NAV har lansert ei ny digital samtalestøtte til arbeidsgjevarar som gjer det enklare både å førebyggje og følgje opp sjukefråvær. Verktøyet hjelper arbeidsgjevaren med å gjere samtalen med medarbeidaren betre.

NAV leverer tenester til arbeidsgjevarar som skal bidra til eit inkluderande arbeidsliv. Mellom anna har IA-funksjonsvurdering vore tilgjengeleg i eit PDF-format på nav.no, som no blir erstatta med samtalestøtta.

– Den nye samtalestøtta er ei nettbasert teneste som er universelt utforma og difor kan nyttast av fleire, seier Monica Pedersen, produkteiar i NAV.

Lyttar til tilbakemeldingar

Ho fortel at arbeidsgjevarar har gitt uttrykk for at det kan vere utfordrande å førebyggje og følgje opp sjukefråvær systematisk. Målet er at samtalestøtta skal bidra til å gjere oppfølginga enklare.

– Tilbakemeldingane hittil har gitt oss viktige innspel til kva som er bra og kva som kan bli betre, og no lanserer vi snart ein ny versjon. Det er framleis viktig at arbeidsgjevarar fortel oss korleis samtalestøtta fungerer, slik at vi kan fortsette å gjere ho betre, seier Pedersen.

Råd som kan gjere samtalen enklare

Samtalestøtta gjev arbeidsgjevaren råd om når det kan vere aktuelt å ta ein samtale med arbeidstakaren, kva som kan vere greitt å spørje om og kva som er suksesskriterier for samtalen. Det er òg ein steg-for-steg gjennomgang av dei ulike fasane i samtalen Det kan gjere det enklare å ha ein god struktur og sørgje for at ein er innom det som er viktig i oppfølging eller førebygging av sjukefråvær.

Samtalestøtta peiker vidare til andre nettressursar eller kontakt med NAV, viss arbeidsgjevaren har behov for hjelp til å lage rutinar knytt til sjukefråvær eller moglegheiter for tilrettelegging.

 

28.04.21