Tilpassede løsninger

Når vi klarer å fange opp hendelser i et menneskes liv, kan vi bruke dem til å komme med tilpassede løsninger og relevante forslag. Målet er å gi bedre råd og ta bedre beslutninger sammen med dem vi er til for, slik at vi får flere mennesker i arbeid og aktivitet.

Livshendelser er på mange måter det fundamentale konseptet i forvaltningen av velferdsstaten, men det har egentlig ikke hatt en sentral posisjon i IT-arkitekturen, i infrastrukturen og i programmeringen til nå. Nå har vi ny teknologi, kompetanse og kunnskap til å endre på det.

//

Når vi klarer å fange opp hendelser i et menneskes liv, kan vi bruke dem til å komme med tilpassede løsninger og relevante forslag.

TORBJØRN LARSEN, IT-DIREKTØR I NAV

Når vi i IT-avdelingen nå er i gang med å organisere oss rundt livshendelser, så legger vi opp til at vi automatisk skal reagere på det som skjer. Det betyr at vi plukker opp livshendelser, sammenstiller et datagrunnlag og gjennomfører mer eller mindre automatisert saksbehandling. Resultatet kan være et forslag til vedtak som brukeren kan ta stilling til og eventuelt akseptere, på samme måte som vi gjør med Skattemeldingen. Brukerne får det de har krav på når de har krav på det, uten unødvendig opphold.

Det er her brukerverdien ligger, ikke i søknadsprosessen eller saksbehandlingen. Denne måten å tenke på legger også opp til gode muligheter for å samarbeide på tvers av offentlig sektor.

Dialog med Datatilsynet

NAVs omfang og tjenestespekter gir oss et datatilfang de fleste andre land bare kan drømme om. Dette gullet skal vi forvalte på en god og forsvarlig måte. Vi tror det ligger et enormt potensial i å benytte disse dataene til å optimalisere bruken og effekten av nærmere 500 milliarder kroner av statsbudsjettet.

Vi skal selvsagt gjøre dette på en skikkelig måte, i dialog med Datatilsynet, og i tråd med gjeldende lover og regler. NAV er avhengig av tillit fra omgivelsene, og som bruker av NAV skal jeg føle meg trygg på at mitt personvern er godt ivaretatt og at jeg forstår – og har kontroll med – hvordan mine data blir benyttet.

Vi har nå et NAV som blir stadig mer digitalt modent og klar for å ta sterkere eierskap til egen utvikling. Digital transformasjon er ikke et IT prosjekt, det er et virksomhetsutviklingsprosjekt.

For å lykkes må vi bygge kultur for kontinuerlig læring og utvikling i tverrfaglige team og områder. Her møtes fagfolk fra ulike kompetansemiljøer i og utenfor NAV for å drive godt utviklingsarbeid i nært samarbeid med mennesker rundt oss som har forventninger til NAV i ulike livsfaser og -situasjoner.

Brukere og håndverkere jobber tett sammen

De siste par årene har NAV tenkt nytt og spennende om utvikling og arbeidsmetodikk. Vi rekrutterer dyktige fagfolk med spisskompetanse som vi tidligere hyret inn som konsulenter, ansatte tar nye oppgaver og mer ansvar, og vi viser at smidig utvikling og kontinuerlig leveranse er smart.

Når vi jobber i tverrfaglige team – brukere og håndverkere tett sammen – og rigger oss for hyppige og kontinuerlige leveranser, leverer vi rimeligere, raskere og bedre enn noensinne.
Nå skal vi begynne å skalere opp. For dette er ikke lenger en IT-agenda, det er en NAV-agenda.

På den internasjonale datakonferansen KubeCon i mai, ble NAV trukket frem som et foregangseksempel for offentlig sektor. Det viser at vi er på rett vei. Ved å sette hendelsesstrømmene i sentrum for hvordan vi tenker og organiserer oss, tar vi konsekvensene av at fremtidens offentlige sektor er i støpeskjeen.

Vi tror den beste måten å møte fremtiden på er å skape den selv. Vi begynner nå.