NAV er i stadig utvikling, og både organisasjonen og brukerne må forholde seg til regelendringer og stramme styringssignaler fra politisk hold. Den siste tiden er arbeidsrettingen i oppfølgingsarbeidet ved NAV-kontorene blitt tydeligere. Prioritering av brukergrupper, oppfølgingsmetodikk og juridiske rammer har en tydeligere forventning om deltakelse i arbeid.

I møte med disse faglige utfordringene trengs det kompetanse til å inkludere mennesker med omfattende og komplekse hjelpebehov i arbeid. FO mener NAV bør benytte sosionomenes kompetanse som en særlig ressurs i dette arbeidet.

Sosialfaglig kompetanse

Stortingsmeldingen NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet understreker betydningen av å inkludere flere mennesker med ulike utfordringer i ordinært arbeidsliv. Brukergrupper med mer komplekse utfordringer og behov for sammensatte, spesialiserte oppfølgingstjenester skal prioriteres. Særlig nevnes ungdom med frafall fra videregående skole, unge voksne med psykiske helseplager, flyktninger og innvandrere.

For å lykkes med dette skal NAV i større grad benytte arbeidslivet som kvalifiseringsarena. Samtidig skal mer av den arbeidsrettede oppfølgingen, som tidligere er blitt kjøpt av tiltaksarrangører eller arbeidsmarkedsbedrifter, nå gjennomføres i NAV-regi. Kommunikasjonen og samhandlingen med arbeidsgivere må da styrkes. Det må stilles økte krav til en profesjonell veilederrolle lokalt.

Det stortingsmeldingen ikke gir svar på, er hvem som bør bekle en slik profesjonell veilederrolle?

Profesjonelle veiledere

Sosiolog Øystein Spjelkavik har i boken Inkluderingskompetanse – ordinært arbeid som mål og middel gitt en god beskrivelse av hvilke kvaliteter en jobbspesialist bør ha. Forskeren peker på at jobbspesialistens viktigste funksjoner, foruten tett individuell oppfølging og jobbmatch, er proaktiv dialog med arbeidsgivere, kunnskap om og tilgang til ulike støttesystemer.

Kort sagt; inkluderingskompetanse består først og fremst av sosialfaglig, helsefaglig og pedagogisk kunnskap om brukernes støttebehov og relevant veiledningsmetodikk. Spjelkavik mener at inkluderingskompetanse er å anvende brukerkunnskap integrert. For å få til det må man ha kunnskap om arbeidslivet, arbeidsplasser og samhandling med arbeidsgivere.

Sosionomer har nettopp denne kompetansen som kreves av en profesjonell veileder og jobbspesialist.

//

«Sosionomer har kompetansen som kreves av en profesjonell veileder og jobbspesialist.»

Kathrine Haugland Martinsen, FO

Sosionomers kompetanse

Sosialarbeiderens kjernekompetanse er å forebygge, lindre og løse sosiale problemer i samfunnet. Sosialarbeideren bruker sine relasjoner til brukere, nettverk og samarbeidspartnere for å bistå til å løse de sosiale problemene.

I en ny bok, Sosialt arbeid. En situert praksis av Ragnhild Hansen og May-Britt Solem, pekes det på flere kompetanseområder som er særlig tydelige i sosialt arbeid. Generalistkompetanse er et slikt område, og handler om en helhetlig oversikt over politikk og tjenester på velferdsområdet, samt god kunnskap om brukere i vanskelige livssituasjoner og en variasjon av metoder for å møte disse.

Et annet område som trekkes frem er relasjons- og veiledningskompetanse, som brukes til å initiere og lede endringsprosesser i samarbeid med brukeren og hans nettverk. Det sosialfaglige helhetssynet gjør dessuten sosialarbeideren spesielt godt egnet til å koordinere og ivareta helheten i brukersaker med stor kompleksitet og med mange aktører involvert.

Andre kompetanseområder som identifiseres som viktige hos sosialarbeideren, er god systemkompetanse, forvaltningskompetanse og kunnskap om rettigheter i velferdstjenestene, i tillegg til kompetanse i tverrprofesjonelt samarbeid.

Spesialister på jobbinkludering

På samme måte som sosionomer spesialiserer seg innen med barnevern, rehabilitering av rusavhengige eller klinisk behandling innenfor barne- og ungdomspsykiatrien, er det naturlig at sosionomer også spesialiserer seg på å jobbe med arbeidsinkludering. Sosionomer har en svært relevant grunnkompetanse som gjør dem særlig egnet til å bekle rollen som både jobbspesialist og profesjonell veileder.

Vi oppfordrer derfor NAV som arbeidsgiver til å anerkjenne den sosialfaglige kompetansen og etterspørre den aktivt i sine tilsettingsprosesser. //